Internt

Denna sida är för anställda vid Institutionen för naturgeografi och kompletterar informationen som finns på Medarbetarwebben.

Saknar du något på denna sida, något som du tror att fler skulle vilja hitta på denna sida, hör av dig till någon av de som håller på med webbsidor.

Besök gärna regelbundet universitetets medarbetarwebb för att hålla koll på när interna utbildningar, kurser och föreläsningar inom olika områden ges och övrig information om universitetet som kan vara relevant att känna till:

Stockholms universitets medarbetarwebb

 

Vid akut händelse och kris

SOS Alarm: 112
Säkerhet, väktare: 08-16 22 16
Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00
Reservnummer väktare: 08-15 42 00

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Hjärtstartare/defibrillator

I Geovetenskapens hus finns tre hjärtstartare (defibrillatorer):

 • Hus U, plan 2 (vid entrén till f.d. Geobiblioteket)
 • Hus Y, plan 2 (mellan sal Y20 och Y21)
 • Hus S, plan 2 (vid entrén till hus S, mittemot vaktmästeriet)
 

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. En god och hållbar arbetsmiljö förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet som gynnar oss alla. Lika villkor är ett samlingsbegrepp för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Läs mer på medarbetarwebben

Arbetsmiljöansvar

Det är prefekten som har huvudansvaret för arbetsmiljön på institutionen.

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor

På institutionen finns en lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor som arbetar med arbetsmiljöfrågor och tar fram handlingsplaner (som sedan beslutas av institutionsstyrelsen). Rådet består av följande personer:

 • Katrin Lindroth (ordförande)
 • Susanna Blåndman
 • Maria Damberg
 • Erik Hansson
 • Martina Hättestrand
 • Jerker Jarsjö
 • Stefano Manzoni
 • Johan Skantz
 • Julia Wagner (doktorandrepresentant)
 • Två studentrepresentanter

Arbetsmiljöombud/Skyddsombud

På institutionen finns ett arbetsmiljöombud, Erik Hansson.

Arbetsmiljöombudet/skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och de har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsmiljöombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.

 

Fel på belysning, möbler, utrustning, dörrar, lärosalar, ventilation:

Kontakta vaktmästeriet, geoservice@geo.su.se

Fel på datorer, skrivare eller kopiatorer:

Kontakta IT, it.natgeo@su.se

 

Vilka lokaler är lediga eller bokade idag? Se "dagens schema".

Mötesrum och utrustning

De flesta salar i Geovetenskapens hus kan bara bokas för de institutioner som har sina övriga lokaler i byggnaden. Undantaget är Nordenskiöldsalen som Fastighetsavdelningen ansvarar för. Bokning av Nordenskiöldsalen sker via TimeEdit som för andra centralt administrerade salar. Alla frågor som rör Nordenskiöldsalen hänvisas till Serviceportalen eller Servicecenter.

Bokning av mötesrummen Navarino-, Tarfala- och Ymer-rummet sker via TimeEdit och görs av dig själv. Gå in på "Personal" via TimeEdit-länken nedan. Där hittar du även bokningen av datorer och surfplattor.
 

TimeEdit

För övriga lokaler, t.ex. undervisningslokaler, och schemaändringar kontakta lokalbokningen via e-post till lokaler@natgeo.su.se.

Schema för kurser

För att få schemat att hamna i TimeEdit och för att få lokaler bokade till ditt kursschema, använd gärna ett schemaunderlag i Excel. Skapa ett schemaunderlag för kursen och skicka sedan till lokalbokningen. Viktigt är att ange kurskod, annars kan schemat inte bokas in.

Vill du ha en schemamall att utgå från, ladda ner föregående schema från TimeEdit. Spara mallen på din egen dator innan du börjar ändra. Du behöver inte lägga någon energi på att göra schemaunderlaget snyggt eftersom utseendet på schemat ändå är ett annat när det är publicerat på webben.

När schemat är inlagt i databasen, får du tillbaka en länk, en genväg, till schemat. Kontrollera och meddela eventuella felaktigheter. Länken kan sparas som bokmärke/favorit i webbläsaren. Den är alltid aktuell och behöver inte ändras även om schemat ändras. Studenter får schemat via denna länk inför kursstart. Schemat finns också automatiskt i Athena. Undvik att skriva ut eller spara som pdf, eftersom schemat då riskerar att bli inaktuellt.

Institutionens undervisningslokaler

Institutionen för naturgeografi förfogar över följande undervisningslokaler:

Lokal Antal platser
U26 36
U29 50
U36 36
U37 36
Y23 36
Högbomsalen 61
DeGeersalen 108
U30 (datorsal) 16
U31 (datorsal) 20
U32 (datorsal) 16
U33 (datorsal) 20
T229 (datorsal) 20
U14 (hydrologiskt/geomorfologiskt lab.)  
T105 (jordartslab.)  
T110 (mikroskoplab.)  

 

Utöver dessa finns också följande lärosalar i Geovetenskapens hus (med notering om vilken institution/enhet som har hand om drift och underhåll av salen):

 • Y21, Y22 (Kulturgeografiska institutionen)
 • U12, Y10, Y12, Y13 (Institutionen för miljövetenskap)
 • U10, U13, U27, U28, Y11, William-Olssonsalen (Institutionen för geologiska vetenskaper)
 • Nordenskiöldsalen, Ahlmannsalen, U11 (Fastighetsavdelningen/Servicecenter)
 
Geovetenskapens hus
Geovetenskapens hus

Universitetet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete. Miljömålen för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan uppstår när vi exempelvis reser i tjänsten eller inte tar miljöhänsyn vid inköp. Den positiva skapar vi när vi utbildar eller sprider kunskap i frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Parollen ”det ska vara lätt att vara miljövänlig” är central för universitetets miljöarbete. Därför har vi samlat viktig information och bra länkar här:

Miljöarbete vid institutionen

 

För alla exkursioner och resor i tjänsten ska det i förväg göras en riskanalys.

Riskanalys i samband med tjänsteresor

 

Athena

Lärplattformen Athena används för de flesta kurser. Dokumentation och guider för att använda Athena finns i Serviceportalen.

Serviceportalen

Athena

Urian

Länk till institutionens filserver "Urian". För behörighet till olika mappar och frågor om Urian, kontakta IT, it.natgeo@su.se.

Urian

Moodle

På vissa distanskurser används lärplattformen Moodle. Om du har frågor om Moodle, vänd dig till Rolf Jacobson, rolf@natgeo.su.se

Moodle

Primula

Primula är universitetets HR-system. Här kan du se lönebesked, ansöka om ledighet och semester, anmäla sjukfrånvaro, se anställningshistorik och anmäla bisysslor.

Primula

Kompassen, Intranät

Kompassen

Övriga stödsystem

På medarbetarwebben finns en lista med alla stödsystem.

Stödsystem på medarbetarwebben

 

Teknisk-administrativ personal

För att forskaren ska kunna forska och sprida kunskap och läraren ska kunna undervisa, behöver vi kompetent administration & fungerande service.
En kompetent stödorganisation som utvecklar och bygger lärplattformar, analyserar ekonomi, underhåller lokaler och bygger kommunikationskanaler.

Ekonomi, HR, vaktmästeri, tekniker

Administrativ chef

Katrin Lindroth, katrin.lindroth@natgeo.su.se

Ekonomiadministration

Funktionsadress, ekonomi@natgeo.su.se

Fakturor, utlägg & reseräkningar, friskvårdskvitton, projektadministration, lönekonteringar på projekt, Bolincentret, budget, forskningsansökningar, forskningsavtal, kontakt SU-förvaltning, upphandling & inköp

Personaladministration

Susanna Blåndman, susanna.blandman@natgeo.su.se

Ledningsstöd, anställningsbeslut, timlöner (ej lärare), ledigheter, företagshälsovård, rekrytering, doktorandhantering, rumsplacering, allmänna personalfrågor

Arkiv och diarium

Funktionsadress, registrator@natgeo.su.se

Diarienummer, arkivering

Kommunikation/webb

Funktionsadress, webb.natgeo@natgeo.su.se
Pressfrågor och kommunikation, malin.stenberg@natgeo.su.se

NG:s hemsida, Athena, Kompassen, Moodle, NG:s sociala medier, filmning & redigering, Bildbanken, SUKAT

Vaktmästeri

Funktionsadress (+ IGV), geoservice@geo.su.se

Posthantering, nycklar & passerkort, namnskyltar, iordningsställande av rum & översyn korridorer, felanmälningar, support i lärosalar

IT-administration

Funktionsadress, it.natgeo@su.se

Support & inköp av all IT-utrustning, programvaror & mobiltelefoni inkl abonnemang, licenser, lagring- & licensservrar, support för datorlab samt teknik (ljud & bild) i hörsalar/lärosalar

Laboratorieansvarig

Martina Hättestrand, martina.hattestrand@geo.su.se

Kemilabbet, Mikroskoprummet, Mikroskoplabbet, Oorganiskalabbet, OSL-labbet, Sjösedimentlabbet, labsäkerhetsansvarig, forskningsförråd, brandfarliga varor, kemikalier

 

Grundutbildningen och forskarutbildningen

Studierektor grundutbildningen

Funktionsadress, studierektor@natgeo.su.se

Huvudansvarig för våra utbildningar på grund- och avancerad nivå

Studierektor forskarutbildningen

Helle Skånes, helle.skanes@natgeo.su.se

Huvudansvarig för forskarnivå

Studievägledare

Avancerad nivå: Maria Damberg, maria.damberg@natgeo.su.se

Grundnivå: Elisabeth Sturesson, elisabeth.sturesson@natgeo.su.se (tjänstledig)
Vikarie, studievagledare@natgeo.su.se

Studieplanering för studenter, antagning, behörighetsfrågor, frågor om tillgodoräkningar, utbytesstudier

Studentexpeditionerna

Har hand om utskick och kontakt med studenter, registrering, hantering av tentamen, inrapportering av betyg. Det är fyra olika expeditioner, vem som hanterar vilka kurser, se kontaktsidan.

Tentavakter

Sophie Trygger, sophie.trygger@natgeo.su.se

Ansvarig för bokning av tentavakter

Schemaläggning/lokalbokning

Funktionsadress, lokaler@natgeo.su.se

Uppdaterar och handlägger scheman i TimeEdit, bokning av lokaler

 

Kontakt

Under Vem gör vad inom administrationen? ovan hittar du viktiga kontaktuppgifter.

På denna sida