Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Marinbiologi, självständigt arbete

Självständigt arbete är en del av alla kandidatprogram i biologi vid Stockholms universitet och ger dig färdighet i att formulera och besvara vetenskapliga frågeställningar, förståelse för hur vetenskapligt skrivande går till och en inblick i aktuell forskning.

Under kursen behandlas informationssökning, upphovsrätt och plagiat samt vetenskapligt skrivande. Större delen av kursen ägnar du dig åt att skriva en egen vetenskaplig uppsats där du får möjlighet att fördjupa dig i en vetenskaplig fråga som utformas i samarbete med en handledare. I  kursen ingår även momentet Vetenskaplighet 1.5 hp, vilket har ett separat upplägg.

 • Kursupplägg

  Kursen ges vi tre tillfällen under året, en gång under hösten (period CD) och två gånger under våren (perioder AB och CD).

  Delkurser

  • Självständigt arbete 13.5 hp
  • Vetenskaplighet 1.5 hp

  Information om till delkursen Vetenskaplighet 1.5 hp hittar du här. Där hittar du även en länk för anmälan till delkursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av ett antal föreläsningar och gruppseminarier, men den största tiden ägnar du åt att skriva på din egen uppsats under handledning. Deltagande i föreläsningar och gruppseminarier är obligatoriskt. Studenten har rätt till minst 10 timmars handledning, varav minst 4 timmar ska vara individuell handledning. Du bör redan i god tid innan kursen startar funderar på vad du vill skriva om och söka efter möjlig handledare (se ’Mer information’).

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av den egna uppsatsen.

  Examinator

  Pauline Snoeijs Leijonmalm
  E-post: pauline.snoeijs-leijonmalm@su.se
  Tel: +46 8 16 4246

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Den vetenskapliga uppsatsen

  Du ska genomföra en självständig analys av vetenskaplig litteratur där du formulerar en egen vetenskaplig frågeställning och söker svar i relevant vetenskaplig litteratur. När du skriver din uppsats (eller sk reviewartikel) sammanställer, analyserar och diskuterar du litteraturen för att besvara din egen formulerade frågeställning. Till din hjälp har du en handledare som är en aktiv forskare i biologi vid Stockholms universitet.

  Förberedelser innan kursen börjar

  För att komma igång direkt när kursen börjar är det bra om du har funderat igenom vad du skulle vilja skriva om.  Vi rekommenderar dig även att redan innan kursen börjar själv söka efter forskare som skulle kunna handleda ditt projekt. Se information om de olika forskarna på respektive institutionshemsida (institutionen för molekylär biovetenskap; institutionen för ekologi, miljö och botanik och  zoologiska institutionen). Tag kontakt med forskare innan kursen börjar och diskutera möjligheten att handleda ditt projekt. Hör av dig till kursansvarig Cilla Kullberg när du har hittat en möjlig handledare så att handledaren kan informeras om kursupplägget och vad som förväntas av handledaren.
  Du kan även kontakta ämnesexaminatorn för att få hjälp med att hitta handledare; Pauline Snoeijs Leijonmalm (pauline.snoeijs-leijonmalm@su.se).

 • Kontakt