Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Geografi

Valbar kurs för studenter som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6. Kursen ges under utbildningens tredje termin.

Programsida med studiegång

De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Kursen behandlar sådan kunskap och förmåga som krävs för att såväl självständigt som i samverkan med andra arbeta som lärare i samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6. Kursen behandlar relevant ämnesinnehåll, ämnesdidaktisk forskning, undervisning och bedömning i de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokuseras i undervisningen ämneskunnande och undervisning i relation till styrdokument.

I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta perspektivtagande samt ge möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Kursen som består av fyra delkurser kopplade till respektive skolämne syftar till att ge grundläggande ämneskunskaper med inriktning på att kunna organisera undervisning. Dessa delkurser berör respektive skolämnes aktuella kärna och identitet. Delkurserna omfattar ett vidare ämnesinnehåll än det som ingår i de fyra skolämnenas kursplaner. I varje delkurs berörs förståelse och användning av aktuella centrala ämnesdidaktiska begrepp. Den femte delkursen berör de samhällsorienterande ämnenas förutsättningar och beröringspunkter.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av fem delkurser:

  1. De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 2 hp
   De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Delkursen berör olika sätt att utmana elevers förståelse i de enskilda ämnena och i ämnesöverbryggande teman. Vidare berörs ämnesspråk och andraspråk, begreppsbildning och undervisning, samt drama i undervisning i SO-ämnena.
  2. Historia med ämnesdidaktik, 7 hp
   Delkursen i historia behandlar såväl kunskaper om det förflutna som historievetenskapliga och historiedidaktiska begrepp. Kursen fokuserar på fyra innehållsliga teman som utgör innehållet i kursplanen för historia i Lgr 22: Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500; Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800; Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900. Historiemedvetande, historiebruk, källkritik samt kontinuitet/förändring är centrala begrepp som bearbetas i delkursen.
  3. Religionskunskap med ämnesdidaktik, 7 hp
   Utgångspunkten är identitet, livsfrågor och etik, där också samspelet mellan religion och samhälle uppmärksammas. Religioner och livsåskådningar studeras som orientering och inspiration till fördjupad reflektion. Eftersom religionskunskapens didaktik förutsätter grundliga kunskaper i ämnesteori förenas teori och didaktik under fortlöpande diskussion om mål och metoder.
  4. Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 7 hp
   Samhällskunskap är ett skolämne bestående av framförallt statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. Ämnet syftar till att eleverna ska få kunskaper och verktyg för att förstå och handla i samhället. Via aktuella samhällsfrågor behandlar vi i denna delkurs mänskliga rättigheter och demokrati, det politiska livet i Sverige, lag och rätt, ekonomi och välfärd samt informationshantering. Analys, perspektivtagande, kritiskt förhållningssätt och ämnesdidaktiska frågeställningar löper som en röd tråd.
  5. Geografi med ämnesdidaktik, 7 hp
   Delkursen behandlar processer inom och samband mellan natur, samhälle och människa och hur detta skapar olika livsmiljöer i världen över tid. Delkursen består av tre kunskapsområden som utgår från Lgr22; geografiska förhållanden, mönster och processer, hållbar utveckling och geografins metoder och verktyg. Förmågan att använda geografiska perspektiv, begrepp och fältundervisning övas.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, dramaövningar, projektarbeten, studiebesök och exkursioner. Kurskrav: grupparbete, muntliga redovisningar och skriftliga seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination. 

  Examination

  Varje delkurs examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Betygskritierier HV461S - gäller från HT 2022 (130 Kb)

  Examinator

  Cecilia Lundholm

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Cecilia Lundholm, cecilia.lundholm@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se