Profiles

Janne Flyghed

Janne Flyghed

Professor i kriminologi

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-16 26 09
E-post janne.flyghed@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 630
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Min forskning handlar huvudsakligen om frågeställningar kring hur brottslighet och andra oönskade fenomen kan kontrolleras samtidigt som medborgerliga fri- och rättigheter respekteras. Fokus har till stor del legat på konflikten mellan effektivt polisarbete och medborgarnas personliga integritet. Där har även polisiära funktioner utanför det traditionella polisarbetet uppmärksammats, bland annat den brottsutredande verksamhet som utförs av privata säkerhetsföretag, som till exempel revisionsbyråer.

Sedan 2014 är jag med i projektet Organiserad brottslighet på dagordningen, finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse. Syftet är att analysera den parlamentariska debatten och mediala framställningar av organiserad brottslighet i Sverige sedan början av 1990-talet. Vilka problemformuleringar har etablerats i interaktionen mellan dessa arenor?

I projektet Business as usual. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brott, ska jag tillsammans med Isabel Schoultz utifrån Stanley Cohens teoretiska ramverk kring förnekelseprocesser och neutraliseringstekniker, analysera hur tre svenska företag – TeliaSonera, Lundin Petroleum och Stora Enso – har agerat när de bemött anklagelser om brottslighet. Främst är det hur detta försvar tagit sig uttryck i media, företagens egna offentliga publikationer samt i rättsliga processer som ska studeras. Projektet startade hösten 2016 och är finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Publikationer i urval

Estrada, F och Flyghed, J (red.) (2017, 4:e rev. uppl.,): Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur.

Flyghed, J (2017) Privatisation of intelligence-led policing. Auditors doing forensic work, pp.204-219 in Moral Issues in Intelligence-led Policing, Fyfe; Gundhus & Rønn (eds.) London: Routledge.

Schoultz, I & Flyghed, J (2016) Doing business for a “higher loyalty”? How Swedish transnational corporations neutralize allegations of crime, Crime, Law and Social Change, vol.65, no.3.

Flyghed, J (2016) Nya aktörer och ny teknik i kontrollandskapet, s.88-110 i Agrell, Wilhelm & Pettersson, Tobbe (red.) Övervakning och integritet - teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet, Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Flyghed, J (2014). Privat område? Revisionsbyråers och säkerhetsföretags polisarbete, s.131-146, i Finstad & Lomell (red.) Motmæle – en antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Gurli Larsen. Oslo.

Felipe Estrada, Janne Flyghed, Anders Nilsson & Karin Bäckman (2014). Why are occupational safety crimes increasing? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

Flyghed, J (2013). Policing of Political Protest. The Security Police's Control of the Extra-parliamentary Opposition in Sweden During and after the Cold War, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol.14, no 1 2013.

Flyghed, J (2012) Fosterlandsförrädare, uppviglare och terrorister. Några nedslag i 120 års övervakning av syndikalister och anarkister, s.271-287 i Boreus; Ighe; Karlsson och Warlenius. (red.) Ett sekel av syndikalism. Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910-2010, Stockholm: Federativs.

Hörnqvist, M och Flyghed, J (2012) Exclusion or Culture? The rise and the ambiguity of the radicalisation debate, Critical Studies on Terrorism.

Flyghed, J (2012) Kontroll av säkerhetspolisen, s. 261-274 i Pettersson, T & Pettersson, L (red.) Kontrollens Variationer. Lund: Studentlitteratur

Flyghed, Janne (2010): Cover up or dig up? Inquiries of security services in the welfare state. The case of Norway, Sweden and Denmark (ej fulltext i länk), in Stuart Farson and Mark Phythian (eds.) Commissions of Inquiry and National Security: Comparative Approaches. ABC-CLIO.

Eriksson, L.; Stenberg, SÅ; Flyghed, J och Nilsson, A (2010):Vräkt. Utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2009 (ej fulltext i länk). Premiss.

Flyghed, Janne (2007): Kriminalitetskontroll – baserad på tro eller vetande? (96 Kb) Svensk Jurist Tidning, årg.92, nr.1. (Även publicerad i Migou och Wigenmark (red) (2007): Övervakning – snart i ett hem nära dig, Stockholm: Ordfront).

Flyghed, Janne (2007): Internationaliseringen av kriminalpolitiken (246 Kb) , Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab. 94.årg, nr.1, s74-88.

Nilsson, A. och J. Flyghed (2007): Samhällsutveckling och marginalisering. Exemplen vräkta och fångar, s.289-306 I von Hofer och Nilsson (red): Festskrift till Henrik Tham, Stockholm: Kriminologiska institutionen.

Flyghed, Janne (2005): Avhysningspraxis hos socialtjänst, hyresvärdar och kronofogdar 1995-2005 med särskilt fokus på barn (4070 Kb) , Bilaga 2, s.219-260 i SOU 2005:88 Vräkning och hemlöshet – drabbar också barn.

Flyghed, Janne (2005): Crime-Control in the Post-Wall Era: The Menace of Security (3047 Kb) , Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol.6, pp.165-182, 2005.

Flyghed, Janne (2005): Kriminalitetskontroll eller mänskliga rättigheter? (2578 Kb) Nordisk Tidskrift for Menneskerettigheter, 23:4, s.391-405.

Flyghed, Janne (2004): In the National Interest? Political control and registration in Norway and Sweden. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol.5, pp.108-124, 2004.

Nilsson, Anders och Janne Flyghed (2004): Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser, s.257-288 i Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn.

Flyghed, Janne (2003): Normalising the Exceptional – the case of political violence (1723 Kb) , Policing and Society, vol. 13, no.1 March 2003, pp.23-41.

Flyghed, J och Hörnqvist, M (red) (2003): Laglöst land. Terroristjakt och rättssäkerhet i Sverige, Ordfront förlag.

Flyghed, Janne (2002): Aussenpolitik und Recht. Spionage und Sabotage in Schweden während des zweiten Weltkrieges (1288 Kb) , Zeitung für Neuere Rechtsgeschichte, vol. 24, nr.3/4 2002, pp.312-326.

Flyghed, Janne (red.) (2000): Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet. Lund: Studentlitteratur.

Flyghed, Janne (2000): Vräkning – orsak eller verkan? En studie av marginellt boende (1171 Kb) . I Runquist och Swärd (red.) Hemlöshet. Stockholm: Carlssons.

Senast uppdaterad: 11 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa