Stockholms universitet logo, länk till startsida

Eva SiljehagUniversitetslektor

Om mig

Eva Siljehag är universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen och programansvarig för Specialpedagogprogrammet. Hon har en bakgrund som förskollärare och specialpedagog. Hennes forskning riktas mot demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser inom utbildning och dess sociala förhållanden. Av särskilt intresse är specialpedagogiska situationer och sammanhang inom förskola och skola där inkluderande aktivitets- och kunskapsbaserade interventioner berör alla barn/elever och varje barn/elever.

Projektledare för

  • Nätverket Inkluderande Lärandemiljöer och Tidiga Insatser (ILTI)
    (Sandvikens kommun, Sundbybergs kommun, företaget Tellusbarn)
  • Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd, Skolforskningsinstitutet (2018)

Deltagare i andra projekt

  • Lek och samspel för alla barn i inkluderande förskolemiljöer 

Kordinator för forskningsområdet: Specialpedagogik och yngre barn

 

Publikationer

Siljehag, E. (2003). When Do WeBecome Silent and Why Do We Become Silent? In Dybbroe Betina & Ollagnier Edmée (ed.). Challenging Gender in Lifelong Learning: European Perspectives.pp 115-132.  Adult Education Research Group (ESREA).Roskilde: Roskilde University Press.

Siljehag, E.(2007). Undervisning och forskning med fokus på läraren. I Härnsten Gunilla & Wingård Britta (Red.). Högskoleutbildning javisst, men med vem och för vad? Genusperspektiv i praktiknära forskning i högre utbildning. pp 201-220. Växjö universitet: Växjö University Press.

Siljehag, E.(2007). Igenkännande och motkraft. Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken. (Recognition and Counter power. The importance of pre-school and leisure pedagogy for the special education.) (Doktorsavhandling vid Stockholms universitet).

Siljehag, E. (2010). Historien om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. I Helldin Rolf & Sahlin Birgitta (Red).). Etik i specialpedagogisk verksamhet. s 119-134 Lund: Studentlitteratur.

Siljehag, E. (2012). Demokrati och frigörande med estetiska upplevelser – ett led i en medvetenhetsprocess för ALLA barn? I Klerfelt Anna & Qvarsell Birgitta (Red.). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. S 197-216. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Siljehag, E.(2014). Pre-school Teachers and Special Educators– a shared democratic mandate? The 3dr Nordic ECEC conference in Oslo. Approaches in Nordic ECEC research. Current Research and new perspectives (pp 24-27). Oslo: Norwegian Directorate for Education and Training. Retrieved from http://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Konferanserapport----den-tredje-nordiske-barnehageforskningskonferansen/

Siljehag, E. (2015). Etik i forskning där barn medverkar. En processtudie. In B. Qvarsell, C. Hällström, & A. Wallin (Eds.), Den problematiska etiken. Om barnsyn i forskning och praktik (pp. 117-142). Göteborg: Daidalos förlag.

Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (2015a). Special educational needs and support provisions in Swedish preschools: A multiple-case study. International Journal of Early Childhood Special Education, 7(2),273 293.http://media.wix.com/ugd/2426da_a912a43c635a418693d7a9a3e7fc3374.pdf

Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (2015b). Inclusive education, support provisions and early childhood educational pathways in the context of Sweden: A longitudinal study. International Journal of Special Education, 30(3), 3-16.

Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (2016). Characteristics of Swedish preschools that provide education and care to children with special educational needs. European Journal of Special Needs Education, 31(1), 124-139.

Lundqvist, J. Allodi Westling , M. Siljehag, E. (2018). Values and Needs of Children With and Without Special Educational Needs in Early School Years: A Study of Young Children’s Views on What Matters to Them. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1466360