Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Historia I ger en helhetsbild av människans historia och verksamhet genom historien. Det handlar om stora och små händelser, om kvinnors och mäns liv, tankar och arbete samt om politiska, sociala och ekonomiska strukturer.

äldre böcker
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Genom kursen får du en grund för att tolka det förflutna ur ett maktperspektiv. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på formativa perioder då avgörande förändringar ägde rum.

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia I ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser vilka tillsammans ger en helhetsbild av människans historia och en grund för att tolka det förflutna ur ett maktperspektiv. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på formativa perioder då avgörande förändringar ägde rum. Kursen ger även grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

  • Delkurs 1 (7,5 hp): Historia som vetenskap för lärare
  • Delkurs 2 (7,5 hp): Världens och Sveriges historia: medeltid
  • Delkurs 3 (7,5 hp): Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid
  • Delkurs 4 (7,5 hp): Världens och Sveriges historia: modern tid

  Delkurser

  Delkurs 1 ger en introduktion till historieämnets vetenskapliga grund, förmedling av historisk kunskap, några centrala historievetenskapliga termer och begrepp, samt metod, källor och källkritik. Kursen introducerar perspektiv på historisk kontinuitet och förändring, från äldre tid till i dag.

  Delkurs 2 omfattar världens och Sveriges historia från äldre tid till 1500-talet, med fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt utveckla deras förmåga att diskutera historisk kronologi och geografi utifrån historievetenskapliga begrepp.

  Delkurs 3 omfattar världens och Sveriges historia från 1500-talet till 1800-talet, med fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt utveckla deras förmåga att diskutera historisk kronologi och geografi utifrån historievetenskapliga begrepp.

  Delkurs 4 omfattar världens och Sveriges historia från 1800-talet till nutid, med fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt utveckla deras förmåga att diskutera historisk kronologi och geografi utifrån historievetenskapliga begrepp.

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för aktuell termin hittar du via schemamotorn schema.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurs har gemensam litteraturlista med andra program och utbildningar som läser flera delkurser tillsammans.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Utförlig information om kursens upplägg och undervisning hittar du i kursbeskrivningen.
  Kurslitteratur och kursbeskrivning för kursen Historia I finns under kurssidan här.

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se

  Kursadministration: expedition@historia.su.se

  Studierektor: Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare