Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projekt inom experimentell modern fysik

Experimentell fysikforskning är mer än bara att arbeta på labbänken. Du måste kunna undersöka och planera experiment, kommunicera ditt arbete och resultat med andra forskare och praktisera god vetenskaplig, social och etisk bedömning.

Kursen utgörs av ett projektarbete avsett att ge fördjupade insikter i modern fysik och experimentell metodik. Den ger träning i att självständigt planera och genomföra ett större experiment, muntligt och skriftligt redovisa detta samt kritiskt granska andras arbeten och göra bedömningar med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. En introduktion till vetenskaplig informationssökning ges vid kursens början.