Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Narrativ teori, Litteraturvetenskap

Kursen behandlar modern narratologisk begrepps- och teoribildning med koncentration på nyckelbegreppsom intrig, berättare, berättelseperspektiv och fiktion. Ett särskilt fokus ligger på teoribildningen kringmöjliga världar och fiktionella världar och dessas relationer sinsemellan och till den aktuella världen ochläsaren. Kursen inkluderar också kritiska perspektiv på berättande som en ideologisk form. Kursen har eninriktning på litterärt berättande, men berör även andra narrativa former. Kursen utvecklar även studentensförmåga att självständigt, kritiskt och med teoretisk medvetenhet analysera berättelser inom olika områden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.