Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Didaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning - kurs inom VAL projektet

Kursen ges inom VAL/ULV-projektet och ersätter Att organisera för, värdera och bedöma lärande - kurs inom VAL/ULV-projektet.

Kursen behandlar historiska och internationella perspektiv på bedömning och betygsättning samt olika bedömningstraditioner inom olika kunskapsområden och skolformer. Vidare behandlas redskap för utvärdering och utveckling av pedagogiska verksamheter.

Kursen erbjuder dig möjligheter att fördjupa dina didaktiska kunskaper i att analysera, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till skolans mål. Du får lära dig mer om relationer mellan styrdokument, system för bedömning av kunskapsutveckling och regelverk för betygsättning.

Under kursens gång får du vid flera tillfällen pröva dina kunskaper för att avslutningsvis sammanställa dem i en skriftlig examinationsuppgift.