Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Psykologiska institutionen och är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb.

Kompass. Foto: Engin Akyurt från Pixabay.
 

Medarbetarwebben

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på Medarbetarwebben.

Medarbetarwebben vid Stockholms universitet
 

Säkerhet och beredskap

Vad ska du göra vid akut händelse och kris? Använd checklistor!

Säkerhet och beredskap


Viktiga telefonnummer

  • Säkerhet, väktare: 08-16 22 16
  • Väktare vid Albano: 08-16 22 17
  • Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00
  • Reservnummer väktare: 08-15 42 00
  • SOS alarm - vid livsfara: 112
  • Sjukvårdsupplysning: 1177


Genvägar

Blanketter (samlingssida som inkluderar våra Jotform-formulär)

Driftinformation

E-signaturtjänsten (för att signera protokoll och liknande)

Organisation (med information från institutionsstyrelsen, grupper och kommittéer)

Regelboken

Serviceportalen

Stödsystem

 

Internkommunikation vid Psykologiska institutionen

Nyheter får du presenterade månadsvis i det interna nyhetsbrevet "Bulletinen" som kommer ut i mitten av varje månad utom juli.

Mer tidskritisk information skickas till våra e-postlistor. Skriv gärna på engelska eller på svenska med engelsk sammanfattning.

Dokument såsom protokoll, policy-dokument, gamla exemplar av nyhetsbrev med mera hittar du på vår gemensamma serveryta i mappen "6-GEMENSAMMA DOKUMENT".

Här på sidan Internt hittar du som lärare och forskare hjälp med tekniska problem och administrativa arbetsuppgifter, samt kontaktuppgifter till olika funktioner inom Stödavdelningen. För information om institutionsstyrelsen och olika institutionella grupper, se sidan Organisation.

Kom ihåg att du som ansvarar för ett visst område väldigt gärna får hjälpa till att hålla sidan aktuell, med nya rutinbeskrivningar, policies och liknande! Kontakta webmaster@psychology.su.se.

 

För lärare

Foto: Niklas Björling

Här nedan hittar du information som huvudsakligen gäller dig som undervisar vid Psykologiska institutionen, t ex Athena för lärare, Lathund för lärare, hur vi kommunicerar med våra studenter, mallar, osv.

 

 

Hittar du inte det du söker här, så titta i Lathund för lärare.

Arbetstider, timräkning och ersättningsnivåer fr o m HT22 (711 Kb) (uppdaterat 2022-04-26)

Arbetstider, timräkning och ersättningsnivåer fr o m HT21 (318 Kb) (uppdaterat 2021-02-16)

Ersättning externa lärare - konsulter (56 Kb)  (uppdaterat 2022-10-11)

Lön till timlärare april 2022 (31 Kb)  (ny version 2023-10-19)

Ta ut deltagarlista ur Ladok (780 Kb)  (2022-01-21)

Information till lärare om särskilt stöd (243 Kb)  (2023-09-07)

Ansökan om byte av kurslitteratur (125 Kb) . Skicka till din studierektor fvb till Institutionsstyrelsen. (Word, 2022-03-25)

Regler för utbildning och examination (Regelboken, Medarbetarwebben)

Rutiner för sals-och hemtentor (243 Kb)  (2022-09-02, Word)

Tentamensinformation formulär v 6 230124 (sv/eng) (382 Kb)  (2023-01-24)

Tentamenstjänsten EXIA

Tentamenstjänsten Inspera

Läs mer om Inspera, det nya verktyget för digital examination (Medarbetarwebben)
Anastasia Ovsiannikova är Inspera-koordinator vid institutionen: anastasia.ovsiannikova@psychology.su.se

En sida med länkar till information om och hjälp med hanteringen av universitetets lärplattform Athena. Dessutom en FAQ där du får svar på några vanliga frågor.

Athena för lärare

Med internationalisering menas en medveten process att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i syfte att höja kvaliteten på eftergymnasial utbildning och forskning för studenter och personal och därigenom bidra på ett meningsfullt sätt till samhällsutvecklingen.

Internationalisering är ett gemensamt ansvar och bör genomsyra hela verksamheten.

Kontakta gärna internationell koordinator för stöd och information: exchange@psychology.su.se

Internationaliseringsstrategi (89 Kb)

Här hittar du tips om olika kommunikationsvägar som står till buds för vår studentkommunikation i syfte att öka samsynen mellan lärare och utbildningar.

Kommunikation med studenter

Den här lathunden innehåller de vanligaste förekommande rutinerna gällande undervisningsdelen för universitetslärare och huvuddragen i kursansvar vid Psykologiska institutionen.

Dokumentet är uppdaterat februari 2024. Den är inte huggen i sten, så även om det kan vara bra att ladda ner den och ha den ständigt tillgänglig, så kontrollera här ibland om det har kommit en senare version. 

Lathund för lärare (635 Kb)

Anvisningar och schema

Förslag på text till kursanvisningar om Plagiat, fusk och otillåtet samarbete (13 Kb) (Word, 2024)

Schemaunderlag att skicka till lokalbokning@psychology.su.se senast vid deadline inför kommande termin: Schemaunderlag mall (14 Kb)  (2018, Excel)


Etikdeklaration i samband med självständigt arbete

Här hittar du etikdeklarationsblanketter (svensk och engelsk) för handledare och student som ska samla in data för ett självständigt arbete som avser forskning på människor. Dessutom exempel på informations- och samtyckesblanketter för olika undersökningstyper.

Etikdeklaration inför examensarbete (69 Kb)

Declaration of ethics in connection to student's thesis work (171 Kb)

Information och samtycke till forskningspersoner, exempel 1 (95 Kb)

Information och samtycke till forskningspersoner, exempel 2 (131 Kb)

Information och samtycke för forskningspersoner, exempel 3 (136 Kb)


Examination

Tentamensframsida på svenska (42 Kb) . Obligatorisk. (2019, Word)

Tentamensframsida på engelska (43 Kb) . Obligatorisk. (2019, Word)

Tentamensframsida EXIA-instruktioner på svenska (15 Kb) . (2018, Word)

Tentamensframsida EXIA-instructions på engelska (14 Kb) . (2018, Word)


Övrigt

Beslut Individuell studiegång (191 Kb) (2021-11-11, Word)

 

För forskare

Foto: Jens Olof Lasthein

Här nedan hittar du information som huvudsakligen gäller dig som forskar vid Psykologiska institutionen, t ex forskningsadministration, finansiering, forskningsinformation på webben, samverkansuppgiften, osv.

 

 

Allmänt

Forskning (Medarbetarwebben)

Regelboken: Forskning (Medarbetarwebben)

Anvisningar när du söker forskningsmedel under 2023 (86 Kb)


Budgetkalkyl

Budgetkalkyl (Medarbetarwebben)


Drift och utrustning

Ofta har projektet även direkta kostnader för drift (ex. förbrukningsmaterial, licenser, resor) och särskild utrustning, som specificeras i projektbudgeten.


Forskningsetik

Här är några bra sidor på SU-webben att hålla koll på i samband med forskningsetik:

Etik och juridik (Medarbetarwebben)

Etikprövning av forskning som avser människor (Medarbetarwebben)

Informerat samtycke (Medarbetarwebben)

Forskningsetik Lokal sida med länkar till flera bra informationskällor

Etikrutiner – presentation från personalmötet 8 juni 2022

Rutiner för etikprövning vid Psykologiska institutionen (97 Kb)  (svensk version)

Routines for ethical review at the Department of Psychology (114 Kb)  (engelsk version)


Hantering av forskningsdata

Huvudregeln vid Stockholms universitet är att forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad så långt som möjligt bör vara öppet tillgänglig. Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör den sökbar, tillgänglig, interoperativ och återanvändningsbar enligt de internationella FAIR-principerna.

Forskningsdata (Medarbetarwebben)


Indirekta kostnader (OH)

Tänk på att OH-kostnader kommer att belasta anslaget. Detta är indirekta kostnader som universitetet drar från anslaget. Aktuella procentsatser får du från Enheten för ekonomi och HR, ekonomi@psychology.su.se.


Löner

När löner budgeteras i en anslagsansökan skall löneavgifter, LKP, läggas till. Eventuella löneökningar skall också tas med i beräkningarna. Löneavgifterna beror på medarbetarens födelseår och förändras något varje år så kontrollera att procentsatsen stämmer.

Lön (Medarbetarwebben)


Personalfrågor

Anställningar av personal på forskningsanslag handläggs av Enheten för ekonomi och HR, hr@psychology.su.se.

Utlägg lägger du själv in i Primula och lämnar originalkvitton till HR.


Gör en egen poster

Vi har en egen posterskrivare på institutionen, som ger betydligt billigare, men fortfarande väldigt bra, utskrifter av din forskningsposter. Läs mer om hur du går till väga och få en del designtips i pdf:en nedan. OBS! Endast för anställda vid Psykologiska institutionen!

Posterutskrifter (238 Kb)


Projektbudgetmall

Budgetkalkyl, med mallar (Medarbetarwebben)

Ekonomi (Medarbetarwebben)

Observera att vissa finansiärer har särskilda krav på projektbudgeten; ta i god tid reda på vad som gäller där du har för avsikt att söka.


Projektadministration

Alla handlingar avseende externa forskningsmedel skall diarieföras, i original, på Psykologiska institutionen. Dokumenten lämnas till Registrator, registrator@psychology.su.se. Kontrakt vid bifall respektive beslut vid avslag skall diarieföras med samma diarienummer som ansökan, liksom även eventuell förlängning av anslaget.

En diarieförd kopia på kontrakt lämnas till Enheten för ekonomi och HR, ekonomi@psychology.su.se för upplägg av ett nytt projekt.


Övrigt

Boka resa (Medarbetarwebben)

Samverkansuppgiften

Registrera dina publikationer i DiVA via LARD, tipsa om medverkan i media eller artiklar som publicerats i välrenommerade tidskrifter. Med mera!

Vår forskningsinformation finns samlad i universitetets centrala Forskningskatalog.

De viktigaste delarna är projektsidor, sidor för alla forskargrupper/labb, samt uppdaterade profilsidor. Dessa presenteras på olika sätt under sidan Forskning, på ämnessidor, temasidor med mera. Dessutom lyfter vi ett urval i vårt externa Nyhetsbrev. Komplettera din forskningsinformation med nyheter för att lyfta resultat och skapa intresse för din forskning.

Läs mer om detta och allt annat som ingår i helheten för att presentera all vår fina forskning.

Forskningsinformation till webben


Vill du nå ut med din forskning i media?

Kontakta institutionens redaktion på kommunikation@psychology.su.se om du vill ha hjälp att kommunicera din forskning på webb och i sociala medier.

På Medarbetarwebben finns en hel del information om hur du når ut med din forskning i olika kanaler. Missa inte erbjudandet om mediaträning.

Press och nyheter (Medarbetarwebben)

Tanken bakom Presentationsklubben är att yngre forskare ska kunna utveckla sin presentationsförmåga i en ”säker” miljö. Unga forskare kan ha stor nytta av andras feedback på att presentera vetenskapliga data, särskilt när det görs i ett gynnsamt sammanhang.

Organisatör: Julie Lasselin

Läs mer om Presentationsklubben (På engelska tillsvidare)

Är du (med)författare till en publikation och det står nämnt att du hör till (Psykologiska institutionen vid) Stockholms universitet så ska publikationen registreras i Digitala Vetenskaplig Arkivet, DiVA.

Vid vår institution är det Henrik Dunér som ansvarar för själva inmatningen i DiVA. Maila hdr@psychology.su.se om du har frågor kring detta.

Om du saknar en publikation i DiVA kan du registrera den i vårt enklare webbformulär LARD, så lägger Henrik in den i DiVA.

Sök dina publikationer i DiVA

Registrera en publiktion i LARD

Register a new publication in LARD, in English!

 

Stödavdelningen

Servicecenter, Hus 2. Foto: Ingmarie Andersson

Här hittar du information om och från Stödavdelningen och dess tre enheter.

