Våra utbildningar

Hos oss kan du utbilda dig inom flera ämnen som biogeovetenskap, geografi, geovetenskap, miljövård och fysisk planering samt naturgeografi och kvartärgeologi.

Sök bland våra utbildningar

Vi har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå både för dig som söker direkt efter gymnasiet och/eller har studerat tidigare på högskolenivå. Flera av våra kurser och program ges även på engelska. Det finns också möjlighet till utbytesstudier i vissa av våra ämnen.

 

Kandidatprogram

Vattenresurser är viktiga för samhället. Exempel är grundvatten, sjöar, floder och reservoarer. Fotograf: Fernando Jaramillo

I kandidatprogramet lägger du grunden för fortsatta studier. Vi har tre kandidatprogram i ämnena geografi, geovetenskap och biogeovetenskap. Utbildningen är på tre år och ger dig grundlig kunskap i de olika ämnena. 

Inom samtliga kandidatprogram samverkar vi med andra institutioner (Kulturgeografiska institutionen, Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för geologiska vetenskaper) vilket ger dig ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Efter din kandidatexamen finns möjlighet läsa vidare på något av våra masterprogram.

Kandidatprogram i biogeovetenskap kombinerar ämnena geovetenskap och biologi. Kunskap inom biogeovetenskap är viktig inom samhällsplanering, naturresursutnyttjande och miljöövervakning.

Kandidatprogram i biogeovetenskap

Kandidatprogrammet i geografi är ett tvärvetenskapligt program mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap där du studerar samband mellan naturmiljö och samhällsutveckling. Det handlar om människans livsvillkor i relation till mat och vattenförsörjning, markanvändning och resurskonflikter.

Kandidatprogram i geografi

Genom Kandidatprogram i geovetenskap studerar du hur Jorden är uppbyggd, dess yta och de processer som verkar i berg, luft och vatten. Det är kunskap som behövs för att förstå naturens kretslopp, vårt föränderliga klimat och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i dag.

Kandidatprogram i geovetenskap 

Kandidatprogram i geovetenskap

 

Masterprogram

Fältarbete vid forskningsstationen Navarino Environmental Observatory i Grekland. Foto Stefano Manzo
Fältarbete vid Navarino Environmental Observatory i Grekland. Fotograf: Stefano Manzoni

Vill du spetsa din kandidatutbildning med ett masterprogram? Vi ger fem olika masterprogram, som ger dig fördjupade kunskaper och gör dig eftersökt på arbetsmarknaden eller förberedd för en forskarkarriär.

Utbildningen är på två år och efter avslutade studier får du ut en masterexamen.

Masterprogrammen är öppna att söka både från universiteten i Sverige och utomlands.

 

Genom masterprogrammet får du utveckla dina färdigheter inom fotogrammetri, fjärranalys och GIS, samt inom metodik för dataanalys och presentation med naturgeografisk inriktning.

Geomatik med fjärranalys och GIS

Programmet utgår ifrån ett systemperspektiv och ger dig fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa interagerar, samt om föroreningsproblem och relaterade risker för samhället.

Programmet är under utveckling och startar igen höstterminen 2025.

Landskapsmönster och förändrad markanvändning utgör viktiga komponenter för att förstå ekologiska processer som påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner och tjänster. Programmet ger dig kunskap att förstå och utforska länken mellan ekologiska processer, landskapsmönster och mänskliga interaktioner.

Landskapsekologi

Programmet genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen. Genom programmet får du ett systemperspektiv på miljöledning och fysik planering, planprocesser, internationella och gränsöverskridande miljöfrågor och miljöstyrning.

Miljövård och fysisk planering

Programmet är till för dig som vill förstå och analysera hur polara och alpina landskap har förändrats på olika tidsskalor, kopplat till klimatvariationer under kvartärperioden.

Polara landskap och kvartära klimat

 

Fristående kurser

Vi ger de flesta av våra kurser, även de som ingår i våra program, som fristående kurser. Du är välkommen att läsa en fristående kurs för att prova på våra ämnen eller för att bredda dina kunskaper när du har möjlighet att läsa valfria kurser inom en annan utbildning.

Undantag är våra praktikkurser och examensarbeten på avancerad nivå som inte ges som fristående kurser. Information om detta finns under Examensarbete/självständigt arbete och Praktik och praktikkurser.

Under "Hitta din utbildning" längst ned på sidan hittar du kurser som kan sökas som fristående kurser eller

Kurser grundnivå och avancerad nivå, läsåret 2023/2024

 

Praktikkurser och examensarbete/självständigt arbete

Vi har samlat all viktig information som rör examensarbete/självständigt arbete och praktik och praktikkurser på följande sidor: 

Examensarbete/självständigt arbete

Praktik och praktikkurser

 

Ämneslärarutbildning i geografi och naturkunskap

Vi ger kurser i geografi och i naturkunskap! Geografi ingår i Ämneslärarprogram vid Stockholms universitet och fackhögskolor (ex GIH) och ges med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Kurser inom lärarprogram

 

Forskarutbildning

De vanligaste orden (Word Cloud) i våra avhandlingar under de senaste 10 åren.
De vanligaste orden (Word Cloud) i våra avhandlingar under de senaste 10 åren.

Forskarutbildningen är den högsta nivån man kan studera vid universitet. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen. Som forskarstuderande, eller doktorand, tränas du i problemlösning, kritisk tänkande, och att använda den vetenskapliga metoden. Du lär dig även att både arbeta självständigt samt att samarbeta med andra forskare.

Utbildning på forskarnivå

Sök bland våra utbildningar