Grön bioteknik, 15 hp

Om kursen

Kursen Grön Bioteknik ger en inblick i avancerad växtfysiologi av idag. Syftet med grön bioteknik är till exempel för att förbättra och effektivisera jordbruk (insektsresistens, ökat näringsinnehåll, stresstolerans) eller för industriella ändamål där fotosyntetiserande organismer kan genera industriellt viktiga produkter eller substanser (så som läkemedelssubstanser, långkedjiga fettsyror, vitaminer, enzymer, fibrer, färgpigment, biobränsle osv).

Kursen behandlar just växters och andra fotosyntetiserande organismers biologiska processer samt ger en fördjupad kunskaper om växters livsprocesser och hur växter och andra fotosyntetiserande organismer interagerar med varandra. Under kursens gång kommer biotekniker baserat på funktionell genomik och proteomik; växtförädling och kvantitativ genomik; genetisk modifierade växter; fytoremediering samt växters bioaktiva foreningar och hur de kan utnyttjas, att behandlas. Kursen kommer även att beröra hur växter kan användas i dagens industri, tex för att utveckla nya produkter eller ny ekoteknik. Det teoretiska momentet av kursen kommer följas upp av ett praktiskt moment där aktuell metodik används.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen