Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Logik II

Kursen fördjupar bekantskapen med första ordningens logik. Stor vikt läggs vid förmågan att ge strukturella induktionsbevis. Vid sidan av tablåmetoden introduceras två nya härledningssystem: axiomatiska system och naturlig deduktion, och vi övar på att bevisa logisk följd genom att genomföra härledningar i framför allt naturlig deduktion.

Vi fördjupar förståelsen av det semantiska begreppet logisk konsekvens, och besläktade begrepp, genom att gå igenom några av dessa begrepps metateoretiska egenskaper, och genom att fortsätta öva på att konstruera motexempelsmodeller till ogiltiga argument, och till satser som är kontingenta eller logiskt falska. Den begreppsliga skillnaden mellan den semantiska (logisk konsekvens) och den syntaktiska (härledbarhet) definitionen av logisk följd diskuteras, och relationen mellan dessa två sorters definitioner beskrivs. Studenten får också fördjupa sin förståelse av elementär mängdlära, i så måtto att denna behövs för modellteorin för första ordningens logik. Kursen avslutas med en diskussion av logiska system som avviker från första ordningens predikatlogik, såsom i första hand intuitionistisk logik, samt system som går utöver första ordningens logik, såsom andra ordningens logik

Förståelse av predikatlogikens uttryckskraft förbättras genom mer avancerade översättningsövningar mellan naturligt språk och det formella språket. Kursen förutsätter Logik I.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Lärare: Valentin Goranko

  Undervisningsspråk: engelska

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Närvaro på 50 % av lektionstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Information om kursens anpassning till gällande rekommendationer för att minska spridning av Corona-viruset

  All undervisning kommer att genomföras online, på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.

  Närvarokrav
  Vid kursstart meddelar läraren ifall kravet på minst 50% närvaro på denna kurs (se kursplanen) är i kraft eller ifall det upphävs.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter under kursens gång och en avslutande salskrivning. Alla dessa är examinationsuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska eller svenska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Kompletteringsuppgifter
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Valentin Goranko: Logic as a Tool (Wiley and sons, 2016).

  Kompletterande text om max 150 sidor.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se