Stockholms universitet logo, länk till startsida

Maria Andersson VogelForskare

Om mig

Jag är fil.dr. i socialt arbete och forskare vid Kriminologiska institutionen. Mitt huvudsakliga forskningsområde är tvångsvård av ungdomar med omfattande psykosocial problematik, med särskilt intresse för flickor och konstruktionen av femininitet under sådana förutsättningar.

Jag disputerade 2012 med avhandlingen ”Särskilda ungdomshem och vårdkedjor. Om ungdomar, kön, klass och etnicitet”. I studien följdes en grupp ungdomar som placerats i låst vård och som deltagit i ett vårdkedjeprojekt vilket syftade till att bättre planera utskrivning och efterföljande insatser för ungdomarna. Resultaten visade bland annat att problembilderna bland ungdomar som lämnar de särskilda ungdomshemmen är heterogena, inte minst kopplat till kön. Studien pekar också på att efterföljande insatser bör planeras noggrant och metodiskt. Inte minst bör fördelning av organisatoriskt ansvar och beslutsmandat tydliggöras. 

Under 2015-2017 genomförde jag det Forte-finansierade projektet ”Flickor i låst institutionsvård - en etnografisk studie av hur kön görs i flickgruppen vid särskilda ungdomshem”. Syftet var att ur ett genusperspektiv ta ett brett grepp kring SiS-placerade flickors vardag och villkor under tiden i vård. I synnerhet ville jag beskriva och analysera flickornas egna uppfattningar, erfarenheter, handlingar och förhållningssätt rörande sin livssituation och den aktuella vårdmiljön med fokus på hur detta kan förstås i relation till görandet av kön. Centralt var att undersöka hur detta sker flickorna emellan. Studien hade en etnografisk utgångspunkt och baseras på såväl deltagande observationer som fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. 

Publikationer

Enell, S.; Vogel, M.A.; Henriksen, A-K.; Pösö, T.; Honkatukia, P.; Mellin-Olsen, B. & Hydle, I.M. (2022). Confinement and restrictive measures against young people in the Nordic countries – a comparative analysis of Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Nordic Journal of Criminolgy, published online March 31st.

Vogel, M.A. (2021) Ensuring Failure? The impact of class on girls in Swedish secure care. Girlhood Studies, 14(2), 80-96

Vogel, M.A. & Arnell, L. (Eds.) (2021). Living like a girl. Agency, social vulnerability and welfare measures in a European context. New York: Berghahn books.

Crowley, A., Schliehe, A. & Vogel, M.A. (2021). Girlhood incarcerated. Perspectives from Secure care. In M.A Vogel & L. Arnell (Eds.) (2020). Living like a girl. Agency, social vulnerability and welfare measures in a European context. New York: Berghahn books.

Henriksen, A-K., Vogel, M.A., Bengtsson, T.T. & Honkatukia, P. (2021). Introduction to Special Issue: Exploring Confinement from the Perspectives of Young People. YOUNG, 29(1), 5-11.

Vogel, M.A. (2020). Disciplinering, femininitet och tvångsvård. Tjejers vardag vid särskilda ungdomshem. Lund: Studentlitteratur.

Enell, S., Gruber, S. & Vogel, M.A. (Red.) (2018). Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution. Lund: Studentlitteratur.

Vogel, M.A. (2018). Behandling i teori och praktik – organisatoriska förutsättningar och placerade tjejers förståelser. I S. Enell, S. Gruber & M.A. Vogel (Red.) Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution. Lund: Studentlitteratur.

Vogel, M.A. & Gruber, S. (2018). Institutionsvårdens könade strukturer – ungdomar, personal, organisation och policy. I S. Enell, S. Gruber & M.A. Vogel (Red.) Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution. Lund: Studentlitteratur.

Vogel, M.A. & Enell, S. (2018). Behovet av förändring vid särskilda ungdomshem. I M. Dahlstedt & P. Lalander (Red.). Manifest – för ett socialt arbete i tiden. Lund: Studentlitteratur.

Vogel, M.A. (2018) Endeavour for autonomy – how girls understand their lived experiences of being referred to secure care. YOUNG. Nordic Journal of Youth Research, 26(1), 1-16. –

Vogel, M.A. & Enell, S. (2018). Staten och kapitalet. Om Statens institutionsstyrelse och deras roll på barnavårdsmarknaden. I M. Sallnäs & S. Wiklund (Red.) Socialtjänstmarknaden. Om privatisering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen. Stockholm: Liber.

Vogel, M.A. (2017). Flickor vid de särskilda ungdomshemmen. Vilka är de och vad ska vi göra med dem? I P. Leviner & T. Lundström (red.) Tvångsvård av barn och unga – rättigheter, gränszoner och utmaningar. Stockholm: Wolters Kluver.

Vogel, M.A. (2016). Psykisk ohälsa, utsatthet och en legitimerande oro – diskursiva förståelser av flickor som placeras vid särskilda ungdomshem. Socialvetenskaplig tidskrift, 23(2), 109-128. . –

Vogel, M. A.; Sallnäs, M. & Lundström, T. (2014) Good idea, bad prerequisite, zero result – The meaning of context in implementing aftercare for young people. Journal of Children’s services, 9(3), 248-260.

Vogel, M. A. (2012) Särskilda ungdomshem och vårdkedjor. Om ungdomar, kön, klass och etnicitet. Avhandling. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Vogel, M.A. (2015). Professionellas samverkan kring ungdomar i riskzonen för missbruk – en studie av MUMIN. Stockholm: Stockholms stad.

Stranz, H., Vogel, M.A. & Wiklund, S. (2015) Utvärdering av FREDA-bedömningsmetoder i arbetet med våldsutsatta. Rapport i socialt arbete. Stockholm: institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Lundström, T; Sallnäs, M. & Vogel, M. A. (2012) Utvärdering av en förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats vid SiS-institution. Stockholm: Statens institutionsstyrelse (SiS).

 

Forskningsprojekt