Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i geografi

Sällan har det funnits en tid då så mycket händer både globalt och lokalt – i så snabb takt. Klimatförändringar, omställning till mer hållbara energiformer, migrationsströmmar, urbanisering och globalisering utgör både stora utmaningar och möjligheter.

Dessa och andra frågor utforskas i ett både historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv som förenar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Utbildningen lägger stor vikt vid samband mellan naturmiljö och samhällsutveckling. Det kan handla om människans livsvillkor i relation till exempelvis mat och vattenförsörjning, markanvändning och resurskonflikter. Ämnet har tydlig koppling till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, statskunskap och informationsteknik. Fältstudier i olika miljöer är viktiga inslag, och utbildningen ger sammantaget ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden.

Kandidatprogrammet i geografi ges av Institutionen för naturgeografi tillsammans med Kulturgeografiska institutionen.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till kandidatexamen i geografi. De tre första terminerna följer du obligatoriska kurser som ger dig grunderna i ämnet.

  Efterföljande två och en halv termin läser du kurser du väljer själv, dels i form av fördjupningskurser inom ämnet valbara kurser (År 2 och år 3 läses 45 hp valbara kurser i ämnet geografi, varav maximalt 30 hp får vara avancerade kurser), dels i form av valfria kurser (30 hp) du anser dig ha behov av t.ex. inom språk, internationella realationer, ekonomisk historia, statvetenskap, juridik, ekonomi, biologi, statistik etc. Du kan även välja en praktikperiod på fem eller tio veckor då du är ute och arbetar på ett företag eller organisation som använder geografisk kompetens. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande 15 hp.

  Utbildningen innehåller utöver ämnesteori ett stort inslag av tillämpningar och praktiskt lärande i form av fältarbeten i skilda miljöer, laborationer och övningar av olika karaktär samt självständiga och gruppbaserade projekt. Fältstudier i Sverige och utomlands är centrala i utbildningen. En viktig praktisk del av utbildningen handlar om att du får lära dig att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag med hjälp av olika tekniker och metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, kartor, intervjuteknik och statistik.

  År 1

  Hösttermin

  Geografi I, 30 hp

  Vårtermin

  Geografi II, 30 hp

  År 2

  Hösttermin

  Geografi III, 30 hp

  Vårtermin

  Valfria eller valbara kurser, 30 hp

  Från termin 4 fram till termin 6 läser du valbara kurser (45 hp) eller valfria kurser (30 hp). Valbara kurser är kurser inom ämnet och dessa kurser varierar från termin till termin. 

  Valbara kurser höstterminen 2023

  Hållbar samhällsutveckling, 30 hp (period A-D)

  Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (distans, period A-D)

  Klimatvariationer, 7,5 hp (distans, period A-D)

  Klimat och samhälle, 15 hp (period A-B)

  Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp (period A)

  Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp (period B)

  Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp (period C-D)

  Ekologisk ekonomi, 7,5 hp (period C)

  Hållbar konsumtion, 7,5 hp (period D)

  Praktik i geografi, 7,5 hp eller Praktik i geografi, 15 hp

  Valbara kurser vårterminen 2024

  Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (distans, period A-D)

  Kartografi och grafisk design, 15 hp (distans, period A-D)

  Miljövård och miljöarbete, 15 hp (period A-B)

  Genus och geografi, 7,5 hp (period A)

  Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv 7,5 hp (period A)

  Urban Governance, 7,5 hp (period A)

  Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp (period B)

  Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp (period B)

  Historisk landskapsgeografi, 7,5 hp (period B)

  Planeringens utmaningar i det globala syd 7,5 hp (period B)

   Kartografi och grafisk design, 15 hp (period C-D)

  GIS och rumslig analys II, 7,5 hp (period C)

  GIS och rumslig analys III, 7,5 hp (period D)

  Kvartärgeologi, 7,5 hp (period D)

  Praktik i geografi, 7,5 hp eller Praktik i geografi, 15 hp

  Valbara kurser sommarterminen 2023

  Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp (exkursion, Tarfala fältstation)

  År 3

  Hösttermin

  Valfria eller valbara kurser, 30 hp

  Vårtermin

  Valfria eller valbara kurser, 15 hp

  Geografi, examensarbete, 15 hp

 • Mer information

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Intervju med programansvarig lärare

  Lasse Westerberg tycker att studier ger en fantastisk bas för det framtida arbetslivet! Hans forskningsintresse är geomorfologi och marklära i tropiska miljöer som jordskred, markanvändning och bevattningssystem.

  Lasse Westerberg programansvarig för geografi. Foto privat.
  Lasse Westerberg programansvarig för geografi. Foto privat.

  Vem ska söka Kandidatprogrammet i geografi?

  Om du är intresserad av miljöfrågor och hur dessa hanteras i samhället ska du söka Kandidatprogrammet i geografi! Du är kanske intresserad av natur, och du känner ett intresse för att engagera dig i hur samhället ska hantera frågor som klimatanpassning, fungerande ekosystemtjänster och energiproduktion. Du har också intresse för samhällskunskap av olika slag, t.ex. hur människans samhällen är organiserade, från det lokala till det globala, och på vilket sätt människa och natur kan samverka för en hållbar utveckling och framtid.

  Vad är det som utmärker Kandidatprogrammet i geografi?

  Det som utmärker Kandidatprogrammet i geografi är kopplingen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Inom kandidatprogrammet lär du dig både hur naturen fungerar, d.v.s. berggrunden, jordtäcket, vegetationen och landformer av olika slag, och hur samhällen fungerar. Ett utmärkande drag är just interaktionen mellan samhälle och natur.

  Finns möjlighet till utlandsstudier och praktik? 

  Under studier på Kandidatprogrammet i geografi finns goda möjligheter att både studera utomlands någon termin och att göra praktik. Praktikplatser kan vara allt från länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter, till konsultbolag och icke-statliga organisationer som Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden.

  Hur tycker du studenterna ska resonera när de väljer kurser inom programmet?

  Valet av valfria och valbara kurser under den senare delen av Kandidatprogrammet i geografi, brukar i regel baseras på det som individuella studenter har funnit mest intressant under de första, obligatoriska kurserna. Några tycker naturgeografi är mer intressant än kulturgeografi, andra tycker tvärsom. Många siktar in sig på ett av våra masterprogram, och läser sådana kurser som behövs, eller är en bra förberedelse för masterutbildningen. Det kan innebära att de läser en kurs i matematik eller statistik, eller läser mer av Geografiska informationssystem (GIS) än vad som erbjuds inom de obligatoriska kurserna.

  Vilka färdigheter får studenterna efter utbildningen?

  Studenter som läser Kandidatprogrammet i geografi får en bred tvärvetenskaplig kunskapsbas och allmänakademiska färdigheter såsom muntlig och skriftlig presentationsteknik. En annan viktig färdighet är hantering och analys av geografiska data som är alltmer viktiga färdigheter i arbete med miljöfrågor och samhällsplanering.

  Vad brukar studenterna få för jobb efter studierna?

  Tidigare studenter från Kandidatprogrammet i geografi arbetar idag på myndigheter som länsstyrelser och kommuner. Andra arbetar inom konsultbolag aktiva inom miljövårdssektorn, t.ex. WSP och Sweco.

  Arbetsmöjligheter direkt efter en kandidatexamen i geografi?

  Ett flertal tidigare studenter har fått jobb direkt efter kandidatexamen i geografi. Exempel på arbetsgivare kan du se i svaret på en tidigare fråga. Många studenter läser vidare och tar en masterexamen. Chansen att få jobb efter en masterexamen är troligen något högre än efter enbart en kandidatexamen.

  Hur tycker du studenter ska resonera kring fortsatta studier på mastersnivå? Vilka mastersprogram finns det att välja på?

