Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Geografi

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Kursen behandlar sådan kunskap och förmåga som krävs för att såväl självständigt som i samverkan med andra arbeta som lärare i samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6. Kursen behandlar relevant ämnesinnehåll, ämnesdidaktisk forskning, undervisning och bedömning i de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokuseras i undervisningen ämneskunnande och undervisning i relation till styrdokument.

Kurbeskrivning HV461S VT2021 (166 Kb)

 

 • Kursupplägg

  I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta perspektivtagande samt ge möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Kursen som består av fyra delkurser kopplade till respektive skolämne syftar till att ge grundläggande ämneskunskaper med inriktning på att kunna organisera undervisning. Dessa delkurser berör respektive skolämnes aktuella kärna och identitet. Delkurserna omfattar ett vidare ämnesinnehåll än det som ingår i de fyra skolämnenas kursplaner. I varje delkurs berörs förståelse och användning av aktuella centrala ämnesdidaktiska begrepp. Den femte delkursen berör de samhällsorienterande ämnenas förutsättningar och beröringspunkter. 

   

   

  Delkurser

  Delkurs 1: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 6 hp
  De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Delkursen berör olika sätt att utmana elevers förståelse och kunnande i de enskilda ämnena men också i gemensamamma ämnesöverbryggande teman. Vidare berörs formativ undervisning och bedömning av elevers kunnande.
  Delkursen behandlar begreppsligt kunnande och språkliga aspekter av undervisning i SO-ämnena. Kursen ger en inblick i aktuell SO-didaktisk forskning.

  Delkursbeskrivning De samhällsorienterande ämnenas didaktik VT2021 (164 Kb)

  Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 6 hp
  Delkursen i historia behandlar såväl kunskaper om det förflutna som historievetenskapliga och historiedidaktiska begrepp. Kursen fokuserar på fyra innehållsliga teman som utgår innehållet i kursplanen för historia i Lgr 11: Forntiden och medeltiden fram till cirka 1500; Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 till 1700; Ökat utbyte och jordbrukens omvandling, cirka 1700-1800. Historiemedvetande, tidsuppfattning, historiebruk, källkritik samt orsak/verkan är centrala begrepp som bearbetas i delkursen.


  Delkurs 3: Religionskunskap med ämnesdidaktik. 6 hp
  Utgångspunkten är identitet, livsfrågor och etik, där också samspelet mellan religion och samhälle uppmärksammas. Religioner och livsåskådningar studeras som orientering och inspiration till fördjupad reflektion. Eftersom religionskunskapens didaktik förutsätter grundliga kunskaper i ämnesteori förenas teori och didaktik under fortlöpande diskussion om mål och metoder.


  Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp
  Samhällskunskap är ett skolämne bestående av framförallt statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. I Lgr 11 framgår att ämnet i skolan syftar till att eleverna ska få kunskaper och verktyg för att förstå och handla i samhället. Teman vi i denna delkurs behandlar är mänskliga rättigheter, demokrati, det politiska livet i Sverige, lag och rätt, ekonomi och välfärd, mediernas roll samt källkritik. Perspektivtagande, analys, aktuella samhällsfrågor, informationshantering och ämnesdidaktiska frågeställningar löper som en röd tråd.


  Delkurs 5: Geografi med ämnesdidaktik, 6 hp
  Delkursen behandlar processer inom och samband mellan natur, samhälle och människa. Hur detta skapar olika levnadsvillkor i världen över tid, med särskild fokus på svenska, nordiska och europeiska förhållanden.
  Delkursen består av tre kunskapsområden som utgår från Lgr 11: livsmiljöer, geografins metoder, begrepp och arbetssätt samt miljö, människa och hållbarhetsfrågor. Förmågan att använda geografiska perspektiv, verktyg och fältundervisning tränas.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, dramaövningar, projektarbeten, studiebesök och exkursioner. Kurskrav: grupparbete, muntliga redovisningar och skriftliga seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination. 

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema.

  Examination

  Varje delkurs examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Betygskritierier (178 Kb)

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Vårterminen 2021:

  Cecilia Lundholm, Frederik Wallenstein, Gunilla Granth Zillén, Maja Torres Madzar, Mari Eyice och Max Strandberg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: cecilia.lundholm@hsd.su.se