Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska II

Fördjupa dina praktiska och teoretiska kunskaper i det italienska språket och den italienska kulturen genom studier i italiensk litteraturhistoria, litterär textanalys, grammatik och översättning och muntlig och skriftlig produktion.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Italienska II riktar sig till dig som studerat italienska I eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Kursen har ett högt tempo och du kommer totalt att läsa sex olika delkurser som tillsammans bidrar till att du förbättrar både din språkliga kompetens och din kunskap om italiensk kultur och samhälle : Litteraturhistoria, Litterär textanalys, Muntlig kommunikation, Skriftlig produktion, Grammatik och översättning och Italiensk kultur och samhälle. Om du inte har möjlighet att läsa heltid kan du även välja att läsa samtliga delkurser som fristående kurser om 7,5 hp.  Vissa av dessa ges på kvällstid över hela terminen, medan andra ges vid olika perioder på dagtid. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Litteraturhistoria, Litterär textanalys, Muntlig kommunikation, Skriftlig produktion, Grammatik och översättning och Italiensk kultur och samhälle.

  • Litteraturhistoria, 7,5 hp
   I denna delkurs följer vi de stora dragen i den litteraturhistoriska utvecklingen och gör nedslag i enskilda texter som är mer eller mindre typiska för de litterära strömningarna i Italien. Delkursen behandlar den italienska litteraturen från början av 1800-talet till idag med fokus på de viktigaste strömningarna. Under kursens gång kommer du läsa centrala italienska författare och texter som varit epokgörande för den italienska litteraturen, du kommer öva på att kommentera, diskutera och analysera skönlitterära texter både ur ett språkligt och litterärt perspektiv. Lektionerna består av föreläsningar, varvat med analys och diskussion av de litterära texterna, och det är därför viktigt att vara väl förberedd. Vi hinner inte alltid diskutera samtliga texter under lektionstid och du som student förväntas själv läsa in dig på resterande material. Examinationen består av en hemtenta över 1800-talets litteratur, men även av en salstenta som behandlar 1900- och 2000-talets litteratur.
    
  • Litterär textanalys, 4,5 hp
   I denna delkurs kommer du att läsa ett urval av skönlitterära texter som du sedan förväntas analysera med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp. Du kommer att öva på att uttrycka dig både muntligt och skriftlig. Delkursen består av seminarier och inför varje seminarietillfälle ska du förbereda dig genom att läsa ett angivet stycke av en skönlitterär text och göra uppgifter som delas ut av läraren. Genom att komma väl förberedd och delta aktivt i diskussionerna blir lektionen mer givande, och du kommer, förutom att få ökad kunskaper om litterär textanalys, att förbättra både din muntliga och skriftliga förmåga i italienska. Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga litterära analyser av texter som vi jobbat med under kursens gång. I dessa analyser får du visa att du kan hantera grundläggande litteraturvetenskaplig begreppsapparat.
    
  • Muntlig kommunikation 3 hp
   På den här delkursen arbetar vi med att utveckla den muntliga förmågan. Du kommer att öva på att anpassa ditt tal till olika sociala och professionella situationer, öva på att argumentera och uttrycka dina åsikter. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier där vi arbetar med olika typer av muntliga aktiviteter såsom rollspel, muntliga föredrag och debatter. Examinationen består av flera muntliga redovisningar av de tekniker vi arbetat med under lektionstid såsom monologer, dialoger, debatter och argumenterande tal.
    
  • Skriftlig produktion, 3 hp
   Under denna delkurs över vi upp den skriftliga språkfärdigheten genom att arbeta med olika typer av textproduktioner, tex akademiskt skrivande. Kursen kombinerar teoretiska moment, tex komplex syntax, och praktiska övningar där du övar både på att analysera texter av olika slag, men även på att producera egna texter som följer den italienska skriftspråksnormen. Under kursens gång kommer du även att utveckla ditt ordförråd. Undervisningen består av föreläsningar som behandlar de mer teoretiska delarna, men även av praktiska övningar. Delkursen examineras genom inlämningsuppgifter och genom en längre uppsats där du kommer att visa prov på olika typer av textproduktion, tex sammanfattningar, narrativ text eller argumenterande text.
    
  • Grammatik och översättning, 4,5 hp
   Delkursen i grammatik och översättning är en fortsättning på den grammatikkurs du läste på Italienska I. Här går vi vidare med en fördjupad språkanalys  av den komplexa satsens uppbyggnad, opersonliga former och konjunktiv. Vi arbetar mycket med det kontrastiva perspektivet, där vi jämför italiensk och svensk morfosyntax. Vi arbetar med översättningar mellan svenska och italienska för att utöka ordförrådet, den idiomatiska kompetensen och för att stärka kunskaperna i italienskans struktur. Delkursen examineras genom en salstenta där du får visa prov på morfosyntaktisk analys och översättning både från svenska till italienska och från italienska till svenska.
    
  • Italiensk kultur och samhälle, 7,5 hp
   På den här delkursen kommer du att studera ett specifikt tema eller en specifik historisk period i det italienska samhällets utveckling som har haft betydelse både inom och utanför Italiens gränser, tex Renässansen. Under delkursen kommer du öva på att diskutera och analysera italiensk kultur, både skriftlig och muntligt. Undervisningen består av föreläsningar och diskussioner i klassrummet, och för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt är det viktigt att komma väl förberedd. Kursen examineras genom flera skriftliga inlämningsuppgifter där du kommer att behandla frågor som rör kursens innehåll och kurslitteraturen. Du kommer även att utföra en muntlig examination i form av en presentation under lektionstid.

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt