Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljövård och miljöarbete

Kursen ger dig perspektiv på miljöproblem, hållbar utveckling och kunskap om praktiskt miljöarbete.

Miljövård och miljöarbete ger dig en introduktion till miljövård i huvudsak med inriktning på svenska förhållanden, men med vissa internationella utblickar. Under kursen får du lära dig om miljöhistorisk och miljöpolitisk utveckling, nationella miljömål, miljöförvaltning och miljölagstiftning utifrån en systemsyn.

Du får också lära dig om miljöproblem kopplade till utnyttjande av förnybara, flödande och icke förnybara resurser illustreras i fallstudier. Kursen spänner över ett brett spektrum av frågor som till exempel samband mellan livsstil och miljöbelastning.

Miljövård och miljöarbete
Kursen ger dig perspektiv på miljöproblem, hållbar utveckling och på praktiskt miljöarbete. Bilden visar arbetet med nya Slussen där miljöarbetet är en viktig del. Fotograf Malin Stenberg de Serves.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård, 3 hp
  • Tematiska fallstudier, 5 hp
  • Mål, medel och verktyg, 4 hp
  • Projekt, 3 hp

  Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård

  Miljöhistorisk och miljöpolitisk utveckling; vetenskaplig osäkerhet och riskhantering; förnybara, flödande och icke förnybara resurser; systemsyn på miljöproblem; samband mellan människans livsstil och miljöbelastning.

  Tematiska fallstudier

  Utnyttjandet av förnybara, flödande och icke förnybara naturresurser och därtill knutna miljöproblem behandlas.

  Mål, medel och verktyg

  Nationella och internationella miljöproblem, hållbarhetsmål och målkonflikter, miljöförvaltning, politiska styrmedel inklusive lagstiftning och regelverk; geografiska informationssystem och systemanalys som verktyg i miljöarbete.

  Projekt

  Projektarbete, enskilt eller i grupp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök, fältundervisning och projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Gustaf Hugelius

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursen ersätter GE2012 Miljövård och miljöarbete, 15 hp vårterminen 2022 och kan ej ingå i examen tillsammans.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Kursansvar
  Maricela de la Torre-Castro
  E-post: maricela@natgeo.su.se

  Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

  Kontakt