Under utbildningen

På den här sidan hittar du information för dig som redan är inne på en utbildning vid Psykologiska institutionen.

Läs mer om hur studierna går till och om olika resurser som står till ditt förfogande.

 

Kursinformation

Kursinformation. Student tuggar på penna och tittar på datorskärm Foto av JESHOOTS.COM på Unsplash
Foto av JESHOOTS.COM på Unsplash

Allmän information om den kurs du läser hittar du i Utbildningskatalogen. Där finns till exempel kursanvisningar och kontaktuppgifter.

Våra utbildningar

Kursspecifik information för dig som är antagen och registrerad på en kurs hittar du i lärplattformen Athena. Här kommunicerar du även med lärare och studiekamrater.

Athena

 

Hur går studierna till?

Studievägledning

Information som är bra att känna till under dina studier vid Psykologiska institutionen. Om allt från tentamensanmälan till fusk och plagiat och vetenskapligt skrivande. Och hur engagerar du dig i ett ämnesråd?

Komplettera med ytterligare information gemensam för hela universitetet via länklistorna längre ner på sidan.

 

Föranmälan krävs för tentamen. Det innebär att du måsta anmäla dig i förväg till en tentamen, annars får du inte delta.

Anmälan ska göras i Ladok för studenter senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Anmälan öppnar 30 dagar före tentamen. Anmäl dig i god tid och kontrollera i Ladok för studenter att du står som anmäld till tentamen. Det går inte att anmäla sig efter sista anmälningsdag, inga undantag görs.

Vid problem att anmäla till tentamen, kontakta studieadministrationen på studieadmin@psychology.su.se senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Du kommer att få information via schemat om aktuell skrivsal och placering senast 2 dagar innan tentamenstillfället.

Om du studerar med funktionsnedsättning och har NAIS-intyg så behöver du skicka in Anmälan om studiestöd vid salstentamen senast 14 dagar före tentamen.

Ladok för studenter

Läs mer om tentamen

Studera med funktionsnedsättning

Du måste uppfylla vissa förkunskapskrav som vi bedömer behövs för att du ska kunna få ut maximalt av kursen. Vissa förkunskapskrav finns även för att gå vidare till en ny termin inom en längre utbildning. Du kan söka dispens från förkunskapskrav i vissa fall.

Behörighet

Vissa av våra kurser innehåller tillämpningsinslag där den studerande i studiesyfte har kontakt med verkliga personer, direkt eller indirekt.

Centrala etiska principer för såväl forskning som psykologisk praktik är information, samtycke och konfidentialitet.

Psykologiska institutionens styrelse har antagit vissa etiska riktlinjer för vad som ska gälla i dessa sammanhang.

Etiska riktlinjer vid tillämpningsinslag (59 Kb)

Arbetsmarknaden är i ständig utveckling. Att lära sig sätta mål och delmål för egen karriärplanering är en viktig del i övergångsperioden du som student går igenom när du avslutar dina studier och ska etablera dig på arbetsmarknaden.

I denna process gäller det att se över dina styrkor och svagheter, följa upp ditt intresse, presentera dina kunskaper på ett professionellt sätt och sätta mål och delmål för de kommande åren.

Efter många års studier har du med dig en bred och specifik kunskap, samt har utvecklat ett teoretiskt och praktiskt arbetssätt att bidra med på arbetsmarknaden. Att använda karriärvägledningsverktyg för egen självskattning och karriärplanering kan vara en god start för att samla dina tankar.

Prova dessa verktyg och planera in karriärvägledningssamtal.

careersportal.ie

arbetsformedlingen.se

ki.se

Plagiat, fusk och störande av verksamheten är självklart inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.

Se även information från studentkåren under rubriken "Studentkår och studentråd" nedan.

Plagiat, fusk och störande av verksamheten

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet, senast ändrade 2020-08-31.

Ett beslut om betyg kan enligt Högskoleförordningen inte överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (12 kap. 2 och 4 §§). Du kan som student dock begära rättelse eller omprövning av betyget (HF 23 och 24 §§). Det finns ingen tidsgräns för när en sådan begäran senast ska vara inkommen.

Rättelse av beslut om betyg får ske både till för- och nackdel för studenten av en examinator om beslutet blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller liknande. Innan sänkning av betyg har du som student rätt att yttra dig i frågan.

Omprövning av betyg ska göras av en examinator. Om examinatorn finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning ska examinatorn ändra betyget om det kan ske snabbt, enkelt och att betyget inte ändras till nackdel för studenten.

För att begära rättelse eller omprövning använder du blanketten nedan. Omprövning ska motiveras utifrån gällande betygsskala och betygskriterier på kursen. Någon helt ny bedömning av din tentamen görs inte. Mer information finns i blanketten.

