Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysikens filosofi

Kursen vänder sig till dig med intresse för fysik, och behandlar centrala problem inom fysikens filosofi.

Följande områden behandlas: den experimentella metoden inom fysik och dess filosofiska grund; klassisk mekanik som ett paradigm för tänkande inom fysik; den filosofiska debatten om mikrofysiska objekt; den speciella relativitetsteorin och kvantmekanikens filosofiska implikationer; grundvaldebatten och alternativa tolkningar av kvantmekaniken; rummets och tidens filosofi; den filosofiska relevansen hos samtida teorier om högenergifysik och kosmologi.

Deltagare bör vara förberedda på hantera ett visst mått av matematisk formalism. Föreläsningarna undviker teknikaliter när det är möjligt och är tillgänglig för alla med kunskap om fysik på naturvetenskaplig gymnasienivå.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Lärare: Siska de Baerdemaeker

  Undervisningsspråk: engelska

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, och sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. Närvaro på minst 50% av undervisningstillfällena är obligatorisk.

  Information om kursens anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning kommer att genomföras online, på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren ifall kravet på minst 50% närvaro på denna kurs (se kursplanen) är i kraft eller ifall det upphävs.

   

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom en salstentamen. Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Philosophy of Physics–Reading List

  Notice: I have put links to a number of articles, and the rest of the literature should be available through the university library.

  Fall 2020

  Week 1:

  Weinberg, Steven  (1992). ”Against Philosophy” In: Dreams of a Final Theory. New York: Phantom Books. Pp. 116-190. NB This text will be available on Athena.

  Rovelli, Carlo (2018). “Physics Needs Philosophy. Philosophy Needs Physics” Foundations of Physics 48: 481–491. https://doi.org/10.1007/s10701-018-0167-y

  Week 2:

  du Châtelet, Emilie (1740) “On Space” In: Foundations of Physics. Trans.: Katherine Brading et al., 2018 (The Notre Dame Du Châtelet Group).

  This particular chapter is available here. A full list of translations is available here.

  John Norton has created an entire course titled Einstein for Everyone, which uses Einstein’s work as a starting point to introduce a wide range of topics in history and philosophy of physics. We’ll use the course text (available in full here) for this and next week’s discussion. For the first week, please focus on:

  Special Relativity: The Principles

  Special Relativity: Adding Velocities

  Optional: Stockholm University Library currently has trial access to Oxford University Press’ Very Short Introduction-series. In Samir Okashas’s A Very Short Introduction to Philosophy of Science, there is an excellent introduction to the debate about absolute or relative space between Leibniz and Clarke (pp. 95-103)

  Week 3:

  The readings for this week are drawn from Norton’s Einstein for Everyone course. For this session particularly focus on the following pages (open links in new tabs):

  Is special relativity paradoxical?

   “General Relativity

  Ontology of Space and Time: The Relativity of Accelerated Motion

  Ontology of Space and Time: The Hole Argument

  Week 4:

  Ney, Alyssa (2013) “Introduction”. In: The Wave Function: Essays on the Metaphysics of Quantum Mechanics. Ed: Alyssa Ney and David Z Albert. Oxford: Oxford University Press.

  For this week, focus on sections 1-3 (pp. 1-25)

  Ismael, Jenann, "Quantum Mechanics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/qm/

  Week 5:

  Ney, Alyssa (2013) “Introduction”. In: The Wave Function: Essays on the Metaphysics of Quantum Mechanics. Ed: Alyssa Ney and David Z Albert. Oxford: Oxford University Press.

  For this week, focus on sections 4-5 (pp. 25-47)

  Week 6:

  North, Jill (2011). “Time in Thermodynamics”. In: The Oxford Handbook of Philosophy of Time. Ed: Craig Callender. Oxford: Oxford University Press.

  Everything except section 3

  Week 7–8: TBD based on student choice.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se