Kulturskoledidaktik: uppdraget – ingår i Kulturskoleklivet, 15 hp

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom eller redan arbetar inom kulturskolan. Kursen består av två delar:

Delkurs I: Kulturskoledidaktiska grundfrågor, 7,5 hp

I delkursen behandlas frågor som berör synen på undervisning i kulturskola: olika perspektiv på kunskap och lärande, föreställningar om undervisning i frivilliga estetiska verksamheter, samt didaktiska frågor som vad, hur, när och varför.

Delkurs II: Demokrati och delaktighet, 7,5 hp

I delkursen behandlas begrepp och perspektiv som berör demokrati och delaktighet i relation till estetisk verksamhet för och med barn och unga, såsom värdegrund, inkludering, genus och mångfald.

Om ämnet: De estetiska ämnenas didaktik

De estetiska ämnenas didaktik

Är du intresserad av att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga, då är de estetiska ämnenas didaktik ett område för dig. Didaktik kan beskrivas som läran om undervisningens och lärandets teori och praktik. Utbildningen behandlar frågor om undervisning och lärande i det estetiska ämnesområdet, inom eller utanför det formella skolväsendet.

Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga. Det ger grundläggande kompetens i de estetiska ämnenas didaktik med fokus på drama och teater. Programmet erbjuder en praktisk utbildning för arbete med estetiska ämnen, konstformer och kulturprojekt med barn och unga på deras fritid. Programmet riktar sig till studenter som vill undervisa i estetiska ämnen, inom till exempel kulturskola och studieförbund.

ARBETSMARKNAD Kandidatprogrammet har utformats för att skapa goda ledare inom verksamheter för barn och ungas kulturutövande på fritiden, exempelvis kulturskola och studieförbund.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.