Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljövård för biogeovetare

Genom kursen får du lära dig om miljöfrågor i Sverige, miljöhot och de nationella miljömålen.

Kursen tar upp miljövårdsfrågor i Sverige men med internationella utblickar som:

 • miljövårdens historiska utveckling
 • nationella och internationella hållbarhetsmål
 • EUs betydelse för svensk miljövård
 • strategier och styrmedel för att hantera miljöproblem
 • myndigheter och andra aktörers roll i miljövårdsarbetet
 • skydd och skötselåtgärder för förvaltning av bio- och geodiversitet med exempel från olika landskapstyper
 • naturvård för rekreation och friluftsliv.

Kursen ingår i Kandidatprogram i biogeovetenskap kan inte sökas som fristående kurs utan endast inom program.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök, samt projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Maricela de la Torre-Castro
  E-post: maricela@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt