Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs

 • 15 hp

Juridisk översiktskurs ger en juridisk allmänbildning av värde för såväl privat- som yrkesliv och utgör samtidigt en god grund för fortsatta studier i juridik. Kursen förmedlar en övergripande bild över viktiga delar av den svenska rättsordningen och ger förståelse för det juridiska arbetssättet samt för juridikens funktion i samhället.

Juridiken styr såväl samhälle som konsekvenserna av viktiga val i livet, både privat och yrkesmässigt, vilket gör juridisk översiktskurs till en högst användbar kurs oavsett vad man har tänkt att utbilda sig till. Kunskaper om ekonomiska konsekvenser för familjen i samband med äktenskap och samboende, arvsrätt, boenderätt samt konsumenträtt är något som alla har nytta av.

Kursen ges både som fristående kurs och inom ramen för ekonomprogrammet och är ett auktorisationskrav för revisorer men även för fastighetsmäklare, finansiella rådgivare, personaladministratörer, företagsledare och ombudsmän har kursen stor yrkesmässig relevans. Juridisk översiktskurs är meriterande vid kompetensutredningar och kan direkt påverka anställdas möjlighet att inte själv drabbas i situationer där det råder arbetsbrist.

Kursens pedagogiska upplägg syftar till att ge såväl grundläggande kunskaper i föreläsningsform som analys och problemlösning i gruppundervisning samt träning av skriftlig framställning av självständig kvalificerad utredning. Som förberedande studier till juristprogrammet ger kursen en god inblick i juridikens olika områden och vad som kan tilltala studenten. Genomgången juridisk översiktskurs gör i allmänhet att vidare studier i juridik blir mycket enklare.

 

 • Kursupplägg

   

  Kursen inleds med en orientering i den svenska rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor. Tyngdpunkten ligger på en översikt av centrala delar av civilrätten - som rättskapacitet, avtal, köp av lös egendom, fordringar, fastighetsrätt, skadestånd, familjerättens ekonomiska regler, successionsrätt, arbetsrätt och obestånd. Därutöver behandlas associationsrätten relativt ingående.

  Vidare ingår en översikt av marknadsrätt, processrätt, förvaltningsrätt, straffrätt och EU-rätt.


  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa följande studieresultat baserat på kursplanens punkter "Kunskap och förståelse", "Färdighet och förmåga" samt "Värderingsförmåga och förhållningssätt":

  • Visa grundläggande kunskap och förståelse för kursens juridiska ämnen samt för juridisk metod med betoning på rättskällehantering.
  • Visa grundläggande kännedom om rättsordningens funktion som konfliktlösare.
  • Visa förmåga att med hjälp av relevanta rättsliga metoder och rättskällor lösa juridiska problem inom kursens sakområde.
  • Visa förmåga att självständigt analysera juridiska frågeställningar och juridisk argumentation.
  • I viss mån bedöma rättsliga frågeställningar med hänsyn till samhälleliga frågor.

   

  Undervisning

   

  Undervisningen består dels av en serie föreläsningar, gemensamma för hela kursomgången, dels av en obligatorisk seminarieserie som genomförs i mindre grupper. Föreläsningarna ska ge en överblick, påvisa samband och förklara svårbegripligheter. De obligatoriska seminarierna ska ge tillfälle till diskussioner och konkret problemlösning. 

  Under kursen genomförs också en obligatorisk uppgift som poängsätts. Denna PM-uppgift genomförs inom de basgrupper som studenterna blir indelade i inom ramen för varje seminariegrupp.

   

  Obligatoriska moment

   

  Kursen har ett närvarokrav om aktivt deltagande vid minst åtta av tio seminarier. Med aktiv närvaro avses att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. 

  Under kursen genomförs också en obligatorisk skrivuppgift som poängsätts. Vid
  genomförandet, som görs i basgrupper, övar studenterna sig i skriftlig framställning, rättsutredning och argumentation. 

  Ett obligatoriskt moment äger giltighet under två år från den termin då obligatoriet fullgjordes. Exempel: om obligatoriet fullgörs vt 2020 är giltigt fram till och med vt 2022. Efter det måste obligatorierna uppfyllas på nytt. 

   

  Examination

   

  Examination sker genom aktiv närvaro på seminarierna, PM-uppgiften samt
  genom att kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Skrivtiden är 4 timmar och vanligen sker examinationen digitalt. 
   

  Tillåtna hjälpmedel

  Vid tentamen tillämpas alternativ 2 i de riktlinjer som fastställts av institutionen (se Examinationsregler vid Juridiska institutionen).  


  Betyg

  För att bli slutligt godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda. Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).

  Betygsgraderingen baseras på PM-uppgiften och den skriftliga tentamen, varav den skriftliga tentamen utgör den större delen av kursbetyget (ca 87,5 %), medan resterande del utgörs av promemorian. Kursbetyget baseras på en sammanräkning av uppnådda poäng. 
   

  Bedömningskriterier avseende PM-uppgiften:

  • fakta (korrekthet och relevans)
  • analys
  • språk
  • övrig formalia

  Godkända PM poängsätts enligt en skala från 0 poäng (fullgjord uppgift) till 3 poäng (mycket bra insats) som läggs till poängen på skrivningen innan den betygsätts. För sent inlämnad PM-uppgift som är godkänd ges automatiskt 0 poäng. Tillgodoräknande av poäng förutsätter att uppgiften fullgjorts före tentamenstillfället. 

  På tentamen kan maximalt 40 poäng uppnås och därtill läggs eventuella PM-poäng - varför maximalt 43 poäng kan erhållas. Gränsen för godkänt på tentan och kursen är normalt 20 poäng (inkl. PM-poäng). Dessutom krävs normalt för lägsta godkända betyg (E) poänggivande svar på minst fyra av skrivningens fem frågor.

   

  Examinator

   

  Johan Sandstedt.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  För närvarande finns kursens schema endast på institutionens hemsida.

  Se kurshemsidan för Juridisk översiktskurs.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  Läroböcker

  • Lundberg, Konrad et al., Juridik - Civilrätt, Straffrätt, Processrätt, 5 uppl., Sanoma utbildning, 2019, ca 630 sidor.
  • Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Introduktion till EU, Norstedts Juridik Karnov Group, 6 uppl., 2018, 166 sidor.
  • Warnling Conradsson, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, 12 uppl. Norstedts Juridik Karnov Group, 160 sidor.


  Källmaterial

  • Författningssamling för Svensk juridik (Mats Persson (red.)), senaste upplagan (lagtextsamlingen uppdateras till varje hösttermin).

  (Annan författningssamling kan också användas, t ex. den blå lagboken (Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik), den svarta lagboken (Sveriges Lag, Studentlitteratur) eller den gröna lagboken (Svensk lag, Iustus Förlag). Äldsta rekommenderade lagbok är 2019 års lagbok )


  Instuderingsmaterial

  • Lundberg, Konrad et al., Juridik - Övningar, Rättsfall, Tentamen, Sanoma utbildning, 2017, 650 sidor.
  • Frivillig, men rekommenderad: Andersson, Torbjörn et al., Juridikens termer, 10 uppl., Liber, 225 sidor
    

  Avvakta gärna med att beställa/köpa litteratur för det fall det kommer ytterligare nya upplagor.

   

 • Kontakt

   

  Juridiska institutionens utbildningskansli har i uppgift att ge allmän information, vägledning och service i olika utbildningsfrågor som är relaterade till institutionen.

  Vänd dig till en studievägledare om du har frågor som rör antagning, tillgodoräknande, behörighet eller är i behov av studievägledning. Använd kursens funktionsadress (kurskontakt) då du vill ha svar på frågor som rör denna kurs, dess schema, kurslitteratur eller tentamen.

   

  Studievägledare
  Promi Hoque
  E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
   

  Kurskontakt
  E-post: hajok@juridicum.su.se