Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sveriges geologi

Kursen kommer att ge en introduktion till Sveriges geologiska utveckling i tid och rum, till Sveriges berg- och jordarter, deras bildningssätt och avlagringsmiljöer.

nära bild på en stenformation

Även Sveriges geologiska råvaror, geologiska, geofysiska och geokemiska kartblad och beskrivningar.

Kursperiod för VT24: Period 2 (21/3–1/5)

 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen. Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Otillräckligt
  F = Helt Otillräckligt

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  M. Lindström, J. Lundqvist, T. Lundqvist m.fl., 2011
  Sveriges Geologi
  Studentlitteratur, tredje upplagan
  ISBN: 978-91-44-05847-4

 • Kursrapporter

  Kursvärderingar ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande och ger viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  Det är viktigt att alla studenter besvara kursvärderingen efter varje kurs, detta ger oss möjligheten att kunna förbättra kursernas kvalitet.

  Kursvärderingen består av ett antal frågor och frågor som är specifika för varje kurs. Om du, som student, vill bidra med flera kursspecifika frågor kan du skicka dem till studies@geo.su.se.

  Om du inte fått kursvärderingen för din avslutad kurs, eller om du har andra frågor kring kursvärderingar hos IGV kan du kontakta studies@geo.su.se.

  Kursvärdering = studenters omdöme om kursen
  Kursrapport = kursansvarigs återkoppling på kursvärderingen

 • Kontakt