Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Helena Bani ShorakaUniversitetslektor, Studierektor tolkning

Om mig

Jag arbetar som lektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) och är sedan hösten 2019 studierektor för tolkutbildningarna på TÖI. Jag disputerade 2005 i ämnet iranska språk vid Uppsala universitet med en avhandling som handlade om flerspråkighet och kodväxling i azerbaijanturkiska familjer i Teheran. Som sociolingvist rör min forskning flerspråkighet på olika nivåer och från olika perspektiv. 

Undervisning

Jag undervisar i tolkningsteori både på grundnivå och avancerad nivå. I mitt dagliga arbete möter jag olika kategorier av tolkar under utbildning: tolkar i offentlig sektor (talade språk), teckenspråkstolkar och konferenstolkar. Jag är involverad i kurs- och programutvecklingsarbete inom flera utbildningsprogram på Tolk- och översättarinstitutet. I mina arbetsuppgifter ingår också handledning av uppsatsstudenter med inriktning mot både tolkning och översättning.

Forskning

Jag är sociolingvist och intresserar mig särskilt för flerspråkighetsfrågor och samtal- och interaktionsforskning. Från att nästan uteslutande ha arbetat med forskning som beskriver sociolingvistiska fenomen har jag under senare år valt att arbeta med projekt som tar steget vidare och också bidrar till förändring. Detta innbär två saker. Det ena är att projekten jag arbetar med tar sikte på ett förändringsarbete, och förändringsarbete innebär ett särskilt fokus på organisationers strukturer och dynamik. Det andra är att långsktigt, hållbart förändringsarbete endast kan ske tillsammans med dem vars verksamheter man studerar. Samverkan på olika sätt löper därför som en röd tråd i alla de projekt jag är involverad i.

Att arbeta med att skärpa samverkan mellan akademin och det omgivande samhället kan förstås ske på en mängd olika sätt. Här är exempel på pågående och avslutade projekt.

1- "Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever" (2016-2020)
Syftet är att främja integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern genom att arbeta fram och tillämpa en modell för utbildning och undervisning som ökar de nyanlända elevernas möjligheter att inom rimliga tidsramar ta sig vidare i utbildningssystemet och/eller yrkeslivet.

2- "Koreografin – interaktivitet, språk och integration. Metodutveckling för normkreativ scenkonst" (2018-2020) 
Projektet drivs av Johanssons Pelargoner och Dans och ska främja flerspråkig scenkonst genom att skapa normkreativa kulturupplevelser på olika språk. Nyanlända och etablerade elever ska få möjlighet att mötas bortom språkbarriärer. Jag ingår i referensgruppen och bidrar med kunskaper om flerspråkighet, tolkning och översättning.

3- "Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i behov av språktolk" och delprojektet "Tolkmedierade samtal vid smärtrehabilitering", Danderyds Sjukhus (2017-2018).
Syftet är att öka kunskapen om rehabiliteringsprocessen för personer med långvarig smärta. Vad innebär det för rehabiliteringen att kommunikationen mellan patient och personal behöver ske med hjälp av tolk? Rapporten kan du läsa här.

4- "Narrativ Praxis". Fortbildning i Narrativ praxis för personal inom välfärdsprofessioner. Detta är ett sätt att ta vara på den tysta, erfarenhetsbaserade kunskapen hos vårdpersonal. I september 2018 publicerade vi metodboken Kompetensen att lyssna.

5- "Rehabilitering med kultur", Danderyds Sjukhus (2017)
Ett följeforskningsprojekt som handlar om att studera tolkstödd rehabilitering av patienter med kroniska besvär med hjälp av kulturaktiviteter. Förljeforskningen rapporterades i två delar: del 1 och del 2.