Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet

Kursen är den sista geografikursen i Ämneslärarprogrammet – inriktning mot samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen för gymnasiet och med geografi som förstaämne.

Kursen består av ett självständigt utfört projektarbete formulerat i samarbete med handledare. Ämne väljs i samråd med handledare och ska ha en ämnesdidaktisk anknytning. Du ska utforma, planlägga och genomföra ett projektarbete med tillämpande av relevanta metoder och sätta det egna projektet i sitt vetenskapliga sammanhang och relatera det till aktuell forskning inom ämnesområdet. Du samlar också in, bearbetar, analyserar, presenterar och kritiskt tolkar datamaterial. I slutet av kursen redovisar och diskuterar du uppnådda resultat och slutsatser genom en skriftlig vetenskaplig uppsats och muntligt i seminarieform.

Kursen ges endast på vårterminer period C-D i kombination med en valbar kurs i geografi på avancerad nivå period A-B. Valbara kurser behöver du söka via antagning.se senast den 15 oktober:  Valbara kurser i geografi inom ämneslärarprogrammet. Läsåret Ht 2024 - Vt 2025 (185 Kb)

 • Kursupplägg

  Inför kursstart kallas du till en obligatorsik informationsträff. All information om kursen skickas sedan ut via kursens lärarplattform Athena.

  Examensarbetet ges i kursform vilket innebär en gemensam kursstart och ett gemensamt kursavslut. Den första veckan ägnas åt förberedelser, där du bland annat ska fundera över ämne/frågeställning, kontakta handledare, skrivande av projektplan etc.

  Följ instruktioner för projektplan för examensarbeten

  Delkurser

  Kursen har inga delkurser. 

  Undervisning

  Undervisningen består av av ett självständigt genomfört arbete, seminarier samt handledning. Handledning ges endast inom den planerade kurstiden.

  Examination

  Se kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av huvudhandledaren och/eller av den biträdande handledaren.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Annika Dahlberg
  E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

  Koordinator för examensarbeten
  E-post: exjobb@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt