Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi I

Den här kursen introducerar den teoretiska filosofin. Kursen vänder sig till dig med intresse för följande frågor: Vad är kunskap? Vad kännetecknar ett giltigt argument? Hur är verkligheten i grunden beskaffad? Vad gör att vissa ljud och tecken har mening? Vilket slags kunskap ger vetenskapen oss?

Upprop och information:

Vårterminen 2024: torsdagen den 11 januari, kl 10-12, i Hörsal 7, plan 3 i Södra husen.

Antagna studenter som har deltagit på uppropen eller på annat sätt bekräftat sin medverkan på kursen (information kommer i mail från expeditionen) kommer att registreras på kursen (campusregistrering).

Läroplattform

Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

Förväntade studieresultat, närvarokrav, samt uppgifter om betygsskalan

Se kursplanen!

Betygskriterier

Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll.

  Teoretisk filosofi I behandlar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet, om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd, om rationalitet och logisk följd, samt om verklighetens mest grundläggande kategorier. Vi presenterar och diskuterar rimligheten hos både klassiska och moderna förslag på hur dessa frågeställningar bör hanteras. Kursen består av 5 lika stora delkurser.

  •   Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi, 6 hp.

  •   Metod – argumentation, semantik, och formell logik, 6 hp.

  •   Metafysik, 6 hp.

  •   Den teoretiska filosofins historia del 1, 6 hp.

  •   Den teoretiska filosofins historia del 2, 6 hp.

  Översiktligt om delkursernas innehåll

  Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi, 6 hp
  Denna del av kursen ger en inledning till samtida kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. Inom det kunskapsteoretiska avsnittet behandlas begrepp såsom kunskap, sanning och övertygelse, samt frågor om kunskapens grunder, källor och räckvidd. Inom det vetenskapsfilosofiska avsnittet behandlas främst frågor om vetenskapens metod, samt om vetenskapliga förklaringars natur.

  Metod – argumentation, semantik och formell logik, 6 hp
  Denna del av kursen behandlar ett antal grundläggande verktyg för intellektuellt arbete. Den behandlar:
  - den argumentationsanalytiska metoden,
  - begreppet logisk giltighet,
  - metoder för att avgöra sats- och predikatlogisk giltighet,
  - grundläggande semantiska begrepp och distinktioner,
  - språklig oklarhet,
  - metoder för att komma tillrätta med språklig oklarhet,
  - grundläggande mängd- och relationslära.

  Metafysik, 6 hp
  Delkursen ger en systematisk och modern introduktion till ett urval klassiska metafysiska problem. Till dessa hör frågan om tidens natur, frågan vad det egentligen innebär att något kunde vara annorlunda än det är eller måste vara på ett visst sätt, frågan ifall abstrakta entiteter egentligen finns, frågan vad ett fysiskt föremål är, samt vad det innebär att existera över tid.

  Den teoretiska filosofins historia del 1, 6 hp
  Denna del av kursen behandlar, genom en selektiv översikt, den teoretiska filosofins utveckling från antiken, via medeltidens filosofi, och fram till mitten av 1700-talet. Särskild vikt läggs vid den kritiska granskningen av de enskilda filosofernas bidrag. I anslutning till den historiska genomgången läses ett urval originaltexter.

  Den teoretiska filosofins historia del 2, 6 hp
  Denna del av kursen ger en selektiv översikt över den teoretiska filosofins utveckling från slutet av 1700-talet till tiden kring det andra världskriget. Speciell tonvikt läggs vid teman som introducerades av Immanuel Kant, hur dessa teman hanterades av tongivande 1800-talsfilosofer, samt hur de ytterligare förändras som ett resultat av det förnyade intresset för logik, semantik och språkfilosofi, som dominerar den första hälften av 1900-talet.

  Delkurser

  Information om delkurserna för VT-24

  Delkurs 1 (veckor 3-6): Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi, 6 hp
  Lärare: Ändring- Conrad Bakka (ersätter Åsa Wikforss) och Sören Häggqvist
  Undervisningsspråk: svenska
  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och seminariediskussioner.
  Examination: Kursen examineras med en 4 timmars tentamen.

  Delkurs 2  (veckor 7-10): Metod – argumentation, semantik och formell logik, 6 hp
  Lärare: Johannes Nyström och Sama Agahi
  Undervisningsspråk: svenska
  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och övningar.
  Examination: Kursen examineras med två 3-timmars tentamina.

  Delkurs 3 (veckor 11-14): Metafysik, 6 hp
  Lärare: Karl Nygren
  Undervisningsspråk: svenska
  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och seminariediskussioner.
  Examination: Kursen examineras med en 4 timmars tentamen.

  Delkurs 4 (veckor 15-18): Den teoretiska filosofins historia del 1, 6 hp
  Lärare: Henrik Lagerlund
  Undervisningsspråk: svenska
  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och seminariediskussioner.
  Examination: Kursen examineras med minst en skriftlig inlämningsuppgift, samt en 4 timmars tentamen.

  Delkurs 5 (veckor 19-22): Den teoretiska filosofins historia del 2, 6 hp
  Lärare: Miira Tuominen
  Undervisningsspråk: svenska
  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och seminariediskussioner.
  Examination: Kursen examineras med minst en skriftlig inlämningsuppgift, samt en 4 timmars tentamen.

   

  Information om delkurserna för kvällskursen under VT-24

  Delkurs 3 (veckor 50-7): Metafysik, 6 hp
  Lärare: Anders Schoubye
  Undervisningsspråk: engelska
  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och seminariediskussioner.
  Examination: Kursen examineras med en 4 timmars tentamen.

  Delkurs 4 (veckor 8-14): Den teoretiska filosofins historia del 1, 6 hp
  Lärare: Miira Tuominen
  Undervisningsspråk: svenska
  Undervisningsform:  Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och seminariediskussioner.
  Examination: Kursen examineras med minst en skriftlig inlämningsuppgift, samt en 4 timmars tentamen.

  Delkurs 5 (veckor 15-22): Den teoretiska filosofins historia del 2, 6 hp
  Lärare: Mikael Janvid och Staffan Carlshamre
  Undervisningsspråk: svenska
  Undervisningsform: Undervisningen på delkursen kommer att bestå av föreläsningar och seminariediskussioner.
  Examination: Kursen examineras med en 4 timmars tentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt