Examensarbete/självständigt arbete

På denna sida har vi samlat det viktigaste som du bör känna till inför och under ditt examensarbete/självständiga arbete.

Under Examensarbete inom kandidatprogram och ämneslärarutbildning finns all information som rör examensarbeten på kandidatnivå men även inom ämneslärarutbildning. Längre ner på sidan finns information som gäller examensarbeten på masternivå Examensarbeten inom masterprogram.

 

Examensarbete inom kandidatprogram och ämneslärarutbildning

Inom kandidatprogram i geografi, i biogeovetenskap och i geovetenskap söker du kurser via antagning.se.

Inom kandidatprogram i geovetenskap på distans ansöker du också till kurser via antagning.se. Du kan välja att skriva examensarbete hos oss eller vid Institutionen för geologiska vetenskaper. 

Självständigt arbete i geografi inom ämneslärarprogram anmäler du dig till enligt information från institutionen.

När du är antagen till kursen registrerar du dig själv i Ladok med webbregistrering. Är du antagen med VI (villkor) har du fram till kursstart att uppfylla förkunskapskravet.

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. För examensarbete/självständigt arbete i biogeovetenskap, i geografi eller i geovetenskap diskuteras ämnesval och handledare med kursansvarig vid ett introduktionstillfälle eller under den förberedande kursen/kursdelen som som ges innan. 

Du har ofta möjlighet att påverka uppsatsämne. Vid kursintroduktion presenteras olika ämnesförslag och handledare. Har du själv ett eller flera ämnesförslag kan du diskutera dessa i samband med introduktionen med kursansvarig.

Antalet handledningstimmar står reglerat i kursplanen och handledning ges endast inom den planerade kurstiden dvs kurstillfället. Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen. Institutionen betalar inte ersättning till externa handledare.

Inom ramen för examensarbeten i biogeovetenskap och i geovetenskap måste du också ha fullgjort ett obligatoriskt moment Vetenskaplighet, 1,5 hp. Kursmomentet kan med fördel påbörjas terminen innan du påbörjar ditt examensarbete. Information om Vetenskaplighet och anmälan finns på denna sida:

Vetenskaplighet 1,5 hp

Tillsammans med din handledare ska du upprätta en projektplan enligt mallen:  Projektplan för examensarbete på kandidatnivå (268 Kb)

Projektplanen ska sedan skickas via e-post till exjobb@natgeo.su.se.

Uppsatser vid institutionen ska vara formaterad enligt mall. Från och med vårterminen 2023 använder du denna mall Mall examensarbete (1185 Kb)

Examensarbeten och självständiga arbetet på kandidatnivå bedöms efter dessa betygskriterier: 

Betygskriterier för examensarbeten på grundnivå (32 Kb)

Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet (GE9024) bedöms särskilda betygskriterier som delas ut vid kursstart.

I slutet av kursen ska ditt examensarbete/självständiga arbete presenteras vid ett schemalagt seminarium. Hur det går till beror på vilken kurs som du läser och särskilda anvisningar delas ut av kursansvarig.

 

Examensarbete inom masterprogram

Inom våra masterprogram sker ansökan till examensarbetet på olika sätt beroende på vilket program du går. Examensarbeten på avancerad nivå ges inte som fristående kurser och ansökan till dessa kurser är endast möjlig för studenter som är antagna till något av institutionens masterprogram.

Inför examensarbetet ska du börja med att kontakta programansvarig för ditt program (se Handledare, handledning och ämne) redan terminen innan du ska börja.

Dessa kurser finns, vilken kurs du kan läsa beror på vilket program du går:

Miljövård och fysisk planering, examensarbete

Du skriver examensarbete på 30 hp termin 4 och ansöker till kursen via antagning.se under termin 3 senast den 15 oktober. Du registrerar dig via webbregistering på kursen. Under kursens första vecka skrivs en projektplan som sedan skickas via e-post till både programansvarig och exjobb@natgeo.su.se

Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, eller Geografi, examensarbete

Du skriver examensarbete om 30, 45 eller 60 hp. För att kunna anmäla dig och registrera dig på kursen ska du först ha haft kontakt med din programansvarig och fått projektplanen godkänd (se Projektplan och uppsatsmall). Sedan anmäler du dig till kursen genom att skicka godkänd projektplan till exjobb@natgeo.su.se, senast sista anmälningsdag (se Anmälningsdatum). Registrering sker efter att du fått bekräftelse om att du är antagen. 

Anmälningsdatum:
• senast 15 maj (kursstart sommarterminen)
• senast 15 augusti (kursstart höstterminen)
• senast 15 december (kursstart vårterminen)

Observera: Kommer din anmälan in senare kan vi inte garantera dig plats på kursen den period eller det tillfälle du anmält dig till.

Kurstillfällen

Följande fasta kurstillfällen ges för dig som ska skriva examensarbete på masternivå. 

Fasta kurstillfällen examensarbeten på avancerad nivå (417 Kb)

Du hittar terminstider och periodindelning här. Fyll i datum för det tillfälle du ska gå i projektplanen (se Projektplan och uppsatsmall) innan du skickar in den till exjobb@natgeo.su.se.

Avvikande kurstillfällen, försäkring och fältarbete

Kurstillfällen som avviker från vårt fasta utbud kan endast ges efter diskussion med programansvarig och koordinator för examensarbeten. Dessa beviljas sparsamt. Kontakta programansvarig för ditt program tidigt under terminen innan önskad start. Som student vid Stockholms universitet är du försäkrad under dina studier. Detta förutsätter att du är registrerad på kursen. Påbörja därför inte arbete med uppsatsen innan din registrering är klar. En giltig försäkring är särskilt viktig vid fältarbete.

Examensarbete utomlands och försäkring vid utlandsvistelse 

När du gör ditt examensarbete på mastersnivå vid institutionen kan finnas möjlighet att genomföra en del av ditt examensarbete utomlands.

Studera utomlands

Vid utlandsvistelse för fältarbete under examensarbete ska du vara registrerad på kursen och din handledare ska ha beställt en Student UT-försäkring (Kammarkollegiet) för dig innan du reser. Det är handledaren som ansvarar för att du är försäkrad under fältarbetet men du som student behöver stämma av med handledaren att detta är ordnat.

Tillsammans med din handledare ska du skriva en projektplan enligt mallen:  Projektplan för examensarbete på masternivå (225 Kb)

Projektplanen ska sedan skickas både till programansvarig och till exjobb@natgeo.su.se.

Uppsatser vid institutionen ska vara formaterad enligt mall. Från och med vårterminen 2023 använder du denna mall Mall examensarbete (1213 Kb) .

Examensarbeten på masternivå bedöms efter dessa betygskriterier: 

Betygskriterier för examensarbeten på avancerad nivå (32 Kb)

För att kunna få åtkomst till datorer och programvaror hänvisar vi till institutionens datorlab samt de programvaror Licenser och program du som student har möjlighet att själv ladda ned och installera på din egen dator. För större GIS-projekt eller projekt med stora datamängder finns en begränsad möjlighet att utnyttja datorlab på våning 3 (exjobbarrummet).

För att få tillgång till datorlab och programvaror följ instruktionerna i de här dokumenten:

Instruktioner datalab och programvaror (253 Kb)

VPN och remote desktop (282 Kb)

När du skriver ditt examensarbete har du en handledare. Vänd dig till programansvarig för diskussion av ämnesval och lämplig handledare. Det är också från programansvarig du får information om vem som blir din examinator och bedömare.

Antalet handledningstimmar står reglerat i kursplanen och handledning ges endast inom den planerade kurstiden dvs kurstillfället. Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen. Institutionen betalar inte ut ersättning till externa handledare. 

Bokning av presentation görs i samråd med både din handledare och examinator. Observera att din handledare först ska ha godkänt ditt examensarbete för presentation och inlämning till examinator innan du skickar det till din examinator och bokar tid/lokal för presentation. Presentationen kan göras på campus eller digitalt via zoom, diskutera alternativen med handledare och examinator innan du bokar.

  • Din examinator kan behöva ditt examensarbete upp till 2 veckor innan presentationen för att hinna läsa ditt examensarbete. Kontakta därför din examinator i god tid innan för att få information när du senast ska skicka in din slutversion.
  • Under sommaren (mitten av juni till mitten av augusti) bokas normalt inga presentationstillfällen.
  • Presentationslokal bokas av dig genom kontakt med lokaler@natgeo.su.se. Meddela ditt namn, kurs och uppsatstitel samt önskad dag, tid och namn på handledare vid bokning.
  • Innan presentationen måste du som student själv kontrollera att tekniken fungerar. Ta med egen adapter för Mac. Presentationen bör ta max 30 minuter och fördelas förslagsvis enligt följande: cirka 20 min presentation samt tid för frågor.
  • Presenterar du via zoom kan handledare hjälpa till med mötesinbjudan och länk. 
 

Betygsrapportering, inlämning av slutversion och publicering i DiVA

Examinator meddelar dig betyg via e-post när examensarbetet/det självständiga arbetet är betygsatt. Därefter rapporteras betyget i Ladok.

Efter utlåtande från examinator har du möjlighet att göra de sista ändringarna. Därefter skickar du in slutversionen för arkivering till koordinator för examensarbeten, exjobb@natgeo.su.se (inom en månad från presentation). Uppsatsen ska skickas som en pdf-fil och ska vara formaterad enligt mallen som anges ovan.

Koordinator för examensarbeten kommer då att anpassa filen för arkivering genom att ge uppsatsen ett serienummer. Du får sedan tillbaka en pdf-fil som kan användas för tryck/utskrift av papperskopia, digital distribution eller för att ladda upp uppsatsen i DiVA. Vid terminsslut på vårterminen kan det ta extra tid lång tid innan du får tillbaka din arkivversion för publicering i DiVA.

Lathund registrera uppsats i DiVA (495 Kb)

DiVA-registrera din publikation

 

Ansök om examen

Om examensarbetet är den sista kursen inom programmet och samtliga kurser är avslutade kan du söka examen.

Examen

 

Kontakt

Koordinator för examensarbeten
På denna sida