Forskningsområdet genererar studier i språk och identitet, kontrastiv text- och diskurslingvistik, lingvistisk kultur- och multimodalitetsteori, politisk och internetbaserad kommunikation, språkinlärning och språkdidaktik, översättning, intermedialitet, subjektets konstitution i berättande litteratur, kollektiva identiteter och kulturellt minne samt kulturtransfer och världslitteratur.

Forskningen kring förhållandet mellan språk, litteratur, kultur och samhälle fyller en viktig funktion inom tyska som huvudområde, vilket sammantaget med institutionens övriga språk förmår skapa en bred europeisk kontext. I det språk- och kulturanalytiska perspektivet ligger dessutom en stor potential att förankra forskningen i undervisningen och att stärka humanioras ställning i samhället.

Forskningsområdet språk, litteratur och kultur hålls samman av kulturteoretiska grundantaganden samt diskursanalytiska och intermediala angreppssätt. Det rör sig om ett interdisciplinärt forskningsområde som i hög grad leder till samverkan med andra ämnen och institutioner:

 • Det nationella nätverket för Språk- och kulturforskning grundades 2011 i samverkan med Uppsala universitet (kontakt: Charlotta Seiler Brylla eller Susanne Tienken).
 • I samarbete med Universität Zürich bildades dessutom 2014 det internationella kulturlingvistiska nätverket KULI. Syftet med nätverket, är att skapa ett vetenskapligt forum för forskare som undersöker samband mellan språk och kultur. Regelbundna symposier utgör en viktig kontaktyta och heuristisk inspirationskälla både för juniora och seniora forskare.
 • Ämnet tyska har varit med och initierat det interdisciplinära nätverket Språk och politik tillsammans med andra forskare vid Stockholms universitet.
 • Inom ramen för de europeiska nätverken MOVENS: Phänomene ästhetischer und kultureller Grenzüberschreitung (kontakt: Elisabeth Wåghäll Nivre) och PhDnet Literary and Cultural Studies samlas såväl doktorander som seniora forskare för att arbeta bland annat med teori- och metodfrågor men också för att skapa en plattform för större forskningsprojekt. Detta har bl.a. resulterat i gemensamma projektansökningar inom äldretextforskning och samarbete inom forskningsområdet världslitteratur.
 • 2017 initierade medarbetare vid avdelningen för tyska ett tvärvetenskapligt projekt kring biblioteket på Skoklosters slott i samarbete med andra forskare vid Stockholms universitet, University of Illinois Urbana-Champaign och Statens historiska museer, liksom flera andra universitet.
 • Avdelningen för tyska ingår i det av Humanistiska fakulteten utsedda ledande forskningsområdet Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet
 • Sedan 2017 är ämnet tyska medarrangör av temat Språk och makt inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola, där tre av våra doktorander deltar.
 • Många av avdelningen doktorander får sin forskarutbildning inom ramen för s.k. cotutelle-avtal med Justus-Liebig-Universität Giessen

Profileringen har lett till att huvudområdet tyska är en attraktiv forskningsmiljö för postdocs, internationella gästforskare och -föreläsare vid Stockholms universitet, vilket ytterligare bidrar till forskningsområdets kvalitet.

 

Forschung an der Abteilung für Germanistik

Die germanistische Sprach-, Kultur- und Literaturwissenschaft an der Universität Stockholm verfügt im Forschungsfeld von Sprache und Kultur über nationales und internationales Renommee. Die wissenschaftliche Atmosphäre ist wesentlich geprägt durch die enge Zusammenarbeit von Sprach- und Literaturwissenschaft.

Betrieben wird Forschung in den Bereichen Sprache und Identität, kontrastive Text- und Diskurslinguistik, kulturanalytische Linguistik und Multimodalitätstheorie, politische und computervermittelte Kommunikation, Fremdsprachendidaktik und hochschulbezogene Fachdidaktik, Übersetzen, Intermedialität, Subjektkonstitutierung in Erzählprosa, kollektive Identitäten, kulturelles Gedächtnis sowie Kulturtransfer und Weltliteratur.

Forschung zum Verhältnis von Sprache, Literatur, Kultur und Gesellschaft erfüllt eine wichtige Funktion für das Fach Germanistik an der Universität Stockholm, positioniert sich jedoch zugleich aufgrund der Vielfalt an Sprachen bzw. wissenschaftlicher Disziplinen, die am Institut vertreten sind, in einem breiten europäischen Kontext. In der sprach- und kulturanalytischen Perspektive liegt zudem ein großes Potenzial, die Forschung im Unterricht sichtbar zu machen und zur Stärkung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft beizutragen.

Gemeinsame heuristische Anhaltspunkte für die sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Forschung am Institut sind kulturtheoretischen, diskursanalytischen und intermedialen Herangehensweisen. Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung bestehen Vernetzungen mit vielen anderen Fächern und Institutionen:

 • Das schwedische Netzwerk für Sprach- und Kulturforschung wurde 2011 in Kooperation mit der Universität Uppsala gegründet (Kontakt: Charlotta Seiler Brylla oder Susanne Tienken).
 • In Kooperation mit der Universität Zürich wurde 2014 auch das internationale Netzwerk KULI ins Leben gerufen, ein Netzwerk für kulturbezogene und kulturorientierte Linguistik. Symposien finden ca. alle zwei Jahre statt.
 • Mitarbeiterinnen der Abteilung für Germanistik haben gemeinsam mit anderen Wissenschaftler/-innen der Universität Stockholm das interdisziplinäre Netzwerk Sprache und Politik gegründet. 
 • Die europäischen Netzwerke MOVENS Phänomene ästhetischer und kultureller Grenzüberschreitung (Kontakt: Elisabeth Wåghäll Nivre) und PhDnet Literary and Cultural Studies ermöglichen den wissenschaftlichen Austausch zwischen sowohl Doktorand/-innen als auch Wissenschaftler/-innen über theoretische und methodische Fragestellungen. Zugleich werden in den Netzwerken größer angelegte Forschungsprojekte initiiert, was u.a. zu gemeinsamen Projektanträgen im Bereich der Erforschung älterer Texte und Zusammenarbeiten im Forschungsbereich Weltliteratur geführt hat.
 • Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Bibliothek des Barockschlosses Skokloster wurde 2017 von Mitarbeiterinnen der Abteilung für Germanistik initiiert, an dem Wissenschaftler/-innen von u.a. der Universität Stockholm, der University of Illinois Urbana-Champaign und dem Verband der staatlichen historischen Museen beteiligt sind.
 • Die Abteilung für Germanistik ist Teil des von der Humanistischen Fakultät ausgewählten Excellenzclusters Literaturwissenschaft der Universität Stockholm.
 • Seit 2017 sind Wissenschaftler/-innen sowie drei Doktorandinnen der Stockholmer Germanistik an der mehrjährigen Seminarreihe Språk och makt der Graduiertenkollegs der Humanistischen Fakultät beteiligt.
 • Viele der an der Abteilung tätigen Doktorand/-innen promovieren im Rahmen von so genannten cotutelle-Verträgen mit der Justus-Liebig-Universität i Giessen.

Diese Profilierung hat dazu geführt, dass die Abteilung für Germanistik der Universtät Stockholm ein attraktives Forschungsmilieu für Postdocs, internationale Gastforscher/-innen und -vortragende darstellt, was die Qualität des Forschungssbereichs weiter befestigt.