Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmupplevelse: teorier och tillämpningar

Fristående kurs på avancerad nivå i Filmvetenskap. Läses även inom termin 3 Masterprogrammet i Filmvetenskap.

Kursen erbjuder teoretiska analysverktyg och mediehistorisk kunskap kring olika aspekter av upplevelse, affekt och engagemang i film och rörliga bilder. Klassiska förhållningssätt till filmbilden, till begrepp som “representation” och “åskådarskap” diskuteras, men även hur dessa kommer till uttryck i film- och videokonst. Uppkomsten av alternativa medieplattformar och visningskontexter kräver en kritisk omläsning av klassisk åskådarteori och relaterade begrepp. “Filmupplevelse” presenteras därför som ett teoretiskt ramverk där åskådarskap problematiseras bortom psykologi och individuell upplevelse, för att snarare analysera film som socialt och historiskt kodad mediekultur, skapat kulturellt minne, interaktiv skärmkultur eller medieattraktion.

Eligibility
Bachelor's course 30 ECTS credits in Cinema Studies or a bachelor's degree in humanities or social sciences major. Swedish Upper Secondary School course English B/English 6 or equivalent.

 

 • Kursupplägg

  Kursupplägget är tematiskt med fokus på konceptuella exempel, där teoretiska frågor om till exempel tid, minne och mediering utforskas i dialog med såväl klassisk filmhistoria, digitala medier och samtidskonst.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt visningar av film och annat mediematerial.
  Filmvisningar och muntlig redovisning av grupparbete på seminarium är obligatoriskt inslag i kursen.
  Föreläsningar och seminarier är obligatoriska. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
  -    klargöra och analysera, såväl muntligt som skriftligt, centrala begrepp och teoribildning beträffande kursensforskningsfält;
  -    omsätta det aktuella forskningsområdets teorier och metoder i ett självständigt vetenskapligt arbete.

  Kursen examineras genom en individuell hemtentamen och två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
  b.    Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A    = Utmärkt
  B    = Mycket bra
  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
  c.    De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d.    För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter (enligt a) ochuppfyllt närvarokrav om 80%. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift.
  e.    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. 
  Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  f.    Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Uppgiftenska lämnas in inom två veckor efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen A-E.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare filmvetenskap