Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantitativ makroteori

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Kursen behandlar makroekonomisk teori med hjälp av kvantitativa metoder. Kursens syfte är att ge förståelseför kvantitativ makroteori och en grundläggande förståelse för hur nutida forskning inom området bedrivs.Kursen innehåller en noggrann genomgång av några standardområden i den moderna makroteorin såsomkonsumtion och sparande, den neoklassiska tillväxtmodellen, överlappande generationer ochfriktionsarbetslöshet. Tonvikten i kursen ligger på att lösa modeller och att åskådliggöra modellernaslösningar. För det ändamålet används formella härledningar och numeriska metoder.

Mer information på kursens engelska sida.