Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Claudia Bernhard-OettelProfessor, universitetslektor

Om mig

Undervisning och handledning

Jag har erfarenhet av att undervisa, handleda och examinera studenter på kandidatnivå, på master- och forskarutbildning och på psykologprogrammet. Jag har undervisat i många olika kurser inom arbets- och organisationspsykologi och metodutbildningen på Psykologiska Institutionen. För närvarande undervisar jag om kvalitativa metoder i grundutbildningen och på psykologprogrammet och är kursansvarig och examinator för PAO masteruppsatskursen. Dessutom handledar jag uppsatser på kandidat- och masternivå. Som handledare för  doktorander har jag varit involverad i avhandlingsprojekt från Anne Richter, Kristina Langhammer, Constanze Eib, Aleksandra Bujacz och Johanna Stengård.

Under 2017 och 2018 jobbade jag dessutom som koordinator för forskarskolan med inriktning mot arbete, hälsa, stress och prestation. Forskarskolan var finansierat av FORTE och en tvärvetenskaplig satsning inom Stockholm Stress Center.

Sedan hösten 2018 fungerar jag som biträdande studierektor i grundutbildningen med särskilt ansvar för utbildning som ges inom ramen för logopedprogrammet för KI, och institutionens kurser som ges i masterprogrammet för specialpedagogik.

 

Min forskning

Jag är verksam inom arbets- och organisationspsykologi på Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet.  Jag är också editor för Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology

Jag disputerade 2008 med en avhandling om alternativa anställningsformer såsom deltidsarbete och tillfälliga anställningar i relation till individfaktorer, hälsa och arbetsrelaterade attityder. Idag berör min forskning frågor om tillfälliga anställningar och deltidsarbete, arbetslöshet, kompetenstransfer och arbetsplatsbyten, anställningsbarhet  vägar in i arbetslivet och arbetsplatsinlåsning, samt arbetsvillkor för egenföretagare, fairness och justice i förhållande till arbetsplatsrelaterade attityder, beteenden, hälsa och välbefinnande.

Min publikationslista innehåller peer-reviewade artiklar i internationella tidskrifter, jag har skrivit ett antal bokkapitel och varit medförfattare till en bok om enkätmetodik, för en fullständig överblick, se min sida på Research Gate eller DIVA portalen. Här nedan följer några relevanta publikationer i de olika forskningsområden som jag är eller har varit verksam i.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Anställningsformer och anställningsotrygghet i ett föränderligt arbetsliv

  2021. Petra Lindfors, Claudia Bernhard-Oettel. Konferensbok FALF 14-16 juni 2021, 20-21

  Konferens

  Bakgrund och syfte

  Även om arbetsmarknaden i Sverige fortfarande domineras av tillsvidareanställningar har många yrkesarbetande tidsbegränsade anställningskontrakt som varierar i längd och garanterad arbetstid. Senare års omstruktureringar visar också att tillsvidareanställningar kan upphöra. Sammantaget kan det här bidra till ökad osäkerhet och otrygghet oberoende av anställningskontrakt vilket i sin tur reser frågor om hur fackets roll, arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder, arbetsrelaterad hälsa och välbefinnande varierar bland kvinnor och män med olika anställningskontrakt och varierande upplevelser av anställningsotrygghet. Det här symposiet för samman fyra konferensbidrag som gemensamt syftar till att diskutera ochproblematisera 1) hur vi kan beskriva och undersöka anställningsformer ochanställningsotrygghet i dagens arbetsliv, 2) kopplingar mellan anställningsotrygghet ochprestation, 3) olika sätt att analysera kopplingar mellan anställningsotrygghet ochhälsorelaterade konsekvenser, och 4) fackets roll i det föränderliga arbetslivet.

