Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kartografi och grafisk design

Kursen syftar till att ge dig kunskap om kartan som förmedlare av geografisk information, och hur kartografiska principer kan användas för att kartan ska uppfylla sitt syfte.

Den teoretiska delen av undervisningen har sin tyngdpunkt i den grafiska formgivningen och fokuserar på hur layout, färgsättning, typografi, med mera kan påverka hur kartan uppfattas av läsaren. Här ingår även skalhantering, dataunderlag, informationsurval, ritteknik med mera.

En stor del av kursen ägnas åt praktisk tillämpning av kartografiska principer genom digitala ritövningar, och kursen avslutas med ett eget kartprojekt där slutprodukten är en printbar karta. Efter kursen kommer du att kunna organisera och praktiskt behärska framställning av kartor för olika syften, och utifrån en medveten grafisk formgivning.

Kursen finns också som en distanskurs: Kartografi och grafisk design (GE3022)

Utsnitt från tidigare kartprojekt 2022. Spår och leder i Sandjöbacka naturreservat.
Utsnitt från tidigare kartprojekt 2022: Spår och leder i Sandjöbacka naturreservat. Kartunderlag från Lantmäteriet.
 • Kursupplägg

  Undervisning sker på campus och programvaran som används på kursen finns installerad i datasal som kursdeltagare har tillgång till under hela kursperioden.

  Delkurser

  1. Kartografi och kartframställning  7,5 hp
  2. Kartprojekt 7,5 hp

  Kartografi och kartframställning

  Kartografi som ämne, kartans uppbyggnad, kartskala, kartkommunikation, kartlayout, grafisk generalisering, formgivning av kartobjekt, färgsättning, med mera.

  Kartprojekt

  Praktisk uppgift att självständigt tillämpa kunskaper och färdigheter tillägnade under delkurs 1 för att genomföra ett kartprojekt från idé till printbar karta.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning.

  Examination

  Se kursplan.

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder egna (självplagiat) eller andras texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift. 

  Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

  Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden finns på su.se/styrdokument/diciplinarenden.

  Examinator

  Lars-Ove Westerberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Sophie Trygger
  E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

  Studievägledare och fler kontakter

  Kontakt