Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen utgörs av ett projektarbete avsett att ge fördjupade insikter i modern fysik och experimentell metodik. Den ger träning i att självständigt planera och genomföra ett större experiment, muntligt och skriftligt redovisa detta samt kritiskt granska andras arbeten och göra bedömningar med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. En introduktion till vetenskaplig informationssökning ges.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen