Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Laborativ arkeologi I

Du lär dig vilka naturvetenskapliga och tekniska metoder som används inom arkeologin och vilka frågeställningar som kan angripas. Kursen är tvärvetenskaplig och du lär dig att formulera frågeställningar där de naturvetenskapliga metoderna sätts in i ett humanistiskt vetenskapligt sammanhang. De ligger sedan till grund för laboratoriemomenten under kursen.

Laborativ arkeologi handlar om att använda laborativa analystekniker för att få fram mer information ur arkeologins ofta fragmentariska källmaterial i syfte att med vedertagna arkeologiska metoder och modern teoribildning lösa arkeologiska problem. Ämnet är i hög grad tvärvetenskapligt och både ämnes- och fakultetsövergripande. Kursen tar upp de oorganiska materialens arkeologi, de biologiska materialens arkeologi, kvantitativa metoder och statistik samt laborativ problemlösning. Momenten omfattar undervisning om de olika materialens grundläggande egenskaper, deras användning under förhistorisk tid, centrala laborativa metoder för karakterisering och datering av dessa material samt källkritiska problem förknippade med materialanalyser.

Undervisnings- och examinationsformer 

Undervisning sker på plats i Wallenberglaboratoriet.

Examination: De oorganiska materialens arkeologi och De biologiska materialens arkeologi examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (laboratorierapport, PM) och en hemskrivning. Kvantitativa metoder och statistik examineras genom inlämningsuppgifter. Laborativ problemlösning examineras genom skriftlig uppgift som också ventileras muntligen i seminarium.

 • Kursupplägg

  Laborativ arkeologi (30hp) ges varje hösttermin. Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom Kandidatprogrammet i arkeologi.

  Kursen består av fyra delkurser:
  De oorganiska materialens arkeologi 7,5 hp
  De biologiska materialens arkeologi 7,5 hp
  Kvantitativa metoder och statistik 7,5 hp
  Laborativ problemlösning 7,5 hp

  Föreläsningarna äger rum i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 2.

  För att antas till kursen måste du vara godkänd på Arkeologi II, 30 hp eller Antikens kultur och samhällsliv II, 30 hp. Alternativt kan du vara behörig om du genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

  Delkurser

  Delkursen De oorganiska materialens arkeologi ska ge studenterna grundläggande kunskap om oorganiska material. Delkursen inleds med grundläggande allmän och oorganisk kemi men tonvikten ligger på laborativ undervisning rörande arkeologiska material av mineral (sten, jord, keramik, glas, pigment, etc.) och metall (ädelmetaller, kopparlegeringar, järn och stål).

  Delkursen De biologiska materialens arkeologi ska ge studenterna grundläggande kunskap om arkeologiska material som ursprungligen härrör från levande organismer. Delkursen inleds med en introduktion till grundläggande organisk kemi men tonvikten ligger på laborativ undervisning rörande olika typer av organiska lämningar i kulturjord, på föremål och i ben.

  Delkursen Kvantitativa metoder och statistik ska ge studenterna grundläggande kunskaper om statistiska metoder, färdighet i att på arkeologiska data självständigt utföra grundläggande statistiska analyser med hjälp av statistikprogram, samt ge kunskaper om typiska problem i samband med statistisk analys i allmänhet och med arkeologiska data i synnerhet.

  Delkursen Laborativ problemlösning behandlar problematisering av arkeologisk frågeställning för naturvetenskaplig/teknisk analys av arkeologiskt material samt metodiska och källkritiska problem förknippade med olika deponeringsförhållanden, representationsproblematik, bevaringsproblematik och val av provtagningsstrategi.

  Undervisning

  Delkurserna De oorganiska materialens arkeologi och De biologiska materialens arkeologi omfattar föreläsningar, laborativ undervisning, självständiga praktiska övningar och/eller grupparbeten.

  Delkursen Kvantitativa metoder och statistik består av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter.

  Delkursen Laborativ problemlösning omfattar föreläsningar, övningsuppgifter, självständig skriftlig uppgift med handledning samt seminarier.

   

  Kursmål

  Efter genomgången kurs ska du kunna:
  Delkurserna De oorganiska materialens arkeologi och De biologiska materialens arkeologi:
  - Redovisa grundläggande kunskaper om dem i det arkeologiska källmaterialet vanligaste materialtyperna och deras huvudsakliga fysikaliska och kemiska egenskaperna.
  - Redogöra för hur dessa olika material använts under olika tidsperioder.
  - Redogöra för de analystekniker med vilka dessa material kan analyseras samt övergripande hur dessa analystekniker fungerar.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.

  Delkursen Kvantitativa metoder och statistik:
  - Redogöra för hur arkeologisk data kan se ut och vad arkeologiska statistiska analyser syftar till.
  - Problematisera arkeologiska frågeställningar för statistisk analys.
  - Redogöra för grundläggande statistiska metoder och hur de fungerar.
  - Redogöra för felkällor och problem som finns vid applicering av de olika metoderna.
  - Tillämpa statistiska analysmetoder med hjälp av ett statistikprogram på arkeologisk data.
  - Reflektera kritiskt kring slutsatser baserade på statistik.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.

  Delkursen Laborativ problemlösning:
  - Problematisera arkeologiska frågeställningar för naturvetenskaplig/teknisk analys av arkeologiskt material.
  - Identifiera och formulera problem förknippade med naturvetenskaplig/teknisk analys av arkeologiskt material.
  - Redogöra för förslag till lösningar av identifierade och formulerade problem.
  - Beakta gällande forskningsetiska normer.

  Examination

  Delkurserna De oorganiska materialens arkeologi och De biologiska materialens arkeologi examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter (laboratorierapport, PM) och en hemskrivning.

  Delkursen Kvantitativa metoder och statistik examineras genom inlämningsuppgifter.

  Delkursen Laborativ problemlösning examineras genom skriftlig uppgift som också ventileras muntligen i seminarium.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig
  Utbildningsadministratör
  Studievägledare