Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Processrätt

Processrätt behandlar rättegångsförfarandet i såväl brottmål som tvistemål. I form av rättegångsspel övas färdigheten att kunna utforma och utföra processhandlingar i tal och skrift.

processrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Processrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Inom ämnet processrätt behandlas formerna för domstolarnas rättskipning i främst brottmål, förmögenhetsrättsliga mål och familjemål.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Rättegångsbalken innehåller ingående regler om hur parterna och domstolarna ska agera under olika skeden av tingsrättsprocessen och vad som gäller då ett mål överklagas till hovrätten och Högsta domstolen. De processrättsliga reglerna rörande rättskipningen i dessa instanser kan hänföras till den allmänna processrätten och det är på detta område som kursen har sin tyngdpunkt. Viktiga områden inom den allmänna processrätten är till exempel rättegångshinder, forum, talan, kumulation, säkerhetsåtgärder, tvångsmedel, rättskraft, rättegångskostnad, bevismedel, bevisföring och bevisvärdering. Därtill kommer de olika momenten i själva rättegången, till exempel förberedelse, huvudförhandling och dom i tvistemål samt förundersökning, åtal, huvudförhandling och dom i brottmål.

Slutligen omfattar den allmänna processrätten även överrättsprocessen, det vill säga reglerna om hur en rättegång går till i hovrätt och Högsta domstolen. Överrättsprocessen behandlar dels ordinära rättsmedel såsom överklagande, dels extraordinära rättsmedel såsom resning och domvilla. Grundkursen i processrätt omfattar även specialprocessrätt, till exempel utsökning och konkurs samt alternativa former för tvistelösning såsom skiljeförfarande.