Franska III, 30 hp

Om kursen

Kursen ger ytterligare förbättrad språkfärdighet och har ett tydligt vetenskapligt anslag. Stor vikt läggs på att utveckla den skriftliga framställningsförmågan i specifika textformer. Därutöver ges en bred orientering inom ett urval forskningsområden knutna till språk, litteratur och kultur. Avklarad kurs ger behörighet till Franska - kandidatkurs.Kursen består av sex obligatoriska delkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng.

Följande delkurser är obligatoriska:

Akademisk text, 4,5 högskolepoäng

Kursen ger en introduktion till akademiska, skriftliga textgenrer. Studium av vetenskapliga texter kompletteras med egen, löpande produktion av vetenskapligt hållen text. Kursen avslutas med ventilering.

Utredande text, 3 högskolepoäng

Kursen ger de grundläggande verktygen för att författa en kortare, utredande text. Modeller för disposition och argumentation presenteras, liksom teknik för att behandla stoff och utforma den skriftliga framställningen. Kursen består av genomgångar samt muntliga och skriftliga övningar.

Kultur och identitet, 7,5 högskolepoäng

Kursen ger en bred orientering till ett kulturvetenskapligt angreppssätt. Begrepp som kultur, nation och identitet problematiseras. Olika slags kulturfenomen inom den franskspråkiga världen analyseras, både historiska och samtida. Kursen ges i aktiv seminarieform och innehåller genomgångar samt muntliga och skriftliga övningar.

Litteraturvetenskap, 7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar översiktligt litteraturvetenskaplig teoribildning samt därtill kopplade begrepp och metoder, vilka tillämpas i analyser och tolkningar av skönlitterära texter. Kursen ges i seminarieform och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar.

Lingvistik II, 5 högskolepoäng

Kursen behandlar den moderna franska språkvetenskapens teoribildning och beskrivningssätt huvudsakligen inom semantik, pragmatik och diskursanalys.

Grammatik: fördjupning, 2,5 högskolepoäng

Kursen innebär en fördjupning i det franska språkets struktur. Tonvikt läggs vid att ge studenterna nödvändiga redskap för att uttrycka sig i enlighet med standardfransk skriftspråksnorm, vad beträffar såväl grammatik som vokabulär. Vidare fokuserar kursen på användningen av en varierad och utvecklad syntax.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen