Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundkurs i historia – Historia II: Att forska om historia samt uppsats

Fördjupning och självständigt arbete inom historia.

hi1353 bibliotek
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod. En central del av kursen är ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter.

Ämnet historia handlar om förändring över tid och som student får du läsa svensk och internationell forskningen om olika tidsperioder. Du får arbeta med källtexter från medeltid till nutid för att nå kunskap om det förflutna. Historia I ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp

Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser. Källkritik är en grundläggande del i hur en historiker arbetar. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter.