Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet 4-6. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kurssida HV46FV
Foto: Mostphotos

De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Kursen behandlar sådan kunskap och förmåga som krävs för att såväl självständigt som i samverkan med andra arbeta som lärare i samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6.

Kursen behandlar relevant ämnesinnehåll, ämnesdidaktisk forskning, undervisning och bedömning i de samhällsorienterande ämnena, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokuseras i undervisningen ämneskunnande och undervisning i relation till styrdokument.

I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt för att underlätta perspektivtagande samt ge möjlighet till kreativt och kritiskt tänkande. Kursen som består av fyra delkurser kopplade till respektive skolämne syftar till att ge grundläggande ämneskunskaper med inriktning på att kunna organisera undervisning. Dessa delkurser berör respektive skolämnes aktuella kärna och identitet. Delkurserna omfattar ett vidare ämnesinnehåll än det som ingår i de fyra skolämnenas kursplaner. I varje delkurs berörs förståelse och användning av aktuella centrala ämnesdidaktiska begreppen. Den femte delkursen berör de samhällsorienterande ämnenas förutsättningar och beröringspunkter.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av fem delkurser:

  1. Historia med ämnesdidaktik, 6 hp
   Delkursen i historia behandlar såväl kunskaper om det förflutna som historievetenskapliga och historiedidaktiska begrepp. Kursen fokuserar på fyra innehållsliga teman som utgår innehållet i kursplanen för historia i Lgr 11: Forntiden och medeltiden fram till cirka 1500; Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 till 1700; Ökat utbyte och jordbrukens omvandling, cirka 1700-1800. Historiemedvetande, tidsuppfattning, historiebruk, källkritik samt orsak/verkan är centrala begrepp som bearbetas i delkursen.
  2. Religionskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp
   Utgångspunkten är identitet, livsfrågor och etik, där också samspelet mellan religion och samhälle uppmärksammas. Religioner och livsåskådningar studeras som orientering och inspiration till fördjupad reflektion. Eftersom religionskunskapens didaktik förutsätter grundliga kunskaper i ämnesteori förenas teori och didaktik under fortlöpande diskussion om mål och metoder.
  3. Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 6 hp
   Samhällskunskap är ett skolämne bestående av framförallt statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och juridik. I Lgr 11 framgår att ämnet i skolan syftar till att eleverna ska få kunskaper och verktyg för att förstå och handla i samhället. Teman vi i denna delkurs behandlar är mänskliga rättigheter, demokrati, det politiska livet i Sverige, lag och rätt, ekonomi och välfärd, mediernas roll samt källkritik. Perspektivtagande, analys, aktuella samhällsfrågor, informationshantering och ämnesdidaktiska frågeställningar löper som en röd tråd.
  4. Geografi med ämnesdidaktik, 6 hp
   Delkursen behandlar processer inom och samband mellan natur, samhälle och människa. Hur detta skapar olika levnadsvillkor i världen över tid, med särskild fokus på svenska, nordiska och europeiska förhållanden. Delkursen består av tre kunskapsområden som utgår från Lgr 11: livsmiljöer, geografins metoder, begrepp och arbetssätt samt miljö, människa och hållbarhetsfrågor. Förmågan att använda geografiska perspektiv, verktyg och fältundervisning tränas.
  5. De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 6 hp
   De samhällsorienterande ämnena i skolan fokuserar på olika aspekter av verkligheten. Delkursen berör olika sätt att utmana elevers förståelse och kunnande i de enskilda ämnena men också i gemensamamma ämnesöverbryggande teman. Vidare berörs formativ undervisning och bedömning av elevers kunnande. Delkursen behandlar begreppsligt kunnande och språkliga aspekter av undervisning i SO-ämnena. Delkursen ger en inblick i aktuell SO-didaktisk forskning.

  Undervisning

  Kursen genomförs som distansstudier på halvfart. Distansformen på kursen innebär att undervisningen är förlagd till obligatoriska seminarieträffar via det digitala mötesverktyget Zoom.

  Vid seminarieträffarna behandlas kursens innehåll genom föreläsningar, seminarier, redovisningar och gruppdiskussioner. Mellan seminarieträffarna pågår kursens undervisning och aktiviteter i form av självstudier med inläsning av kurslitteratur, obligatoriska inlämningsuppgifter och diskussioner samt genom att ta del av inspelade föreläsningar på lärplattformen Athena.

  Examination

  Delkurs 1-4 examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Delkurs 5 examineras genom muntlig redovisning av temaarbete, opponering på andras temaarbeten, samt skriftlig hemtentamen.

  Betygskriterier HV46FV gäller från HT 2022 (240 Kb)

  Examinator

  Özlem Erdogan

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Starttermin HT 2022 - till och med VT 2023

  Starttermin VT 2023 - till och med HT 2023

  Starttermin HT2023 - till och med VT 2024

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Özlem Erdogan, ozlem.erdogan@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se