  Alla de masterprogram som ges av Institutionen för naturgeografi är öppna för studenter med en Kandidatprogrammet i geografi. Vissa program kräver dock att studenter under kandidatutbildningen har valt specifika kurser som ger behörighet. Exempelvis kräver Masterprogrammet i landskapsekologi att du har läst 15 hp ekologi, vilket du kan göra som valfri kurs under kandidatutbildningen. På motsvarande sätt krävs Matematik C/Matematik 3b/3c eller minst 7,5 hp matematik eller statistik för behörighet till Masterprogrammet i polara landskap och kvartära klimat. Att tidigt fundera på en kommande masterutbildning är därför viktigt, så att valet av valfria och valbara kurser blir strategiskt.

  Vilka andra kunskaper kan vara bra att komplettera med inför arbetsmarknaden och inför våra mastersprogram?

  En rekommendation är att söka valfria eller valbara kurser i Geografiska informationssystem (GIS), som är ett alltmer viktigt verktyg inom natur- och miljövård samt inom samhällsplanering. Att genomgå en av våra praktikkurser har också visat sig användbart. Flera studenter har genom att göra praktik, fått in en fot på arbetsmarknaden.

  Vad är roligast med utbildningen?

  Många studenter menar att det roligaste inom Kandidatprogrammet i geografi är exkursionerna och fältstudierna, d.v.s. när de teoretiska kunskaperna får appliceras i verkligheten. Gruppdynamiken och det faktum att du kan få vänner för livet, är ytterligare något som jag tror många studenter uppskattar.

  Vad är svårast med utbildningen? 

  Det stoff som ska läsas in kan uppfattas omfattande. Flera av de ämnen som tas upp inom Kandidatprogrammet i geografi är dessutom helt nya för många studenter, eftersom alla inte har läst geografi på gymnasiet, eller bara en av de två geografikurser som ges på gymnasiet. Att hålla en god studiedisciplin, och att inse att studier inom Kandidatprogrammet i geografi innebär heltidsarbete, är viktigt inför dina studier.

  Vad vill du att studenterna i framtiden ska berätta om tiden de hade på NG?

  Jag hoppas de ska berätta om de fantastiska kunskaper de har fått. Jag hoppas de ska berätta att de har fått nya bilder av världen, och att de ser tillbaks på sin utbildning med goda minnen från samvaron med andra studenter, och med oss som undervisar på programmet.

  Något annat du vill berätta om utbildningen?

  Alla universitetsstudier, inte bara Kandidatprogrammet i geografi, ger en fantastisk bas för det framtida arbetslivet! Du får färdigheter och kunskaper som är brett applicerbara på arbetsmarknaden. Som geograf kommer du att ha världen som arbetsfält!

 • Arbetsmarknad och karriär

  Som geograf har du bred kunskap och färdigheter med fokus på analys av samband mellan människa, samhälle, miljö och jordens förändringsprocesser. Geografer arbetar med omvärldsfrågor som bland annat handlar om gränsöverskridande miljöproblem såsom vattenfrågor, klimatförändringar, markanvändning och markförstörelse, hälsa och ohälsa. Och andra frågor som berör människans livsmiljö som bebyggelse och samhällsplanering. Geografer har en naturlig arbetsmarknad över hela världen med frågor som rör samhällsplanering och resurshantering.

  En del av den geografiska kompetensen innebär att kunna identifiera och konkretisera rumsliga frågeställningar som rör människans livsmiljö och hantera såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga analysmetoder. Denna förmåga till helhetsperspektiv har fått allt större efterfrågan inom ekonomi, affärsliv, internationell handel, turism och miljövård.

  Geografiska kunskaper är även viktiga inom verksamheter som sysslar med samhällets sårbarhet som räddningsverk, länsstyrelser och kommuner etc. Universitetsutbildning i geografi ger ämnesbehörighet att undervisa i geografi i grundskola och på gymnasiet, om du tänker dig en bana som lärare.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Karin Persson
  E-post: karin.persson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Isabelle Freijd Olofsson
  E-post: studievagledare@natgeo.su.se

  Programansvar
  Lars-Ove Westerberg
  Institutionen för naturgeografi
  E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

  Johan Berg
  Kulturgeografiska institutionen
  E-post: johan.berg@humangeo.su.se