Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finansiell utveckling och kris

Kurs inom Masterprogrammet i nationalekonomi.

Den finansiella sektorn spelar en central roll i en modern ekonomi genom att mobilisera sparande och fördelakapital. Samtidigt verkar den finansiella sektorn vara i grunden instabil och den ekonomiska historien är fylldav finansiella kriser. I denna kurs presenteras de viktigaste finansiella institutionerna och deras produktiva rolldiskuteras teoretiskt och empiriskt. Det finansiella systemets svagheter diskuteras därefter teoretiskt ochempiriskt med utgångspunkt från historiska exempel på finansiella kriser. Frågorna vi ställer är varför dessakriser inträffar, vad deras återverkningar är och vad som kan göras åt dem? Inte minst kommer utrymme attges åt kreditkrisen 2007-2009.

Mer information på kursens engelska sida.