Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys

Vill du lära dig mer om vittring, skred, fluviala processer och kustprocesser, särskilt extremhändelser och effekter av dessa?

Under kursen lär du dig om på jordytan verkande exogena processer och hur dessa interagerar med människan och samhället både i ett nationellt och globalt perspektiv. Du studerar företeelser som vittring, skred, fluviala processer och kustprocesser, särskilt extremhändelser och deras effekter. Du lär dig att genomföra geovetenskaplig riskanalys och studerar riskhantering med fokus på samhällets sårbarhet, hantering och beredskap för mänskligt introducerade förändringar av det rumsliga och temporala mönstret av exogena processer t.ex. till följd av klimatförändringar. En veckas fältkurs i Spanien ingår.

Kursen är en valfri kurs inom Kandidatprogram i geovetenskap eller en valbar kurs inom Kandidatprogram i geografi. Kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Geografi- och geovetarstudenter som studerar kustgeomorfologi under en exkursion till Andalusien.
Geografi- och geovetarstudenter som studerar kustgeomorfologi under en exkursion till Andalusien, Cabo de Gata. Fotograf Lars-Ove Westerberg.
 • Kursupplägg

  I kursen ingår en veckas fältkurs till Spanien. Fältundervisning medför kostnader för dig som är student.

  Delkurser

  • Geomorfologiska processer, 5 hp
  • Exkursion och fältkurs, 5 hp
  • Naturkatastrofer och riskanalys, 5 hp

  Geomorfologiska processer
  Geomorfologisk processlära med särskilt fokus på sådana processer som utgör risker för människan och samhället. Historisk geomorfologi och utvecklingen av det storskaliga landskapet.

  Exkursion och fältkurs
  Under exkursionen och fältkursen studeras geomorfologiska processer och deras påverkan på människan och samhället.

  Naturkatastrofer och riskanalys
  Naturliga och mänskligt introducerade förändringar av rumsliga och temporala mönster av exogena processer, t.ex. till följd av klimatförändringar, och hur dessa påverkar samhället. Geovetenskaplig riskhantering och GIS-baserad riskanalys med fokus på samhällets sårbarhet, hantering och beredskap för kontinuerliga exogena processer och naturkatastrofer/naturolyckor.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, projekt- och fältarbeten.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Arjen Stroeven
  E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt