Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filmvetenskapliga perspektiv historiskt och i samtiden

Första kurs inom Masterprogram i Filmvetenskap. Kan sökas som fristående kurs även av studenter som inte läser filmvetenskap. Kursen är även obligatorisk för antagna till masterprogrammet i filmvetenskap.

Kursen undersöker ett representativt urval teoribildningar beträffande film och rörliga bildmedia. Kursen belyser belyser centrala filmvetenskapliga teoritraditioner, begrepp och metodologiska problemställningar i ett brett perspektiv, med särskilt fokus på teorier och metoder för filmhistoria, kontextuell och kulturteoretisk filmanalys samt medieteoretiska frågor. Genom att utveckla analytisk förmåga och forskningsfärdighet uppövar kurserna studenternas kritiska tänkande samt ger goda utgångspunkter för det individuella examensarbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och filmvisningar. Filmvisningar samt seminarier och tillhörande muntliga redovisningar är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras med två muntliga presentationer och en hemtentamen.

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  redogöra för och diskutera filmvetenskapliga teoretiska traditioner samt aktuella teorier, begrepp ochmetoder inom det filmvetenskapliga forskningsfältet;
  diskutera valda filmvetenskapliga problem i förhållande till ett medielandskap i förändring samt i förhållande till aktuella interdisciplinära forskningsfält
  tillämpa och problematisera kursens teoretiska och metodologiska frågor i egna självständiga analyser.

  Betygsskala: betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B    = Mycket bra

  C    = Bra
  D    = Tillfredsställande
  E    = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt
  c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterierär bindande.
  d)Slutbetyg: För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, samt fullgjorda obligatoriska uppgifter.
  Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
  e)    För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjudsminst ett examinationstillfälle. 
  Studeranden som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
  f)    Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Uppgiftenska lämnas in inom två veckor efter kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen A-E.
   

  Examinator

  Examiners

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Ersatt tidigare kurs FV7301

  Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Kursen hade tidigare kurskoden FV7301.

 • Kontakt

  Studievägledare filmvetenskap