Kandidatprogram i geografi, 180 hp

Om utbildningen

Sällan har det funnits en tid då så mycket händer både globalt och lokalt – i så snabb takt. Klimatförändringar, migrationsströmmar, urbanisering och globalisering utgör både utmaningar och möjligheter. Inom geografiämnet studeras dessa och andra frågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv som förenar naturvetenskap och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger stor vikt vid samband mellan naturmiljö och samhällsutveckling. Ämnet har tydlig koppling till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, geologi, statskunskap och informationsteknik. Fältstudier i olika miljöer är viktiga inslag, och utbildningen ger ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad:

Geografer arbetar med omvärldsfrågor, med nära koppling till FNs Globala mål för hållbar utveckling . Centrala frågor gäller människans livsvillkor i olika delar av världen, exempelvis miljöfrågor som vattenförsörjning, klimatförändringar, urbanisering, markanvändning, hälsa och resurskonflikter från lokal till global skala. Förmåga till vetenskapligt helhetsperspektiv efterfrågas allt mer inom ekonomi, internationell handel, turism och miljövård, och geografisk kunskap är även viktig inom verksamheter som arbetar med frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet, såsom konsultföretag, räddningsverk, internationella organisationer samt länsstyrelser och nationella myndigheter.

Utbildningens innehåll:

Kandidatprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till kandidatexamen i geografi. De tre första terminerna läser du tre obligatoriska kurser: Geografi I, Geografi II och Geografi III. Efterföljande två och en halv termin läser du kurser som du väljer själv, dels valbara kurser inom ämnet, dels valfria kurser som du anser dig ha behov av, t.ex. inom språk, statsvetenskap, juridik, ekonomi, statistik eller biologi.

Två av de valbara kurserna utgörs av en praktikperiod om fem respektive 10 veckor. Du får på så sätt möjlighet att arbeta på ett företag eller organisation inom Sverige eller utomlands som använder geografisk kompetens. Du kan även inom ramen för din utbildning läsa kurser vid andra universitet i och utanför Sverige. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp.

Kurserna i geografi tar upp ämnesteori men består också av exkursioner, laborationer, övningar och projektarbeten. En viktig del av utbildningen handlar om att samla in, bearbeta, tolka och presentera geografisk information av olika slag. Detta omfattar olika tekniker och metoder, såsom fältarbete, geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys med satellit- och flygbilder, kartor, intervjuteknik och statistik. Exkursionerna innebär fältstudier av intressanta platser som behandlas ur olika geografiska perspektiv.

Om ämnet: Geografi och tvärvetenskaplig miljövård

Geografi och tvärvetenskaplig miljövård

Geografi

Världens ämne! Sällan har det funnits en tid då så mycket händer både globalt och lokalt i så snabb takt. Om du är intresserad av klimatförändringar, omställning till mer hållbara energiformer, att arbeta med olika miljöproblem, migrationsströmmar, urbanisering och globalisering som alla utgör både stora utmaningar och möjligheter då är geografi ditt ämne. Dessa och andra frågor utforskas i ett både historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv som förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap.

Kunskap om hur människan, naturmiljön och samhällets utveckling samverkar med varandra är själva kärnan i geografiämnet. Det kan handla om människans livsvillkor i relation till exempelvis mat och vattenförsörjning, markanvändning och resurskonflikter. Ämnet har tydlig koppling till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, statskunskap och informationsteknik. Du kommer att studera de grundläggande fälten inom natur och kulturgeografi, och med detta som bas gå vidare och förvärva kunskaper inom till exempel samhällsplanering, vetenskapsfilosofi, förvaltning av naturresurser, klimatförändringar, och utvecklingsfrågor såsom jordbruksutveckling och urbanisering. Fältstudier i olika miljöer är viktiga inslag, och du får möjlighet att efter de grundläggande kurserna fördjupa dig i de ämnen du finner mest intressanta. Dessa kan till exempel utgöras av ytterligare geografikurser, kurser i miljövård och miljöarbete, samhällsplanering eller annat. Geografiutbildningen ger sammantaget ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden. Utbildningen i geografi sker i samarbete med Kulturgeografiska institutionen.

Tvärvetenskaplig miljövård

Hos oss kan du välja mellan flera olika typer av miljöutbildning, dels fristående grundkursen Miljövård och miljöarbete men även fördjupningskurser inom trafik och miljö, MKB och grön infrastruktur. Du har också möjlighet att läsa ett tvärvetenskapligt introduktionsår till akademiska studier med inriktning mot hållbar samhällsutveckling som ges med lärare från naturgeografi, systemekologi, kulturgeografi, statsvetenskap, filosofi, pedagogik, sociologi, nationalekonomi och juridik.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i det breda ämnet geografi samt tvärvetenskaplig miljövård efterfrågas på grund av globalisering och andra omvärldsprocesser allt mer inom tvärvetenskaplig forskning, olika nationella och internationella myndigheter och organisationer, affärsliv, internationell handel och ekonomi, turism, miljövård, utbildning och massmedia. Vidare finns det en klart ökande efterfrågan och användning i samhället av geografiska informationssystem (GIS) och undersökningsmetoder med satellit och flygbilder (fjärranalys).

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för naturgeografi