Masterprogram i latinamerikastudier, 120 hp

Om utbildningen

Masterprogrammet i latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om

regionens ekonomiska, sociala, rättsliga och politiska förhållanden utifrån ett perspektiv som betonar vikten

av kunskap i historia, språk och kultur för förståelsen av samhälleliga processer. Genomgående framhävs

vikten av att se Latinamerika ur ett globalt perspektiv, och att förstå regionen utifrån dess samspel med övriga

världen. Utöver studiet av Latinamerika i stort ges möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska

områden inom världsdelen utifrån deras särskilda dynamik.

Vidare diskuteras hur samhälls- och kulturvetenskapliga teorier kan berikas av exempel och insikter från

regionen.

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst

75 hp är inom huvudområdet latinamerikastudier. Obligatoriska kurser utanför huvudområdet är

Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp) och Avancerad akademisk engelska (7,5 hp). Inom programmet

finns utrymme för fältarbete samt utlandsstudier, genom att studenten kan välja att läsa de valfria kurserna

under termin tre vid ett annat lärosäte.

Den fjärde terminen skrivs ett examensarbete på 30 hp inom huvudområdet latinamerikastudier.

All undervisning och examination inom Latinamerikastudier sker på engelska. Goda kunskaper i spanska eller

portugisiska är rekommenderade.

Programmet förbereder för arbete inom internationella organisationer, förvaltning, biståndsarbete, näringsliv,

forsknings- och utvecklingsprojekt, samt media och journalistik, där det krävs fördjupad kunskap om

Latinamerika.

Om ämnet: Latinamerikastudier

Latinamerikastudier

Latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar sina teoretiska och metodologiska ansatser från samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet ger kunskap om Latinamerikas, Karibiens och det spansktalande USA:s historia, politik, ekonomi samt sociala och kulturella utveckling. Denna region genomgår idag stora förändringar där nya rörelser och idéer vinner mark, handelsmönster ändras, och fattigdomen minskas. Samtidigt som kontinenten söker sin roll i dagens globala sammanhang, ger den politiska och ekonomiska utvecklingen möjlighet för tidigare uteslutna och marginaliserade grupper att kräva sina rättigheter. Men trots framstegen fortsätter många av länderna på kontinenten att präglas av den ojämlikhet och instabilitet som kännetecknade deras förflutna. Samspelet mellan historien, nutiden och utvecklingstendenser står i centrum för Latinamerikastudier och du kommer som student att studera Latinamerika utifrån många perspektiv. Inom kandidatprogrammet läser du som student ett språk (spanska eller portugisiska) och får möjlighet att göra praktik i Latinamerika. Utöver studiet av Latinamerika i stort ges studenterna möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska områden inom världsdelen. På högre nivåer, främst inom Masterprogrammet, fördjupas de teoretiska aspekterna om Latinamerika. Du kommer att kunna ta del av forskningen vid Latinamerikainstitutet, där internationellt erkända forskare verkar inom samhällsvetenskapliga ämnen.

All undervisning bedrivs på engelska.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i Latinamerikastudier är efterfrågade på arbetsmarknaden på grund av kontinentens växande betydelse inom handel och näringsliv, internationella organisationer och inom diplomatin, turism och media. Viktigt är att kombinera studierna med ett språk (spanska eller portugisiska) för att meritera sig på bästa sätt.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Romanska och klassiska institutionen