Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska II

Fördjupa dina praktiska och teoretiska kunskaper i det italienska språket och den italienska kulturen genom studier i italiensk litteraturhistoria, litterär textanalys, grammatik och översättning och skriftlig produktion.

Italienska II riktar sig till dig som studerat italienska I eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Kursen har ett högt tempo och du kommer totalt att läsa fem olika delkurser som tillsammans bidrar till att du förbättrar både din språkliga kompetens och din kunskap om italiensk kultur och samhälle : Litteraturhistoria, Litterär textanalys, Skriftlig produktion, Grammatik och översättning och Italiensk kultur och samhälle. Om du inte har möjlighet att läsa heltid kan du även välja att läsa samtliga delkurser som fristående kurser om 7,5 hp.  Vissa av dessa ges på kvällstid över hela terminen, medan andra ges vid olika perioder på dagtid. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Kursen består av följande delkurser: Litteraturhistoria, Litterär textanalys, , Skriftlig produktion, Grammatik och översättning och Italiensk kultur och samhälle 2.

  Undervisning

  Litteraturhistoria, 7,5 hp

  I denna delkurs följer vi de stora dragen i den litteraturhistoriska utvecklingen och gör nedslag i enskilda texter som är mer eller mindre typiska för de litterära strömningarna i Italien. Delkursen behandlar den italienska litteraturen från början av 1800-talet till idag med fokus på de viktigaste strömningarna. Under kursens gång kommer du läsa centrala italienska författare och texter som varit epokgörande för den italienska litteraturen, du kommer öva på att kommentera, diskutera och analysera skönlitterära texter både ur ett språkligt och litterärt perspektiv. Lektionerna består av föreläsningar, varvat med analys och diskussion av de litterära texterna, och det är därför viktigt att vara väl förberedd. Vi hinner inte alltid diskutera samtliga texter under lektionstid och du som student förväntas själv läsa in dig på resterande material.

  Litterär textanalys, 7,5 hp

  På denna delkurs introduceras olika litterära genrer, och du tränas i att analysera texter med adekvata metoder. Under delkursen kommer du framförallt öva på att diskutera de lästa texterna muntligt, och stor vikt ligger på att utveckla din förmåga till att diskutera och argumentera på talad italienska, men även skriftliga moment ingår.

  Skriftlig produktion, 3 hp

  Under denna delkurs över vi upp den skriftliga språkfärdigheten genom att arbeta med olika typer av textproduktioner, tex akademiskt skrivande. Kursen kombinerar teoretiska moment, tex komplex syntax, och praktiska övningar där du övar både på att analysera texter av olika slag, men även på att producera egna texter som följer den italienska skriftspråksnormen. Under kursens gång kommer du även att utveckla ditt ordförråd. Undervisningen består av föreläsningar som behandlar de mer teoretiska delarna, men även av praktiska övningar. Delkursen examineras genom inlämningsuppgifter och genom en längre uppsats där du

  Grammatik och översättning, 4,5 hp

  Delkursen i grammatik och översättning är en fortsättning på den grammatikkurs du läste på Italienska I. Här går vi vidare med en fördjupad språkanalys  av den komplexa satsens uppbyggnad, opersonliga former och konjunktiv. Vi arbetar mycket med det kontrastiva perspektivet, där vi jämför italiensk och svensk morfosyntax. Vi arbetar med översättningar mellan svenska och italienska för att utöka ordförrådet, den idiomatiska kompetensen och för att stärka kunskaperna i italienskans struktur.

  Italiensk kultur och samhälle 2, 7,5 hp

  På den här delkursen kommer du att studera den italienska historien från medeltiden till det moderna Italien. Ett fokus kommer att ligga på de historiska händelser som har haft stor betydelse både inom och utanför Italiens gränser, tex Renässansen. Under delkursen kommer du öva på att diskutera och analysera italiensk kultur, både skriftlig och muntligt. Undervisningen består av föreläsningar och diskussioner i klassrummet, och för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt är det viktigt att komma väl förberedd.

  Examination

  Examinationen av delkursen Litteraturhistoria består av en salstenta som behandlar 1800- och 1900-talets litteratur.

  Delkursen Litterär textanalys examineras genom både skriftliga om muntliga uppgifter där du får visa på din förmåga att redogöra för olika litterära genres särdrag, din förmåga att analysera litterära texter och att argumentera för dina analyser.

  Delkursen i Grammatik och översättning examineras genom en salstenta där du får visa prov på morfosyntaktisk analys och översättning både från svenska till italienska och från italienska till svenska.

  Delkursen i Italiensk kultur, historia och samhälle 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter där du kommer att behandla frågor som rör kursens innehåll och kurslitteratur.

  I examinationen för delkursen i Skriftlig produktion ska du visa prov på att du behärskar olika typer av textproduktion, tex sammanfattningar, narrativ text eller argumenterande text. Examinationen utgörs av skriftliga inlämningsuppgifter.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Mauro Cavaliere
  Tzortzis Ikonomou
  Anna Gudmundson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.