Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fältkurs i laborativ arkeologi

Kursen ger en fördjupad kännedom i arkeologisk undersökningsteknik och prospektering med särskild laborativ inriktning.

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i arkeologisk undersöknings- och dokumentationsteknik, prospektering, prov- och fyndhantering, att administrera en arkeologisk undersökning samt att självständigt färdigställa undersökningsplan och rapport i enlighet med gällande regler.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi, men kursen går även att läsa som en fristående kurs. 

Fältarbetsmomenten på kursen kan komma att ske på annan ort varvid övernattning i veckorna blir nödvändigt.

Kursen sökes genom antagning.se.

 • Kursupplägg

  Kursen Fältkurs i laborativ arkeologi består av två delkurser Prospektering och planering (7,5 hp) och Prov och fyndhantering (7,5 hp).

  Delkurser

  I delkurs Prospektering och planering, genomförs en prospektering som avrapporteras. Vidare färdigställs en undersökningsplan och en provtagningsplan inför undersökningarna i delkurs Prov och fyndhantering.

  I delkurs Prov och fyndhantering, genomförs en arkeologisk undersökning, där du har särskilt ansvar för prov- och fyndhantering genom att provtagningsplanen tillämpas, som avrapporteras.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, fältarbete och handledning. All undervisning är obligatorisk.

  Undervisnings- och examinationsformer 

  Delkurs 1
  Prospektering och planering kommer huvudsakligen att ske på campus med föreläsningar och workshops, samt med någon enstaka dag i fält.

  Delkurs 2
  Prov- och fyndhantering planeras att ske i fält, precis period är dock ännu ej fastställt.

  Båda delkurserna examineras genom en examinationsportfölj.

   

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  Delkurs Prospektering och planering:
  - Utföra arkeologisk prospektering av ett fornlämningsområde, dvs lägga ut ett rutsystem i landskapet med eller utan hjälp av totalstation, mäta av området med slingram, ta jordprover med sticksond och utföra en fosfatanalys (fältspektrofotometer).
  - I kartform visa resultaten från prospekteringen samt tolka dessa data.
  - Självständigt färdigställa en arkeologisk undersökningsplan.
  - Lägga upp en provtagningsstrategi för undersökningsobjektet relevanta frågeställningar.

  Delkurs Prov och fyndhantering:
  - Redogöra för rutinerna vid en arkeologisk undersökning.
  - Redogöra för strategrafins principer (inkl begrepp som terminus post quem och terminus ante quem).
  - Avgränsa, undersöka och dokumentera anläggninar och lager och kunna argumentera för vald undersöknings- och dokumentationsteknik utifrån anläggningens och lagrets karaktär.
  - Kunna argumentera för vald strategi utifrån frågeställningen och objektets karaktär.
  - Ta och handha fynd och prover samt argumentera för hur detta görs på bästa sätt för de vanligaste naturvetenskapliga och tekniska analysmetoderna.
  - Självständigt färdigställa en rapport av en arkeologisk undersökning i enlighet med gällande regler.

  Examination

  Delkurs Prospektering och planering examineras genom en examinationsportfölj bestående av rapport, provtagnings- och undersökningsplaner. Delkurs Prov och fyndhantering examineras genom en reflekterande fältjournal och rapport.

   

  Examinator

  Sven Isaksson
  E-post: sven.isaksson@arklab.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig
  Utbildningsadministratör
  Studieadministratör