  Upplägg

  Det här symposiet utgår från följande fyra konferensbidrag nämligen 1) Hur kan anställningsformer och anställningsotrygghet i dagens arbetsliv beskrivas och undersökas? Claudia Bernhard-Oettel

  2) Anställningsotrygghet och prestation: resultat från en meta-analys. Lena Låstad med medarbetare

  3) Variabler eller individer: kan individfokus ge profilerad kunskap? Petra Lindfors med medarbetare

  4) Vad vet vi om fackets roll i ett föränderligt arbetsliv? Johnny Hellgren med medarbetare

  Utöver att presentatörerna inom ramen för sina respektive presentationer bidrar med problematiserande diskussion kommer de som bevistar symposiet att ombes bidra med reflektioner, råd och framåtblickande inspel. Därmed är förhoppningen att det här interaktiva symposiet resulterar i att alla deltagare gemensamt bidrar till att identifiera olika typer av utmaningar och hinder inom området med fokus på trender och tendenser, praktiska tips och råd på såväl mikro- som makronivå inför den kommande 5-årsperioden. Det här upplägget hänger samman med att symposiet avser samla kunskap av relevans för insatser avseende framtidens arbetsliv med fokus på anställningsvillkor och otrygghet. Därmed är förhoppningen att symposiet utgör ett led i att på sikt kunna klargöra betydelsen av anställningsvillkor och otrygghet för kvinnor och män i olika skeden av livet, i olika yrken, branscher och sektorer för att på sikt kunna bidra till långsiktig hållbarhet i arbetslivet.

  Läs mer om Anställningsformer och anställningsotrygghet i ett föränderligt arbetsliv
 • Comparing Depressive Symptoms, Emotional Exhaustion, and Sleep Disturbances in Self-Employed and Employed Workers

  2021. Louise E. Bergman (et al.). Frontiers in Psychology 11

  Artikel

  Studies investigating differences in mental health problems between self-employed and employed workers have provided contradictory results. Many of the studies utilized scales validated for employed workers, without collecting validity evidence for making comparisons with self-employed. The aim of this study was (1) to collect validity evidence for three different scales assessing depressive symptoms, emotional exhaustion, and sleep disturbances for employed workers, and combinators; and (2) to test if these groups differed. We first conducted approximate measurement invariance analysis and found that all scales were invariant at the scalar level. Self-employed workers had least mental health problems and employed workers had most, but differences were small. Though we found the scales invariant, we do not find them optimal for comparison of means. To be more precise in describing differences between groups, we recommend using clinical cut-offs or scales developed with the specific purpose of assessing mental health problems at work.

  Läs mer om Comparing Depressive Symptoms, Emotional Exhaustion, and Sleep Disturbances in Self-Employed and Employed Workers
 • Exploring Lived Experiences of Parents of Youth and Youth with a Foreign Background in Sweden

  2021. Laura Ferrer-Wreder (et al.). Child and Youth Care Forum 50, 453-470

  Artikel

  Background: Sweden is in transition when it comes to the immigrant experience. More research is needed to document the life circumstances and adjustment of those with foreign background living in Sweden.

  Objective: This study investigated the lived experiences of parents of youths and young people themselves who have an Iraqi or Syrian background and are living in Sweden.

  Method: This cross-sectional qualitative interview study focused on a sample of parents of youth and youth (N = 26) with a foreign background. Participants were either born in Syria or Iraq or had one or both parents born in these countries and had migrated to Sweden. Participant interviews were analyzed using thematic analysis.

  Results: In relation to the study aim, the analysis indicated three main themes in participants’ responses which concerned life in Sweden, feeling at home, and coping.

  Conclusions: Overall, these themes reflected how the perception of everyday experiences relates to adjustment within a multi-cultural urban Swedish context. This study showed how participants with a foreign background are rich in their own diversity of experiences and viewpoints. Results also pointed towards the promise of social policy and services aimed at benefiting those with a foreign background if such efforts are situated in the microsystems that provide life daily structure, as well as in contexts that offer socialization and networking opportunities (e.g., training, education, work, and school). Further, such action should consider the importance of the extended family as part of family-focused initiatives.

