Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6

 • 30 hp

En kurs inom projektet Flera vägar in.

De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Kursen behandlar sådan kunskap och förmåga som krävs för att såväl självständigt som i samverkan med andra arbeta som lärare i samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6. Kursen behandlar relevant ämnesinnehåll, ämnesdidaktisk forskning, undervisning och bedömning i de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokuseras i undervisningen ämneskunnande och undervisning i relation till styrdokument. I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta perspektivtagande samt ge möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Kursen som består av fyra delkurser kopplade till respektive skolämne syftar till att ge grundläggande
ämneskunskaper med inriktning på att kunna organisera undervisning. Dessa delkurser berör respektive skolämnes aktuella kärna och identitet. Delkurserna omfattar ett vidare ämnesinnehåll än det som ingår i de fyra skolämnenas kursplaner. I varje delkurs berörs förståelse och användning av aktuella centrala
ämnesdidaktiska begreppen. Den femte delkursen berör de samhällsorienterande ämnenas förutsättningar och beröringspunkter.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  Delkurs 1: Historia med ämnesdidaktik, 6 hp
  Delkursen i historia behandlar såväl kunskaper om det förflutna som historievetenskapliga och
  historiedidaktiska begrepp. Kursen fokuserar på fyra innehållsliga teman som utgår innehållet i kursplanen för historia i Lgr 11: Forntiden och medeltiden fram till cirka 1500; Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 till 1700; Ökat utbyte och jordbrukens omvandling, cirka 1700-1800. Historiemedvetande, tidsuppfattning, historiebruk, källkritik samt orsak/verkan är centrala begrepp som bearbetas i delkursen.

  Delkurs 2: Religionskunskap med ämnesdidaktik. 6 hp
  Utgångspunkten är identitet, livsfrågor och etik, där också samspelet mellan religion och samhälle uppmärksammas. Religioner och livsåskådningar studeras som orientering och inspiration till fördjupad reflektion. Eftersom religionskunskapens didaktik förutsätter grundliga kunskaper i ämnesteori förenas teori och didaktik under fortlöpande diskussion om mål och metoder.

  Delkurs 3: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp
  Samhällskunskap är ett skolämne bestående av framförallt statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. I Lgr 11 framgår att ämnet i skolan syftar till att eleverna ska få kunskaper och verktyg för att förstå och handla i samhället. Teman vi i denna delkurs behandlar är mänskliga rättigheter, demokrati, det politiska livet i Sverige, lag och rätt, ekonomi och välfärd, mediernas roll samt källkritik. Perspektivtagande, analys, aktuella samhällsfrågor, informationshantering och ämnesdidaktiska frågeställningar löper som en röd tråd.

  Delkurs 4: Geografi med ämnesdidaktik, 6 hp
  Delkursen behandlar processer inom och samband mellan natur, samhälle och människa. Hur detta skapar olika levnadsvillkor i världen över tid, med särskild fokus på svenska, nordiska och europeiska förhållanden.

  Delkursen består av tre kunskapsområden som utgår från Lgr 11: livsmiljöer, geografins metoder, begrepp och arbetssätt samt miljö, människa och hållbarhetsfrågor. Förmågan att använda geografiska perspektiv, verktyg
  och fältundervisning tränas.

  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 6 hp
  De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Delkursen berör olika sätt att utmana elevers förståelse och kunnande i de enskilda ämnena men också i gemensamamma ämnesöverbryggande teman. Vidare berörs formativ undervisning och bedömning av elevers kunnande. Delkursen behandlar begreppsligt kunnande och språkliga aspekter av undervisning i SO-ämnena. Delkursen ger en inblick i aktuell SO-didaktisk forskning.

  Undervisning

  Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt träffar på campus (antal träffar anges för respektive kurstillfälle). Kurskrav: individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt närvaro på seminarier är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Historia med ämnesdidaktik, 6 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 2: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 3: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 4: Geografi med ämnesdidaktik, 6 hp examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 6 hp examineras genom en muntlig redovisning av temaarbete samt opponering på andras temaarbeten samt en skriftlig hemtentamen.

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se