10. PAULA EHRNEBO

Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar. (Does Swedish Vägverket become Tielaitos or Tieviraso in Finnish? Names for phenomena in Swedish society in Sweden-Finnish newspapers.) Stockholm 2007. 277 s.

9. MERLIJN DE SMIT

Language contact and structural change. An old Finnish case study. Stockholm 2006. 227 s.

8. EVA HERNER

Svenska recensenter läser finska böcker. En studie i receptionen av finsk prosa, översatt på 1960-talet. (Swedish Critics Reviewing Finnish Books. A Study of the Reception in Sweden of Finnish Fiction Translated in the 1960s.) Stockholm 1999. 284 s.

7. PIRJO JANULF

Kommer finskan i Sverige att fortleva? En studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andra generationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo. (Will Finnish survive in Sweden? A study of language skills and language use among second generation Sweden Finns in Botkyrka and Finland Swedes in Turku.) Stockholm 1998. 317 s.

6. TUULA VOSTHENKO

Det tänkande landskapet. Landskapsskildringarna i Olavi Paavolainens Synkkä yksinpuhelu (Finlandia i moll). (The Thinking Landscape. The Landscape Portraits in Olavi Paavolainen’s Synkkä yksinpuhelu [Gloomy Soliloquy].) Stockholm 1997. 333 s.

5. MARJA WECKSTRÖM

Hur tvinnas Manillarepet? En fenomenologisk strukturstudie av Veijo Meris roman. (How is the Manila Rope Twined? A Phenomenological Structural Study of Veijo Meri’s Novel.) Stockholm 1997. 240 s.

4. IRENE VIRTALA

: Narkissos i inre exil. En studie i begärets paradoxer i L. Onervas roman Mirdja. (Narcissus in Inner Exile. A Study of the Paradoxes of Desire in L. Onerva’s Novel Mirdja.) Stockholm 1994. 166 s.

3. ULLA LUNDGREN

Predikativadverbialet och dess numeruskongruens i finskan. (The predicative adverbial and its number agreement in Finnish.) Stockholm 1992. 194 s.

2. BIRGER WINSA

Östligt eller västligt? Det äldsta ordförrådet i gällivarefinskan och tornedalsfinskan. (East or West? The oldest vocabulary in Gällivare Finnish and Torne Finnish.) Stockholm 1991. 267 s.

1. INGRID ALMQVIST

Om objektsmarkering vid negation i finskan. (On negation and object marking in Finnish.) Stockholm 1987. 201 s.