Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Originalverk i teoretisk filosofi

Kursen behandlar ett originalverk från den teoretiska filosofins historia, på originalspråket, eller i svensk eller engelsk översättning. Verket studeras i sitt historiska sammanhang.

Särskild vikt läggs vid att artikulera verkets problemställningar, teorier, begrepp, och argument både i sitt filosofihistoriska sammanhang och med hänsyn till verkets unika och nydanande drag. Därvidlag läggs stor vikt vid kritisk analys av problemställningar, teorier, begrepp, och argument. Det övergripande målet är att fördjupa förståelsen av den historiska bakgrunden till frågeställningar i den samtida teoretiska filosofin.

Denna termin behandlas René Descartes, Betraktelser över den första filosofin.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Lärare: Sylvain Roudaut

  Undervisningsspråk: engelska

  Originalverk: René Descartes, Méditations sur la philosophie première (1641, 1674).

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på 70% av undervisningen är obligatorisk. Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Information om kursens anpassning till gällande rekommendationer för att minska smittspridning av Coronaviruset

  All undervisning kommer att vara tillgänglig online, på Zoom. Tentan kommer att skrivas i ett verktyg för digitala hemtentor.

  Om det är förenligt med Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer vid tidpunkten för kursens början, kommer vissa av föreläsningarna att hållas i vanlig lektionssal, som har tillräckligt mycket utrymme för att undvika smittspridning.

  Närvarokrav
  Senast vid kursstart meddelar läraren eller kursansvarig ifall Kravet på minst 70% närvaro på denna kurs är I kraft eller upphävs.

  Examination

  a) Examinationsformer
  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.
  Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygsskala
  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt


  c) Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) Slutbetyg
  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjord närvaro.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

  e) Underkännande
  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
  Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.

  f) Komplettering
  Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som föreskrivs i kursbeskrivningen, efter att kompletteringsmöjligheten har meddelats studenten.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  René Descartes, Meditations on First Philosophy, trans. M. Moriarty, Oxford: Oxford University Press, 2008.

  D. Cunning (ed.), The Cambridge Companion to Descartes'Meditations, Cambridge: Cambridge UP, 2014.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se