Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lettiska - kandidatkurs

Kursens mål är att du ska säkra dina teoretiska och praktiska kunskaper i det lettiska språket och få erfarenhet av vetenskapligt arbete. Vidare får du goda kunskaper i lettisk litteraturhistoria samt en introduktion till folklore

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar lettisk morfologi och syntax, klassisk lettisk litteratur från 1800/1900-talet mot en kulturhistorisk bakgrund, och handledning i att skriva och bedöma en vetenskaplig text. Kursen innehåller också ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, som motsvarar kravet för ett kandidatarbete.

   

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  1. Lettisk morfologi och syntax II, 6 hp
  Delkursen behandlar lettisk språkstruktur genom studier av vissa teorier och modeller inom områdena morfologi och syntax, och genom analys av språkets idiomatiska och metaforiska strukturer.

  2. Lettisk litteratur del 2, 6 hp  
  Delkursen behandlar lettisk litteratur och dess väsentliga drag från 1800/1900-talet mot en kulturhistorisk bakgrund.

  3. Vetenskapligt skrivande, 3 hp
  Delkursen behandlar skriftlig språkfärdighet med fokus på akademiska genrer och vetenskapligt skrivande. Val och begränsning av uppsatsämne, val av material och vetenskaplig litteratur, värdering av källor samt uppsatsstruktur behandlas.

  4. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
  I delkursen skrivs ett examensarbete på svenska, engelska, lettiska eller litauiska om ett litteraturvetenskapligt, språkvetenskapligt, kulturhistoriskt eller annat ämne inom baltiska studier. Muntligt försvar av examensarbetet på ett seminarium och en muntlig opposition av en annan students examensarbete ingår.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av gruppövningar, föreläsningar, seminarier och handledning.

  Undervisningen sker på lettiska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen på institutionens webbplats. Kursbeskrivningen finns tillgängligt senast en månad före kursstart.

  Examination

  Delkursen Lettisk morfologi och syntax II, 6 hp, examineras genom 4 skriftliga inlämningsuppgifter.

  Delkursen Lettisk litteratur del 2, 6 hp, examineras genom 2 skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig examination inom undervisningen.

  Delkursen Vetenskapligt skrivande, 3 hp, examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter.

  Delkursen Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, examineras genom ett skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete. I det fall endast en student går kursen, och ordinarie uppsatsventileringsförfarande inte kan följas, sker examination av det självständiga arbetet på följande sätt:

  • I egenskap av opponent ska studenten göra en muntlig opponering på ett tidigare framlagt examensarbete inför examinator samt handledare och/eller kursansvarig. Institutionen tilldelar studenten examensarbetet.
  • I egenskap av respondent ska studenten muntligt försvara sitt examensarbete. Opponent utses av institutionen och kan vara en student från högre nivå/annat ämne/program, en doktorand eller en lärare.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på lettiska. För delkursen Examensarbete för kandidatexamen sker examinationen på svenska, engelska, lettiska, eller litauiska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursinformationen. Kursinformationen finns tillgängligt senast en månad före kursstart.

  Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Examiners for all courses in Baltic studies HT2022 (236 Kb)

 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk