Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt aktuell historisk forskning.

Johann Heinrich Tischbein - The Nine Muses - Clio (History), 1780
Johann Heinrich Tischbein - Clio, 1780. Källa: wikimedia commons

Studenter inom ämneslärarprogrammet läser denna termin Historiedidaktik och historiebruk (7,5 hp) som ges av Institutionen för ämnesdidaktik. Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter.

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia II ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.