Vid nederländska avdelningen bedrivs det forskning inom översättningsvetenskap med inriktning på deskriptiv översättningsvetenskap och nederländsk och flamländsk barn- och ungdomslitteratur. I denna forskning integreras översättningsteori, samt språk- och litteraturvetenskapliga perspektiv. Fokus ligger på hur språk och texter skapas och formas inom sina sociala och kulturella kontexter. Ett centralt tema är social och kulturell gestaltning av barn i (översatta) texter. Särskild fokus ligger även på så kallad multimodal textanalys (med utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik) och analys av texter där inte endast ord utan även andra semiotiska system som t.ex. bild är betydelsebärande. Det forskas vid avdelningen även om semantiska skillnader mellan nederländska och svenska där språkspecifika drag i de båda språken analyseras inom det teoretiska ramverket kognitiv lingvistik. Den kontrastiva semantikforskningen kopplas också till forskningsfältet tredjespråkinlärning hos vuxna (L3) där främst transferhypoteser utifrån ett didaktiskt perspektiv fokuseras med frågeställningen om hur språkspecifika drag lärs in. Detta anknyter således till språkfärdighets- och lingvistikundervisningen i nederländska vid Stockholms universitet.

I det språk- och kulturanalytiska perspektivet samt i forskningen om tredjespråksinlärning ligger dessutom ett stort fokus på att förankra forskningen i undervisningen och att stärka humanioras ställning i samhället.