  Läs mer om Exploring Lived Experiences of Parents of Youth and Youth with a Foreign Background in Sweden
 • Health- and Age-Related Workplace Factors as Predictors of Preferred, Expected, and Actual Retirement Timing

  2021. Marta Sousa-Ribeiro (et al.). International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (5)

  Artikel

  To address the challenges of demographic aging, governments and organizations encourage extended working lives. This study investigates how individual health- and age-related workplace factors contribute to preferred, expected and actual retirement timing, as well as to the congruency between preferences vs. expectations, and preferences vs. actual retirement. We used data from a representative Swedish longitudinal sample comprising 4058 workers aged 50–64, with follow-up data regarding actual retirement timing available for 1164 respondents. Multinomial logistic regression analyses suggest that later preferred, expected, and actual retirement timing were, to different extent, influenced by better health, an age-friendly workplace and feeling positive regarding the future at work. Emotional exhaustion, age-related inequalities at work and experiencing aging as an obstacle increased the likelihood of preferring to retire earlier than one expected to, over retiring at the time one expected to. Those with better health and positive work prospects were less likely to prefer retiring earlier than they expected to, and more likely to being “pulled toward working until 65 and beyond”, compared to being “pulled toward early retirement”. Experiencing aging as an obstacle decreased the chances of being “pulled toward working until 65 and beyond”. The results provide insights on how to facilitate extended working lives.

  Läs mer om Health- and Age-Related Workplace Factors as Predictors of Preferred, Expected, and Actual Retirement Timing
 • Hur kan anställningsformer och anställningsotrygghet idagens arbetsliv beskrivas och undersökas?

  2021. Claudia Bernhard-Oettel. Konferensbok FALF 14-16 juni 2021, 22-22

  Konferens

  Bakgrund: Hur är det att arbeta i ett anställningskontrakt som avviker från det som länge har varit normen, nämligen en fast anställning på heltid? I takt med att organisationens behov för flexibilitet och effektivitet har ökat har även en rad alternativa anställningsformer skapats på dagens arbetsmarknad. Det kan t ex handla om visstidsanställningar eller anställningar som vikarie. Det kan vara anställningar som inte garanterar ett visst antal timmar, s k nolltimmeskontrakt. Det kan vara konsultuppdrag, anställningar via bemanningsföretag eller gigs som förmedlas via appar på internet. Dessa anställningsformer kan karakteriseras på olika sätt och de kopplar i olika hög grad till upplevelser av otrygghet sett till vissa innehåll i ett arbete, anställningen som helhet, men även möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Osäkerheten kan också ligga i hur man kan skapa en yrkeskarriär, få ekonomisk trygghet eller tillgång till välfärds- och försäkringssystemet.

  Syfte: Syfte med föreliggande presentation är att karakterisera de olika typer av anställningsformer på ett systematiskt sätt, och att diskutera huruvida dessa är förknippade med olika otrygghetsupplevelser. Ett tredje syfte med presentationen är att belysa hur man som forskare bäst kan undersöka hur anställningsformer och (o)trygghetsupplevelser skiljer sig åt mellan olika människor på arbetsmarknaden. Detta är särskilt viktigt då tidigare forskning har visat att den upplevda otryggheten i en anställning är kopplad till en rad negativa konsekvenser för individen och organisationen.

  Metod: För att få en överblick över de senaste förändringar som rör olika typer av anställningar i Sverige lästes forskningsrapporter och rapporter från myndigheter. Olika fackförbund och en expert i arbetslagstiftningen konsulterades. Genom systematisk litteratursökning identifierades tidigare undersökningar i Sverige och utomlands som analyserade hur olika anställningsvillkoren kan se ut, hur de har klassificerats och vad de betyder för upplevelsen av anställningsotrygghet och andra former av otrygghet.

  Resultat: En systematisk överblick över likheter och skillnader mellan olika anställningsformer presenteras. Nya sätt att arbeta via plattformsarbete eller i egenanställning belyses i detalj. En sammanfattande överblick över kopplingen till olika former av otrygghetsupplevelser ges. Detta leder till slutsatser kring hur forskningsstudiers enkät- och mätverktyg behöver vara utformade för att kunna kartlägga de olikartade anställningsförhållanden som människor i dagens arbetsmarknad kan ha. Avslutningsvis diskuteras utmaningarna för att mäta den upplevda otryggheten som relaterar till dessa olika anställningsformer.

  Läs mer om Hur kan anställningsformer och anställningsotrygghet idagens arbetsliv beskrivas och undersökas?
 • The mediating effect of exhaustion in the relationship between effort-reward imbalance and turnover intentions

  2021. Constanze Leineweber (et al.). Journal of Occupational Health 63 (1)

  Artikel

  Objectives: Earlier studies suggest that imbalance between effort and reward at work associates with exhaustion. Others have found that exhaustion increases turnover intentions; an important precursor of actual turnover that also associates with counterproductive work behaviors. Few, however, have studied the associations between effort-reward imbalance (ERI) and employees’ intentions to leave their current employment, and whether exhaustion is underpinning that relationship. Here, we investigate the mediating role of exhaustion in the effort-reward imbalance – turnover intentions relationship.

  Methods: Data from three waves covering a time span of four years from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) were analysed using structural equation modeling. Cross-lagged mediation analyses were conducted to estimate if associations from ERI to subsequent turnover intentions were mediated by exhaustion. Other causal directions (direct and reversed direct effects, reversed mediation) were also examined.

  Results: A direct path from ERI T1 to turnover intentions T2 was found, but not from ERI T2 to turnover intentions T3. Additionally, results showed that ERI at time points T1/T2 associated significantly with exhaustion two years later (T2/T3). Also, exhaustion at T1 showed a small but statistically significant direct association with turnover intentions at T2 (no association was found between exhaustion T2 and turnover intentions T3). A small, but statistically significant indirect effect from ERI to turnover intentions was found (estimate 0.005; 95% CI 0.002-0.010).

  Conclusions: Providing a good balance between effort and reward for workers is essential to protect employee health and help retain employees in the organization.

  Läs mer om The mediating effect of exhaustion in the relationship between effort-reward imbalance and turnover intentions
 • Trajectories of Procedural and Interactional Justice as Predictors of Retirement among Swedish Workers

  2021. Constanze Eib (et al.). International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (12)

  Artikel

  Organizational justice is an important aspect of the psychosocial work environment, but there is a lack of studies on whether justice perceptions also predict retirement decisions. The aim of this study is to examine trajectories of procedural and interactional justice perceptions prior to retirement of three groups of retirees while considering self-rated health and important demographics. Data from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (2006-2018, N = 3000) were used. Respondents were grouped into early retirement, normative retirement and late retirement. Latent growth curve models and multinomial logistic regressions were conducted to test whether trajectories of justice perceptions prior to retirement differed between retirement groups while controlling for self-rated health development and demographic variables. Late retirees had higher intercept levels of interactional justice and higher intercept levels of self-rated health prior to retirement, compared to early retirees. Late retirees also showed a slower decrease in procedural justice compared to early retirees. Only intercept levels of self-rated health differed between early retirees and normative retirees, such that early retirees had lower levels of self-rated health prior to retirement. Keeping employees in the workforce is a major challenge for any aging society. Organizational justice perceptions in the years prior to retirement seem particularly influential for delaying retirement.

  Läs mer om Trajectories of Procedural and Interactional Justice as Predictors of Retirement among Swedish Workers
 • You can't always get what you want

  2021. Constanze Eib (et al.). International Journal of Human Resource Management

  Artikel

  An intra-organizational change process involving all middle managers was studied in a public sector organization in Sweden over three time points, spanning two years in total. Using sensemaking and the person-environmental fit literature as well studies on promotion and demotion, hypotheses about the effects of managerial status loss and being offered a non-preferred role (non-preference) on change reactions (job satisfaction, turnover intentions, mental health) are made. Data from 140 middle managers was analyzed with path models, where two process factors (perceived organizational support during the change, procedural justice of the change) and two job characteristics (job demand, job control) were tested simultaneously as mediators. Results revealed that managerial status loss had negative effects on work attitudes but mental health was positively affected over time through decreased job demands. Non-preference had negative consequences for all outcome variables and these effects were mediated through lower procedural justice of the change, lower job control, and for some outcomes, lower perceived organizational support during the change. The results provide insight into how middle managers react to change, and suggest that process justice and job characteristics play an important part in shaping these reactions.

  Läs mer om You can't always get what you want
 • Effects of procedural justice on prospective antidepressant medication prescription

  2020. Viktor Persson (et al.). BMC Public Health 20 (1)

  Artikel

  Background: Procedural justice has been linked to several mental health problems, but most studies have used self-reported data. There exist a need to assess the link between procedural justice and health using outcomes that are not only self-reported. The aim of the current study was to examine whether perceived procedural justice at work is prospectively associated with antidepressant medication prescription.

  Methods: Data from 4374 participants from the Swedish Longitudinal Survey of Health (SLOSH) were linked to the Swedish National Prescribed Drug register. Based on their perceived procedural justice at two times (2010 and 2012), participants were divided into four groups: stable low, increasing, decreasing and stable high justice perceptions. Using Cox regression, we studied how the course of stability and change in perceived procedural justice affected the rate of prescription of antidepressant medication over the next 2 years. Participants with missing data and those who had been prescribed antidepressant medication in the period leading up to 2012 were excluded in the main analyses to determine incident morbidity.

  Results: The results showed that after adjustment for sex, age, education, socioeconomic position, marital status, and insecure employment a decrease in perceived procedural justice over time was associated with greater receipt of antidepressants compared to people with stable high perceptions of procedural justice (HR 1.76, 95% CI: 1.16 to 2.68). Being female and having insecure employment were also associated with higher hazards of antidepressant prescription.

  Conclusions: These findings strengthen the notion that procedural justice at work influences psychological well-being, as well as provide new insights into how procedural justice perceptions may affect mental health.

  Läs mer om Effects of procedural justice on prospective antidepressant medication prescription
 • Is interpersonal justice related to group and organizational turnover? Results from a Swedish panel study

  2020. Constanze Leineweber (et al.). Social Science and Medicine 265

  Artikel

  Rational: Research on the relationship between organizational justice and turnover has mainly focused on turnover intentions rather than behavior, and the role of health in this relationship has been widely ignored.

  Objective: In his study, we hypothesized that interpersonal justice perceptions and self-rated health impact on later group (changing work groups while staying in the organization) and organizational turnover (changing organizations). The main effect of self-rated health on group and organizational turnover, as well as its moderating influence on the relationship between interpersonal justice perceptions and turnover, was investigated. Finally, we investigated whether group and organizational turnover are related to changes in subsequent interpersonal justice perceptions.

  Methods: Swedish panel data from permanent workers answering at up to five consecutive time points were used, and multilevel structural equation models were calculated.

  Results: Results showed that low interpersonal justice perceptions increase the risk of subsequent organizational, but not group, turnover. Lower levels of self-rated health predicted group, but not organizational, turnover. The effect of interpersonal justice perceptions on organizational turnover differed depending on self-rated health. Among those with poorer self-rated health, the negative association between interpersonal justice perceptions and organizational turnover was less pronounced. We also found that organizational turnover associated positively and group turnover negatively with changes in interpersonal justice perceptions.

  Conclusion: In conclusion, perceiving interpersonal justice decreases the risk of organizational turnover, but the association is less pronounced among employees with poor self-rated health.

  Läs mer om Is interpersonal justice related to group and organizational turnover? Results from a Swedish panel study
 • Stuck at a workplace

  2020. Claudia Bernhard-Oettel (et al.). International Journal of Human Resource Management 31 (14), 1771-1792

  Artikel

  Whilst health consequences of being locked-in at the workplace have been documented in several research studies, it is largely unknown how work characteristics and their changes over time relate to risks for becoming locked-in at a certain workplace. Accordingly, this paper studied how perceived control, learning opportunities and quantitative demands at work associate with workplace-locked-in (WPLI). The study included permanent employees who participated in the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) study in wave 3 through 5 (n = 2918 individuals; n = 7460 observations). Results from multi-level analysis show that there was significant individual variation in WPLI changes over time, even though on average, WPLI decreased slightly. Differences in work characteristics between individuals (L2) and across time (L1) associated significantly with WPLI: higher levels of job control and learning opportunities related to lower odds ratios for WPLI, whereas higher quantitative job demands associated with higher odds ratios of WPLI. Moreover, differences in quantitative job demands, number of job changes and educational achievements explained the individual variations of WPLI developments over time. The result shows that WPLI can – to some extent – be prevented or reduced through good work design, and implications for HR managers and organizations are discussed.

  Läs mer om Stuck at a workplace
 • Temporal and person-oriented perspectives on job insecurity

  2020. Katharina Klug (et al.). Handbook on the Temporal Dynamics of Organizational Behavior, 91-104

  Kapitel

  Job insecurity, the subjectively perceived risk of involuntary job loss, has been widely researched as a stressor and linked to negative individual, organizational and extra-organizational outcomes. After providing a brief state-of-the-art review of research on the antecedents and consequences of job insecurity, as well as theoretical frameworks to explain mechanisms underlying the relationship between job insecurity and outcomes, this chapter introduces a dynamic perspective on job insecurity. First, we scrutinize existing theory and research concerning temporal dynamics between job insecurity and outcomes when discussing mechanisms of recovery, adaptation and deterioration. Second, we review an emerging literature of person-oriented research on job insecurity, which investigates patterns of job insecurity with other stressors and resources, as well as patterns of change in job insecurity and its consequences over time. We conclude with a research agenda to advance the field towards a dynamic perspective on job insecurity.

  Läs mer om Temporal and person-oriented perspectives on job insecurity
 • Trajectories of effort-reward imbalance in Swedish workers

  2020. Constanze Leineweber (et al.). Work & Stress 34 (3), 238-258

  Artikel

  The aim of the study was to identify trajectories of effort-reward imbalance (ERI), to examine these with respect to demographic (age, gender, socio-economic position) and work-related (employment contract, work hours, shift work, sector) factors, and to investigate associations with different health indicators (self-rated health, depressive symptoms, migraine, sickness absence). The study used four waves of data (N = 6702), collected biennially within the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH). Using latent class growth modelling, we identified four trajectories: a stable low imbalance trajectory, which comprised 90% of all participants, and three change trajectories including a decreasing trajectory (4% of the participants), an inverted U-shaped trajectory and an increasing imbalance trajectory, both in 3% of the participants. Results indicate that a sizeable proportion of Swedish employees’ experience imbalance between efforts and rewards at work. The most favourable trajectory comprised relatively more men and was characterised by better work-related characteristics than the less favourable ERI trajectories. All change trajectories were dominated by women and employees in the public sector. Health developments followed ERI trajectories, such that less favourable trajectories associated with impaired health and more favourable trajectories associated with better health. Sickness absence increased among all ERI trajectories, most so for the decreasing and increasing ERI trajectory.

  Läs mer om Trajectories of effort-reward imbalance in Swedish workers

Visa alla publikationer av Claudia Bernhard-Oettel vid Stockholms universitet