Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete

I juristutbildningen ingår att du som student ska skriva ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Som termen antyder så avslutar examensarbetet utbildningen.

examensarbete
Foto: LightField / Mostphotos

Examensarbete utgör en obligatorisk kurs på avancerad nivå inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Pedagogiskt sett kan examensarbetet sägas utgöra ett avslutande gesällprov där studenten ska visa att han eller hon behärskar den juridiska metoden samt har förmåga att på ett självständigt, moget och kritiskt sätt formulera, analysera och värdera en komplex juridisk problemställning i en samhällelig kontext. Studenten ska också visa förmåga att självständigt planera och genomföra arbetet inom vissa givna tidsramar.

Under kursen ska studenten självständigt planera och författa en längre uppsats inom huvudområdet rättsvetenskap med någon av följande ämnesinriktningar:

 • Civilrätt
  – Allmän och speciell förmögenhetsrätt
  – Arbetsrätt
  – Associationsrätt
  – Familjerätt
  – Fastighetsrätt
  – Immaterialrätt och marknadsrätt
 • Europarätt
 • Folkrätt
 • Internationell privaträtt
 • Miljörätt
 • Offentlig rätt
 • Processrätt
 • Rättshistoria
 • Rättsinformatik
 • Skatterätt
 • Straffrätt

Praktiska inslag kan, med handledarens samtycke, ingå som ett integrerat moment i examensarbetet. Praktiken ska vara direkt kopplad till författandet av examensarbetet och utgöra ett led i insamlingen av material till arbetet. Samma bedömningsgrunder tillämpas för examensarbeten oavsett om det förekommer praktiska inslag eller inte under kursen. Praktiken får totalt omfatta högst tre veckors studietid (120 timmar). Handledarens samtycke till praktiken ska inhämtas på förhand. 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (272 Kb)

  Tanken med den föreliggande kursbeskrivningen är att den i tillägg till kursplanen ska utgöra en samlad framställning för dig som önskar förbereda dig inför examensarbetet samt genomföra kursen på ett bra sätt. Kursbeskrivningen innehåller däremot inte några regelrätta råd om hur du rent tekniskt bör skriva examensarbetet. Dessa frågor behandlas istället inom ramen för den litteratur som återfinns i kurslitteraturlistan samt i undervisningen på kursen.

  Vid eventuell motstridig information i kursplanen och kursbeskrivningen gäller att den förstnämnda har företräde. Ta därför alltid del av såväl kursplanen som kursbeskrivningen.

  A+B-period hösten 2022
  Påbörjar uppsats: 29 augusti 2022
  Inlämning av uppsats: 2 januari 2023 kl.13
  Examinationsperiod: v.2 2023

  B+A-period hösten 2022 och våren 2023
  Påbörjar uppsats: 7 november 2022
  Inlämning av uppsats: 13 mars 2023 kl.13
  Examinationsperiod: v.12 2023

  Vårterminen 2023
  Påbörjar uppsats: 16 januari 2023
  Inlämning av uppsats: 22 maj 2023 kl.13
  Examinationsperiod: v.22 2023

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt handledning i grupp och individuellt. Det pedagogiska upplägget samt de närmare formerna för undervisning framgår av kursbeskrivningen.

  Examination

  Examination sker genom författande av eget examensarbete och aktiv närvaro vid projektseminarierna, avstämningsseminariet, korrekturseminariet samt examinationsseminariet.

  Examensarbetet ska författas i den mall som tillhandahålls av Juridiska institutionen samt innehålla en sammanfattning på engelska (abstract).

  Examinator

  Lista över examinatorer kommer inom kort.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema JU105H HT 2022 A+B

  Schema JU105H VT 2022 A+B

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

  Ansökan

  Den som önskar skriva sitt examensarbete ska registrera sig på kursen via antagning.se. Sista ansökningsdag för de kurser som påbörjas under vårterminen (A+B-period och B+A-period) är 15 oktober. Ansökan öppnar den 15 september. Sista ansökningsdag för de kurser som påbörjas under höstterminen är 15 april. Här öppnar ansökan den 15 mars. Någon efterregistrering kommer inte att äga rum. Den student som av någon anledning inte har registrerat sig när ansökningsperioden löper ut måste vänta till nästa ansökningsomgång.

  Examensarbetet ska självständigt planeras och författas inom huvudområdet rättsvetenskap med någon av de 17 inriktningar som listas ovan i det inledande stycket om examensarbete samt på ansökningsblanketterna.

  Ansökningblanketter

  Vid anmälan på antagning.se ska du ladda upp en blankett där du bland annat i rangordning anger inom vilka tre inriktningar du önskar författa ditt examensarbete (ifråga inriktningen Civilrätt utgör varje särskild inriktning ett alternativ). Därutöver kan du ange ett uppsatstema om du vill. Notera att vissa ämnen bara finns att söka till A+B-perioden.

  OBS: Har blanketten inte laddats upp på antagning.se senast en vecka efter sista ansökningsdag kommer ansökan att betraktas som ofullständig och därför inte beaktas.

  Ansökningsblankett HT23 (42 Kb)

   

  Addera ansökningblankett till ansökan

  Ladda upp filerna på antagning.se. När du har skannat in dina dokument och sparat dem som PDF-filer är det dags att börja ladda upp.

  • Logga in på Mina sidor och gå till fliken som heter Meriter. Du måste ha en aktiv anmälan för att kunna ladda upp filer.
  • Följ instruktionerna som finns där och ladda upp dokumenten.
  • Döp gärna dokumenten till något som senare kan funka som en påminnelse om vad de innehåller.
  • Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.

  Dispens från förkunskapskraven

  För registrering på kursen krävs att du uppfyller de i kursplanen föreskrivna förkunskapskraven. Det är möjligt att ansöka om dispens från förkunskapskravet, men dispenspraxis är mycket restriktiv. Anledningen till detta är som inledningsvis nämndes att examensarbetet utgör ett gesällprov som är tänkt att avsluta utbildningen och att det således krävs att du har nödvändiga förkunskaper för genomförandet av ett sådant arbete. Ansökan om dispens från förkunskapskraven ställs till juridiska institutionens utbildningskansli.

  Blankett för dispensansökan

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: exarb@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Maria Fotiadis Forssjö

  Kursföreståndare: 
  Johan Schelin