Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teoretisk filosofi I

 • 30 hp

Den här kursen introducerar den teoretiska filosofin. Kursen vänder sig till dig med intresse för följande frågor: Vad är kunskap? Vad kännetecknar ett giltigt argument? Hur är verkligheten i grunden beskaffad? Vad gör att vissa ljud och tecken har mening? Vilket slags kunskap ger vetenskapen oss?

Teoretisk filosofi I behandlar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet, om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd, om rationalitet och logisk följd, samt om verklighetens mest grundläggande kategorier. Vi presenterar och diskuterar rimligheten hos både klassiska och moderna förslag på hur dessa frågeställningar bör hanteras.

 • Kursupplägg

  Teoretisk filosofi I består av 5 delkurser à 6hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi

  Denna del av kursen ger en inledning till samtida kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. Inom det kunskapsteoretiska avsnittet behandlas begrepp såsom kunskap, sanning och övertygelse, samt frågor om kunskapens grunder, källor och räckvidd. Inom det vetenskapsfilosofiska avsnittet behandlas främst frågor om vetenskapens metod, samt om vetenskapliga förklaringars natur.

  Delkurs 2: Den teoretiska filosofins historia 1

  Denna del av kursen behandlar, genom en selektiv översikt, den teoretiska filosofins utveckling från antiken till 1700-talet. Tonvikten ligger på två av den teoretiska filosofins viktigaste teman: kunskapsteori och metafysik. Särskild vikt läggs vid den kritiska granskningen av de enskilda filosofernas bidrag. I anslutning till den historiska genomgången läses ett urval originaltexter.

  Delkurs 3: Metod - argumentation, semantik och formell logik

  Denna del av kursen behandlar ett antal grundläggande verktyg för intellektuellt arbete. Den behandlar:
  - den argumentationsanalytiska metoden,
  - begreppet logisk giltighet,
  - metoder för att avgöra sats- och predikatlogisk giltighet,
  - grundläggande semantiska begrepp och distinktioner,
  - språklig oklarhet,
  - metoder för att komma tillrätta med språklig oklarhet,
  - grundläggande mängd- och relationslära.

  Delkurs 4: Den teoretiska filosofins historia 2

  Denna del av kursen ger en selektiv översikt över den teoretiska filosofins utveckling från slutet av 1700-talet till tiden kring det andra världskriget. Speciell tonvikt läggs vid teman som introducerades av Immanuel Kant, hur dessa teman hanterades av tongivande 1800-talsfilosofer, samt hur de ytterligare förändras som ett resultat av det förnyade intresset för logik, semantik och språkfilosofi, som dominerar den första hälften av 1900-talet.

  Delkurs 5: Metafysik

  Denna del av kursen ger en tematisk introduktion till klassiska men ännu aktuella metafysiska problem, inflytelserika försök att lösa dem, samt problem som dessa lösningsförslag möter. Speciell tonvikt ligger på sådana problem som är särskilt relevanta för teoretisk filosofi, däribland frågan om tidens natur, relationen mellan fysisk konstitution och identitet, universalieproblemet och frågan om abstrakta objekts existens, vad orsakssamband är, samt vad det innebär att sakförhållanden är nödvändiga respektive möjliga.

  Undervisning

  Undervisningen på delarna 1, 2, 4 och 5 av kursen består av föreläsningar, grupparbeten, samt seminarieövningar. Undervisningen på del 3 består av föreläsningar samt övningar. På varje delkurs är närvaro på minst 70% av lektionstillfällena obligatorisk.

  Examination

  a) Kursdelen Inledning till kunskapsteori och vetenskapsfilosofi examineras genom en salskrivning.

  Kursdelen Metod examineras genom två kortare salskrivningar. Principerna för sammanvägning av dessa framgår av betygskriterierna.

  Kursdelen Metafysik examineras genom en salskrivning.

  Kursdelen Den teoretiska filosofins historia del 1 examineras genom salskrivning och skriftliga inlämningsuppgifter i form av PM. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Kursdelen Den teoretiska filosofins historia del 2 examineras genom salskrivning samt skriftliga inlämningsuppgifter i form av PM. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. Vid kurstillfällen och delar av kursen som ges på engelska sker examination på svenska eller engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt
  F = Helt otillräckligt

  c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.

  d) För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på varje kursdel, samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.

  Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas. Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.

  e) För varje kurstillfälle och del av kurs erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

  f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på delkurserna som har hemuppgift som del i examinationen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom ett tidsintervall som beskrivs i kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
  Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsaderesonemang - används betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Delkurs 1: Kunskapsteori och vetenskapsteori

  Pritchard, D: What is This Thing Called Knowledge?, 4:e uppl. (Routledge, 2018).
  Johansson, Lars-Göran: Introduktion till Vetenskapsteorin, 3:e uppl. (Thales, 2011).
  Ytterligare litteratur omfattande högst 100 sidor

  Delkurs 2: Den teoretiska filosofins historia del 1

  Marc-Wogau, K (utg): Filosofin genom tiderna, vol 1-2 (Thales).
  Wedberg, A,: Filosofins historia I-II.
  Kompletterande litteratur om högst 100 sidor.

  Delkurs 3: Metod - argumentation, semantik och formell logik

  Prawitz, Dag, ABC i Symbolisk logik, Thales, Stockholm, 2010.
  Kompletterande text om ca 200 sidor, publiceras digitalt på kurshemsidan.

  Delkurs 4: Den teoretiska filosofins historia del 2

  Marc-Wogau, K (utg): Filosofin genom tiderna, vol 3–4 (Thales).
  Beaney, Michael, Analytic Philosophy – a very short introduction, (pbk) Oxford University Press, 2017.
  Bowie, Andrew, German Philosophy – a very short introduction, (pbk) Oxford University Press, 2010.

  Delkurs 5: Metafysik

  Ney, Alyssa, Metaphysics: an introduction (Routledge 2015).
  Kompletterande litteratur omfattande högst 100 sidor.

 • Kontakt

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se