Blanketten mejlar du till registrator@psychology.su.se. Ange ”Omprövning av betyg” i ämnesraden.

Ansökan om omprövning av betygsbeslut, SUPSY-63 (195 Kb)  (Word-format)

För studenter med olika typer av funktionsnedsättning finns stödfunktioner vid Stockholms universitet, men för att ta del av stödet måste du först göra en ansökan.

Studera med funktionsnedsättning

Ett studentråd (eller ämnesråd) består av en samling studenter som organiserat sig för att förbättra utbildningen och studiesituationen vid en institution eller sektion. Studentråden är knutna till SUS, Stockholms universitets studentkår (se nedan), men bestämmer själva vad de ska fokusera på och hur de vill arbeta.

Vid Psykologiska institutionen är följande student- respektive doktorandråd aktiva:

Doktorandrådet i Athena

PÄR - Psykologstudenternas ämnesråd (Med separat utskott för studenter på övrig utbildning på grund- och avancerad nivå, PYR)

SthlmUP (För PAO-studenter)
 

Stockholms universitets studentkår

Stockholms universitets studentkår bildades år 1883 och är din intresseorganisation när du studerar psykologi vid Stockholms universitet.

Kårexpeditionen samt studentkårens kansli ligger i Studenthuset (Universitetsvägen 2 A).

Om du är missnöjd med något på universitetet eller har blivit orättvist behandlad kan studentkåren ge dig råd och stöd. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter och skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Du kan hitta mer information om studentombud på www.sus.su.se/ombud. Vid trakasserier och diskriminering hänvisar vi studenter till Lika villkor på Stockholms universitet, som kan nås per mail likavillkor@su.se.

Du kan också besöka pubar, konserter, temadagar och festivaler eller varför inte vara med och arrangera dem?

På vår webb hittar du massor av information om studentkåren och dess verksamhet.

Stockholms universitets studentkår

Studieintyg skriver du enklast ut själv via Ladok för studenter genom att logga in med ditt universitetskonto. Intyg kan skapas för studier vid Stockholms universitet och som ett nationellt studieintyg där studier vid flera svenska lärosäten tas med.

Ladok för studenter

Behöver du ett studieintyg med stämpel och underskrift, från endast Stockholms universitet, kan du beställa detta genom att logga in på Serviceportalen (logga vid behov in med ditt universitetskonto, klicka på Studieintyg och välj typ av intyg).

Serviceportalen

Om du behöver ett annat typ av intyg så kan vi hjälpa dig. Vänligen specificera:

  • Vilken information intyget ska innehålla (så detaljerat som möjligt)
  • Om det ska vara på svenska eller engelska
  • Vem som är mottagare (exempelvis CSN eller SSSB)
  • Om du vill få det skickat digitalt eller med vanlig post (inkludera då adress)

Skicka förfrågan till studieadmin@psychology.su.se

För att frånvaro från studierna ska räknas som studieuppehåll skall det ha anmälts av studenten till institutionen i förväg. Ett studieavbrott är ett definitivt avbrott av studierna. Läs mer om vad som gäller och vilka blanketter du behöver.

Studieuppehåll och studieavbrott

Du kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.

Läs mer om hur det går till och vilka konsekvenser det får.

Tillgodoräknande

Arkivera uppsats, biblioteksinteriör
Photo by Max Langelott on Unsplash.

När din examenuppsats har blivit godkänd ska den sparas för eftervärlden.

Dels ska den arkiveras digitalt i Psykologiska institutionens arkiv och dels bör du arkivera den i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Läs mer om hur det går till via länken nedan.

Arkivera din examensuppsats

I nedanstående dokument hittar du regler och rekommendationer för hur rapporter och uppsatser på institutionen ska utformas, samt hur en opposition går till.

Du hittar även en etikdeklaration som vissa typer av undersökningr kräver.

Se även referenshantering enligt den så kallade APA-manualen.

Dessutom får du tips om hur du söker forskningsartiklar mm i databaser och e-tidskrifter via Stockholms universitetsbibliotek. (Dokumentet har inte uppdaterats på länge så utseendet på använda sajter har säkerligen ändrats jämfört med illustrerande skärmdumpar. Principerna är dock fortfarande desamma.)

Referenser

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). 10.1037/0000165-000

Etikdeklaration i samband med självständigt arbete (219 Kb)

Hassmén, P., & Hassmén, N. (2021). Vetenskapligt skrivande – anvisningar, tips och råd för uppsatsskrivande studenter. Uppdaterad 2021 av Philip Gustafsson till APA 7:e upplagan. Psykologiska institutionen.  Hassmén & Hassmén, 2021 (497 Kb)

Hassmén, P. (1999). Att granska en vetenskaplig rapport. Psykologiska institutionen.  Hassmén, 1999 (10 Kb)

 

Resurser

Resurser Verktyg fint uppradade Foto av Cesar Carlevarino Aragon på Unsplash
Foto av Cesar Carlevarino Aragon på Unsplash

Information om och länkar till olika verktyg och tjänster som du kan behöva när du studerar vid Psykologiska institutionen.

Läs mer om allt från Athena till Zoom, men också om Universitetsbiblioteket, Studentlabbet och Språk- och studieverkstaden.

Här hittar du även blanketter som du kan behöva som student.

 

Varje kurstillfälle/utbildning har en egen Athena-sajt och du kommer med på din kurssajt genom att registrera dig på kursen. All kursspecifik kommunikation sker genom Athena. Här hittar du ditt schema, kursplan, kursmaterial, inlämningsuppgifter; du får påminnelser om aktiviteter på kursen och kan kommunicera med kurskamrater och lärare.

Athena

Mobilappen Itslearning

Athena är Stockholms universitets namn på lärplattformen Itslearning och så heter även den mobilapp som hör till och som du bör ladda ner till din mobil. Appen är gratis och finns för såväl iPhone som Android på respektive app store.

Appen är den snabbaste vägen att ta del av meddelanden och aktiviteter i Athena, men ersätter inte webbversionen i sin helhet.

Policy för handouts

Institutionens uttalade policy är att inte kopiera upp handouts på papper. Du hittar allt sådant material i Athena.

Problem med Athena? Här hittar du hjälpen!

Hjälp med Athena

Stockholms universitetsbibliotek är en viktig resurs för dig som studerar. Som student kan du låna och beställa litteratur. Genom biblioteket får du även tillgång till vetenskaplig litteratur, tidskrifter och databaser, i tryckt och elektroniskt format.

Sök information i Biblioteket. Foto: Niklas Björling

På biblioteket finns även experter på informationssökning som kan hjälpa dig med sökteknik och ge dig råd inför din uppsats, examensarbete eller liknande. Du kan även få rådgivning kring källkritik samt lära dig referenshantering.

På bibliotekets webbplats kan du ta del av guider och filmer som du har nytta av under dina studier.

Stockholms universitetsbibliotek

Här hittar du olika blanketter som du kan behöva under din studietid vid Psykologiska institutionen. Prova till exempel den nya webblanketten för beställning av allmän handling (tentamensfrågor).

Blanketter (eller ärenden som kräver blanketter)

För information om och hjälp med Athena, Ladok för studenter, Zoom och andra universitetssystem, se egna rubriker här på sidan samt på sidan Digitala verktyg och tjänster på universitetets centrala webb.

Digitala verktyg och tjänster

Central IT-support

Om du får akuta problem med ditt universitetskonto eller andra SU-gemensamma IT-funktioner kontaktar du i första hand centrala IT-support på telefon 08-16 1999. I Serviceportalen kan du också ställa och hitta svar på dina frågor – använd sökfunktionen, det är väldigt svårt att bara klicka sig fram till något användbart.

Serviceportalen

Mer IT-information

Mer information om andra datorsalar på universitetet, utskrifter via Printomat, IT-support, programlicenser, IT-säkerhetstips, trådlöst nätverk med mera, hittar du på universitetets centrala webb.

IT för studenter

Alla registreringar och studieresultat rapporteras direkt till Ladok-systemet.

Som student hittar du dina uppgifter i Ladok för studenter. Här webbregistrerar du dig på nästan alla kurser samt anmäler dig till tentor, anmäler kanske ett studieavbrott, ansöker om tillgodoräknanden och tar ut egna intyg över dina avklarade kurser.

Studentavdelningen har tagit fram en lathund som kanske kan hjälpa dig att komma igång (med reservation för ändringar i gränssnittet).

Lathund för Ladok för studenter (421 Kb)

Ladok för studenter

Är du student, doktorand eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som vi utlyser. Ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.

Stipendier

Studie- och språkverkstadens uppdrag är att bidra till att så många studenter som möjligt självständigt klarar av sina studier och når goda studieresultat, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Studie- och språkverkstaden

Råd till dig som pluggar hemma

Zoom-ikon

För en enstaka föreläsning behöver du bara en webbläsare, men för full funktionalitet behöver du installera Zoom-klienten. Dessutom kan du behöva en webbkamera och en mikrofon.

Observera att du ska logga in med ditt universitetskonto!

Läs mer om installation, inloggning och gränssnitt i nedanstående instruktion!

Delta i undervisning online via Zoom (246 Kb)

Support av Zoom i Serviceportalen (kräver inloggning med universitetskonto)

På denna sida