Huvudansvarig: Henrik Lennermark, administrativ chef

Stödavdelningen består av nedanstående tre enheter.

 

 

Enhetschef: Emma Aldenstam
Funktionadresser: ekonomi@psychology.su.se, hr@psychology.su.se

Ekonomi

Ekonomi (Medarbetarwebben)

Upphandlingshandboken (Medarbetarwebben)

Se även under För forskare => Forskningsadministration!

Personal/HR

Anställning (Medarbetarwebben)

Arbetstider, timräkning och ersättningsnivåer fr o m HT22 (711 Kb) (uppdaterat 2022-04-26)

Hälsa och friskvård (Medarbetarwebben)

Profilsidor för medarbetare – uppdatera din (Medarbetarwebben)

Primula (lönebesked, semester, utlägg mm)

Enhetschef: Christian Portin
Funktionsadresser: fm@psychology.su.se, inkop@psychology.su.se, it@psychology.su.se, kommunikation@psychology.su.se, programvaror@psychology.su.se, registrator@psychology.su.se, webmaster@psychology.su.se


Arkiv och registratur

Vid frågor, kontakta registrator@psychology.su.se


Facility management/FM, lokaler, vaktmästeri

IA-systemet (Medarbetarwebben)
IA-systemet (tidigare SAMIR) är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser.

Lathund Serviceportalen – fråga, felanmälan & beställningar (205 Kb) (2021-06-22)
Har du spillt kaffe eller liknande på heltäckningsmatta, så försök inte att rädda mattan på egen hand. Städpersonalen har rätt grejer för detta. Gör alltså en felanmälan av lokalvård i Serviceportalen i stället.


IT, datorer och telefoner

IT, datorer och telefoner


Kommunikation och webb

Kommunikation och webb


Posterskrivare

Posterutskrifter (238 Kb)

Postermall A0 på svenska (111 Kb)

Postermall A0 på engelska (106 Kb)


Supporttekniker

Hjälp med lärosalar, hörsalar och mötesrum på Albano hanteras av universitetet centralt. Under kontorstid finns det en supporttekniker på plats som du kan nå på telefon 08-91 19 13. Han kan hjälpa dig vid tekniska problem, men även med handhavandet av AV-utrustningen. Boka gärna tid för genomgång av exempelvis hybridmöten.


Universitetskonto

Aktivera ditt universitetskonto / Uppgradera din tillitsnivå AL1=>AL2 (383 Kb)


Upphandling

Upphandling (Medarbetarwebben)

 

April

16 april Utbildningsutskottet, kl. 10:00–12:00
16 april SUPK, kl. 15:00–16:30
17 april Personalmöte: Fika, kl. 14:45, möte kl. 15:00–16:00
22 april Professorsgruppen, kl. 10:00–12:00
22 april Sista inlämning av ärenden till Institutionsstyrelsen, kl. 12:00
25 april RALV-möte, kl. 10:30–12:00(?)
30 april Institutionsstyrelsen, kl. 9:00–12:00

 

Maj

2 maj Terminsdel D börjar
8 maj ITB, styrelse, kl. 10:00–12:00
16 maj Grundutbildningskollegiet, kl. 15:00–16:00
21 maj Utbildningsutskottet, kl. 10:00–12:00
22 maj Fakultetsnämnden, kl. 13:00–16:00
27 maj Professorsgruppen, kl. 10:00–12:00
27 maj Sista inlämning av ärenden till Institutionsstyrelsen, kl. 12:00

 

Juni

2 juni Vårterminens sista officiella dag
4 juni Institutionsstyrelsen, kl. 9:00–12:00
12 juni Personalmöte och sommarfest

 

Augusti

19–20 augusti Institutionskonferens, Rönneberga, Lidingö

 

Kontakta webmaster@psychology.su.se om du vill lägga till i eller korrigera listan.

 

Kontakt

Om du har frågor om innehållet på våra interna sidor eller vill uppdatera informationen med din specialkunskap så kontakta webbredaktören enligt nedan.

Webbredaktör
På denna sida