Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete

I Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap ingår att du som student ska skriva ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Som termen antyder så avslutar examensarbetet utbildningen.

examensarbete
Foto: LightField / Mostphotos

Examensarbete (JU201L) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. I denna ingår att du som student ska skriva ett examensarbete om 15 högskolepoäng. 

Läs mer om Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap.

Pedagogiskt sett kan examensarbetet sägas utgöra ett avslutande gesällprov där studenten ska visa att han eller hon behärskar den juridiska metoden samt har förmåga att på ett självständigt, moget och kritiskt sätt formulera, analysera och värdera en komplex juridisk problemställning i en samhällelig kontext. Studenten ska också visa förmåga att självständigt planera och genomföra arbetet inom vissa givna tidsramar.

 

Förberedelser inför examensarbetet

Planeringen av examensarbetet börjar egentligen redan i samband med att de valbara kurserna läses.

Utbildningen kan i ett pedagogiskt perspektiv delas in i fyra faser: Den första fasen utgörs av Juridisk introduktionskurs (JIK). Kursen utgör en grundläggande introduktion till rätts-vetenskapen och de studier som sedan följer inom ramen för programmet. Även grundläggande kunskap om rättskällorna samt juridisk metod förmedlas här. Den andra fasen innefattar de obligatoriska kurserna i form av Europarätt, statsrätt samt civilrätt (Civilrätt A–D samt Associationsrätt) Under den tredje fasen i studierna ges studenten sedan möjlighet att fördjupa din kunskap och dina färdigheter inom valda områden. Som avslutning på utbildningen läser du kursen Juridisk metodlära samt författar ditt examensarbete på ett självvalt tema.

Val av ämnesinriktning 

Uppsatsen ska författas utifrån någon av följande ämnesinriktningar:

 • Civilrätt
  – Allmän och speciell förmögenhetsrätt
  – Arbetsrätt
  – Associationsrätt
  – Familjerätt
  – Fastighetsrätt
  – Immaterialrätt och marknadsrätt
 • Europarätt
 • Folkrätt
 • Internationell privaträtt
 • Miljörätt
 • Offentlig rätt
 • Processrätt
 • Rättshistoria
 • Rättsinformatik
 • Skatterätt
 • Straffrätt
 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Kursplanen finner du vid rubriken "Kursplan - Juridiskt dokument" som finns i spalten till höger på denna sida om du besöker sidan från en dator, alternativt mot slutet av sidan ifall du surfar på mobil.

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen

  Tanken med den föreliggande kursbeskrivningen är att den i tillägg till kursplanen ska utgöra en samlad framställning för dig som önskar förbereda dig inför examensarbetet samt genomföra kursen på ett bra sätt. Kursbeskrivningen innehåller däremot inte några regelrätta råd om hur du rent tekniskt bör skriva examensarbetet. Dessa frågor behandlas istället inom ramen för den litteratur som återfinns i kurslitteraturlistan samt i undervisningen på kursen.

  Vid eventuell motstridig information i kursplanen och kursbeskrivningen gäller att den förstnämnda har företräde. Ta därför alltid del av såväl kursplanen som kursbeskrivningen.

  Undervisning

  Det förutsätts att studenten håller regelbunden kontakt med handledaren under kursen i syfte att diskutera utkast till examensarbetet. Det bör i sammanhanget betonas att studenten svarar ensam för planeringen och genomförandet av arbetet. Handledarens uppgift är endast att lämna synpunkter på de inlämnade utkasten i syfte att underlätta för studenten att författa en akademisk uppsats av så god kvalitet som denne förmår. Det är således inte fråga om ett gemensamt samarbetsprojekt utan studenten har själv det fulla ansvaret för arbetet. Utkasten lämnas enligt en särskild tidsplan.

  Examination

  Inför examinationsseminariet plagiatkontrolleras uppsatsen i Urkund. Studenten ska sedan försvara uppsatsen vid examinationsseminariet. Om möjligt examineras två studenter vid seminariet. Dessa får då opponera på varandras uppsatser. Saknas sådan möjlighet fungerar examinator som opponent på uppsatsen. Vid seminariet ges studenten först tillfälle att komma med korrigeringar. Därefter diskuteras uppsatsen ingående på grundval av bedömningskriterierna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema är individuellt anpassat mellan student och handledare.

 • Mer information

  Ansökan

  Den som önskar skriva sitt examensarbete ska registrera sig på kursen genom att ta kontakt med kursadministratören. Examensarbetet ska självständigt planeras och författas inom huvudområdet rättsvetenskap. Studenten tar själv kontakt med en potentiell handledare inom ämnet. I samband med anmälan till kursen ska studenten inge en projektpromemoria som kortfattat beskriver det arbete som studenten ska utföra under kursen.

  För registrering på kursen krävs att du uppfyller de i kursplanen föreskrivna förkunskapskraven. Det är möjligt att ansöka om dispens från förkunskapskravet, men dispenspraxis är mycket restriktiv. Anledningen till detta är som inledningsvis nämndes att examensarbetet utgör ett gesällprov som är tänkt att avsluta utbildningen och att det således krävs att du har nödvändiga förkunskaper för genomförandet av ett sådant arbete. Ansökan om dispens från förkunskapskraven ställs till Juridiska institutionens utbildningskansli.
   

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.s


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: exarb@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Maria Fotiadis Forssjö

  Kursföreståndare: 
  Johan Schelin