Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia

Vill du skaffa dig fördjupade insikter i människans historia, hur hon skapat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat världsbilder och organiserat sina livsvillkor samt fördelat makt och deltagande? Vill du samtidigt få kompetenser som ger dig en bred historisk bas som är användbar på arbetsmarknaden? Då ska du läsa masterprogrammet i historiska studier.

Programmet är ett samarbete mellan ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Här tränas du i kritisk-analytiskt tänkande och i att självständigt genomföra undersökningar.

Samtida fenomen i en alltmer komplex värld förstås bättre med ett historiskt perspektiv som inbegriper såväl individens handlingsramar, individuella och kollektiva föreställningar som samhällstrukturer och förändringsprocesser. Detta gäller inte minst jämställdhetsfrågor, nationella och etniska konflikter, omsorgsfrågor, resurskonflikter, globalisering och miljöfrågor.

Programmet är en sammanhållen helhet med vissa gemensamma kurser. Fokus är riktat mot ett av huvudämnena (minst 60 högskolepoäng), men samtidigt ges möjligheter till specialisering med egna kursval. Programmet består av en introduktionskurs, tema- och färdighetskurser, och metod- och teorikurser som ger dig verktygen för att inom en gemensam kurs skriva ett examensarbete (30 hp). Undervisning på engelska kan förekomma. Programmet ger behörighet att söka forskarutbildning i historia, idéhistoria och ekonomisk historia.

Programmet ger förutsättningar för arbete inom sektorer som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete - bildningssektorn (högskolor, vuxenutbildning och skolväsende) - kommunikation (massmedier, web, bibliotek, arkiv och organisationer) - offentlig och privat förvaltning (utredningsverksamhet) - kultur (museer, utställningsverksamhet, information och förmedling).

För mer information om programmets struktur se Programöversikten nedan eller programmets Studentguide:  Studentguide Masterprogram ekonomisk historia (1743 Kb)

 • Programöversikt

  Programmet innebär ett antal obligatoriska kurser:

  Historia i samhället – forskning, historiografi och historiebruk (7,5 hp). Introduktionskurs som bland annat tar upp vetenskapstraditioner, historiebruk, och historikerns roll i och förhållande till omvärlden. Kursen anordnas gemensamt av ekonomisk historia, historia och idéhistoria. Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under år 1.En av följande kurser:

  Historievetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsetik (Historiska institutionen) 7,5 hp, eller Kulturvetenskaplig kunskapsteori (Institutionen för kultur och estetik) 7,5 hp, eller Vetenskaplighet och forskningsetik (Filosofiska institutionen) 7,5 hp, eller annan motsvarande kurs i vetenskapligt arbete och forskningsetik. Denna kurs ska läsas under år 1.

  Examensarbete (30 hp). Obligatorisk inriktningsspecifik kurs för samtliga programstudenter. Examensarbetet skrivs inom den studerandes huvudområde: ekonomisk historia, historia eller idéhistoria. Seminarierna och arbetet med examensarbetet löper som en röd tråd genom de två årens utbildning med introduktion under termin 1 och en del seminarier under termin 2 och 3. Den examensgivande kursen fyller programmets hela termin 4.

   

  År 1

  Termin 1 (30 hp)

  • Historia i samhället – forskning, historiografi och historiebruk, 7,5 hp, (huvudområde historia)
  • Historievetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsetik (huvudområde Historia) 7,5 hp, eller Kulturvetenskaplig kunskapsteori (huvudområde Idéhistoria) 7,5 hp, eller Vetenskaplighet och forskningsetik (huvudområdet Filosofi) 7,5 hp, eller annan motsvarande kurs i vetenskapligt arbete och forskningsetik.
  • Kvalitativa metoder, 7,5 hp (huvudområde ekonomisk historia)
  • Kvantitativa metoder, 7,5 hp (huvudområde ekonomisk historia)

  Termin 2 (30 hp)

  • Valbara kurser om totalt 30 hp

  År 2

  Termin 3 (30 hp)

  • Valbara kurser, 15 hp (huvudområde ekonomisk historia)
  • Forskningsdesign, 7,5 hp (huvudområde ekonomisk historia)
  • Valbar kurs, 7,5 hp

  Termin 4 (30 hp)

  • Självständigt arbete i ekonomisk historia, 30 hp (huvudområde ekonomisk historia)
 • Så ansöker du

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare